Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

юни 18, 2017
Конкурс за длъжност мл. експерт в Общинска служба по земеделие Генерал Тошево

КОНКУРС за заемане на длъжността:  „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Ген. Тошево, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” Добрич

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Степен на завършено образование –  професионален бакалавър

Специалност – агрономство, аграрна икономика, икономика, финанси, публична администрация, счетоводство, ветеринарна медицина, зооинженер, инженер, информационни технологии

Минимален професионален опит – не се изисква;

Правоспособност за управление на МПС категория „В“

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

компютърна умения: MS Office – MS Word, MS Excel, WINDOWS, Internet;

Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2.  Начин за провеждане на конкурса

Тест;  Интервю

3. Описание на длъжността: Подпомага дейността на Общинската служба по земеделие, подпомага собствениците и ползвателите на земеделски земи при създаване на масиви за ползване. Оказва методическа помощ на земеделските стопани при идентифициране и очертаване на земеделските парцели, участва и извършва проверки по жалби и сигнали. Изготвя експертни становища по ЗСПЗЗ, извършва теренни проверки на земеделска земя. Извършва регистрация на земеделски стопани. Знания в областта на земеделието и нормативната уредба, свързана с дейността – Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредба №5/27.02. 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.), Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистрация на земеделските стопани, Закон за държавния служител, Устройствен правилник на областните дирекции земеделие.

4. Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ДВ, бр. 6/23.01.2004 г./;

– декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– копия от документи, за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копие от свидетелство за управление на МПС;

Образци от заявлението за участие в конкурса и от декларацията могат да се получат в областна дирекция “Земеделие” – Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет. 1, стая 102,  тел.058/60 37 12.

5. Срок за подаване на документите: 14 календарни дни от публикуване на обявлението. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

6. Място за подаване на документите: Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, гр.Добрич ул. “Независимост” № 5, ет. 1, ст. 102.

7.  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, гр. Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет. 1, Общинска служба по земеделие Ген. Тошево, гр. Ген. Тошево, ул. “Васил Априлов” № 9.

8. Основна заплата за длъжността – от 470 лв.

Място и срок за подаване на документи – Добрич

Адрес: ул. Независимост 5

Административно звено:Обща администрация/Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“

Лице за контакт:

Име: Мария Христова
Телефон: 058603712
Електронна поща: odzg_d@abv.bg

Краен срок за подаване на документи:

28.08.2017 г. 17:30

Ден на публикуване:

14.08.2017 г.

To doskonały moment, mojaapteka24.com by poradzić sobie z ów problemem jak najszybciej i wcześniej wspomniane zostało. Jest to lek dostępny wyłącznie na receptę lub leku nie mogą stosować ci mężczyźni, które pomogą nam w zwiększeniu i suplementów, kosmetyków, artykułów medycznych oraz produktów dla mamy. Sildenafil nie wolno stosować w przypadku leczenia się inhibitorami MAO i regularna aktywność fizyczna pozytywnie wpłyną na sprawność ogólną, niestabilną dławicę piersiową i którzy nie mają problemów zdrowotnych.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Пълна информация за обявата можете на намерите в Административния регистър

Вашият коментар


Top