Община Генерал Тошево
Актуално!
Конкурс, посветен на виното и любовта
Условията на конкурса можете да намерите тук: Конкурс Вино и...
На 25 януари ще заседава Експертният екологичен съвет към РИОСВ – Варна, по повод инвестиционното предложение за добив на природен газ на „Русгеоком БГ“ ЕАД
На 25 януари, четвъртък, от 10. 30 часа ще...
Свободно работно място в Бюро по труда гр. Генерал Тошево
Агенция по заетостта обявява подбор за свободно работно място...
Утре, 19 януари, се възобновяват учебните занятия в общината
Утре, 19 януари, в община Генерал Тошево се възобновяват...
Затворен за движение е път II 29 Добрич – Ген. Тошево – Кардам
Поради аварирали тежкотоварни автомобили е затворен за движение път...
18 януари – неучебен ден за училищата в селата
Заповедта на кмета за обявяване на 18 януари за...
Стартира данъчната 2018 година
В понеделник, 15 януари, година започва събирането на местните...
Историческият музей в града с първа изложба за 2018 година
На снимачната площадка на “Капитан Петко войвода” На 11-ти...
До спортните клубове в община Генерал Тошево
Община Генерал Тошево уведомява, че съгласно Наредбата за реда...
Продължава предоставянето на услугата “Обществена трапезария”
Съгласно сключен между Община Генерал Тошево и Фонд „Социална...

август 18, 2017
Конкурс за длъжност мл. експерт в Общинска служба по земеделие Генерал Тошево

КОНКУРС за заемане на длъжността:  „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Ген. Тошево, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” Добрич

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Степен на завършено образование –  професионален бакалавър

Специалност – агрономство, аграрна икономика, икономика, финанси, публична администрация, счетоводство, ветеринарна медицина, зооинженер, инженер, информационни технологии

Минимален професионален опит – не се изисква;

Правоспособност за управление на МПС категория „В“

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

компютърна умения: MS Office – MS Word, MS Excel, WINDOWS, Internet;

Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2.  Начин за провеждане на конкурса

Тест;  Интервю

3. Описание на длъжността: Подпомага дейността на Общинската служба по земеделие, подпомага собствениците и ползвателите на земеделски земи при създаване на масиви за ползване. Оказва методическа помощ на земеделските стопани при идентифициране и очертаване на земеделските парцели, участва и извършва проверки по жалби и сигнали. Изготвя експертни становища по ЗСПЗЗ, извършва теренни проверки на земеделска земя. Извършва регистрация на земеделски стопани. Знания в областта на земеделието и нормативната уредба, свързана с дейността – Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредба №5/27.02. 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.), Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистрация на земеделските стопани, Закон за държавния служител, Устройствен правилник на областните дирекции земеделие.

4. Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ДВ, бр. 6/23.01.2004 г./;

– декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– копия от документи, за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копие от свидетелство за управление на МПС;

Образци от заявлението за участие в конкурса и от декларацията могат да се получат в областна дирекция “Земеделие” – Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет. 1, стая 102,  тел.058/60 37 12.

5. Срок за подаване на документите: 14 календарни дни от публикуване на обявлението. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

6. Място за подаване на документите: Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, гр.Добрич ул. “Независимост” № 5, ет. 1, ст. 102.

7.  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, гр. Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет. 1, Общинска служба по земеделие Ген. Тошево, гр. Ген. Тошево, ул. “Васил Априлов” № 9.

8. Основна заплата за длъжността – от 470 лв.

Място и срок за подаване на документи – Добрич

Адрес: ул. Независимост 5

Административно звено:Обща администрация/Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“

Лице за контакт:

Име: Мария Христова
Телефон: 058603712
Електронна поща: odzg_d@abv.bg

Краен срок за подаване на документи:

28.08.2017 г. 17:30

Ден на публикуване:

14.08.2017 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Пълна информация за обявата можете на намерите в Административния регистър

Качени файлове

Top