Община Генерал Тошево
Актуално!
Свободни работни места в област Добрич към 18 септември 2017 г.
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
И тази година Община Генерал Тошево ще бъде част от Националните културни празници „Албена“
На 19 септември, вторник, в рамките на Националните културни...
Отново показахме, че заедно можем повече
За поредна година Община Генерал Тошево се присъедини към...
Oбщинa Генерал Тошево уведомява за график за пpoвeждaнeтo нa пyблични oбcъждaния
Oбщинa Генерал Тошево организира пpoвeждaнeтo нa пyблични oбcъждaния на...
…и удари първият звънец!
Тогава, когато птиците тръгват по навик на юг, а...
1097 ученици ще прекрачат прага на училищата в община Генерал Тошево
Общинските институции от системата на предучилищното и училищното образование...
За Вас работодатели
Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево...
Осми събор на българите-преселници от Северна Добруджа
В края на миналата седмица китното добруджанско село Дъбовик...
Събор в село Сноп
Съборът на село Сноп, който ежегодно се провежда на...
Успешно приключи услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“
Приключиха дейностите по услугата „Допълнителна подготовка за равен старт...
  • авг. 18, 2017
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Конкурс за длъжност мл. експерт в Общинска служба по земеделие Генерал Тошево
  • Новини
  • 1149 Прегледа на публикацията

август 18, 2017
Конкурс за длъжност мл. експерт в Общинска служба по земеделие Генерал Тошево

КОНКУРС за заемане на длъжността:  „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Ген. Тошево, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” Добрич

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Степен на завършено образование –  професионален бакалавър

Специалност – агрономство, аграрна икономика, икономика, финанси, публична администрация, счетоводство, ветеринарна медицина, зооинженер, инженер, информационни технологии

Минимален професионален опит – не се изисква;

Правоспособност за управление на МПС категория „В“

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

компютърна умения: MS Office – MS Word, MS Excel, WINDOWS, Internet;

Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2.  Начин за провеждане на конкурса

Тест;  Интервю

3. Описание на длъжността: Подпомага дейността на Общинската служба по земеделие, подпомага собствениците и ползвателите на земеделски земи при създаване на масиви за ползване. Оказва методическа помощ на земеделските стопани при идентифициране и очертаване на земеделските парцели, участва и извършва проверки по жалби и сигнали. Изготвя експертни становища по ЗСПЗЗ, извършва теренни проверки на земеделска земя. Извършва регистрация на земеделски стопани. Знания в областта на земеделието и нормативната уредба, свързана с дейността – Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредба №5/27.02. 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.), Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистрация на земеделските стопани, Закон за държавния служител, Устройствен правилник на областните дирекции земеделие.

4. Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ДВ, бр. 6/23.01.2004 г./;

– декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– копия от документи, за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копие от свидетелство за управление на МПС;

Образци от заявлението за участие в конкурса и от декларацията могат да се получат в областна дирекция “Земеделие” – Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет. 1, стая 102,  тел.058/60 37 12.

5. Срок за подаване на документите: 14 календарни дни от публикуване на обявлението. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

6. Място за подаване на документите: Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, гр.Добрич ул. “Независимост” № 5, ет. 1, ст. 102.

7.  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, гр. Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет. 1, Общинска служба по земеделие Ген. Тошево, гр. Ген. Тошево, ул. “Васил Априлов” № 9.

8. Основна заплата за длъжността – от 470 лв.

Място и срок за подаване на документи – Добрич

Адрес: ул. Независимост 5

Административно звено:Обща администрация/Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“

Лице за контакт:

Име: Мария Христова
Телефон: 058603712
Електронна поща: odzg_d@abv.bg

Краен срок за подаване на документи:

28.08.2017 г. 17:30

Ден на публикуване:

14.08.2017 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Пълна информация за обявата можете на намерите в Административния регистър

Качени файлове

Top