Община Генерал Тошево
Актуално!
С празничен концерт в с. Росица започнаха тържествата по отбелязване 137 години от рождението на Йордан Йовков
Вчера, 16 ноември, започнаха тържествата по отбелязване 137 годишнината...
Състоя се информационна среща по повод 10 години от влизането ни в евросъюза
Информационна среща, на която бяха представени ползите от 10...
„10 години членство в ЕС – 10 години стабилност и растеж“
Информационно събитие, посветено на 10 г. от членството на...
Националният омбудсман посети Генерал Тошево
Кметът на община Генерал Тошево Валентин Димитров се срещна...
Стартира безплатна консултантска програма за ученици по проект
ПРОЕКТ „Слушам, образовам се, действам и чета в мрежа”...
Свободни работни места в област Добрич към 13 ноември 2017 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Моноспектакъл, вдъхновен от Йовкови творби, ще зарадва тошевци
На 20 ноември, понеделник, по повод 137 годишнината от...
До жителите на общината
Поради изключително високия обществен интерес в долупосочените линкове можете...
Диян Балчев и Николай Николов обраха купите от турнира по конен спорт
На 8-ми ноември по повод празника на град Генерал...
Васил Найденов и неговата музикална магия завладяха Генерал Тошево
Говорейки за българската музикална сцена и плеядата от звезди,...

август 18, 2017
Конкурс за длъжност мл. експерт в Общинска служба по земеделие Генерал Тошево

КОНКУРС за заемане на длъжността:  „Младши експерт” в Общинска служба по земеделие – Ген. Тошево, Главна дирекция „Аграрно развитие”, Областна дирекция „Земеделие” Добрич

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

Степен на завършено образование –  професионален бакалавър

Специалност – агрономство, аграрна икономика, икономика, финанси, публична администрация, счетоводство, ветеринарна медицина, зооинженер, инженер, информационни технологии

Минимален професионален опит – не се изисква;

Правоспособност за управление на МПС категория „В“

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

компютърна умения: MS Office – MS Word, MS Excel, WINDOWS, Internet;

Кандидатите да отговарят на условията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

2.  Начин за провеждане на конкурса

Тест;  Интервю

3. Описание на длъжността: Подпомага дейността на Общинската служба по земеделие, подпомага собствениците и ползвателите на земеделски земи при създаване на масиви за ползване. Оказва методическа помощ на земеделските стопани при идентифициране и очертаване на земеделските парцели, участва и извършва проверки по жалби и сигнали. Изготвя експертни становища по ЗСПЗЗ, извършва теренни проверки на земеделска земя. Извършва регистрация на земеделски стопани. Знания в областта на земеделието и нормативната уредба, свързана с дейността – Закон за подпомагане на земеделските производители, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Наредба №5/27.02. 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (загл. изм. – дв, бр. 14 от 2010 г., в сила от 19.02.2010 г.), Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистрация на земеделските стопани, Закон за държавния служител, Устройствен правилник на областните дирекции земеделие.

4. Необходими документи за кандидатстване:

– заявление за участие в конкурса – по образец /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, ДВ, бр. 6/23.01.2004 г./;

– декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

– копия от документи, за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;

– копие от свидетелство за управление на МПС;

Образци от заявлението за участие в конкурса и от декларацията могат да се получат в областна дирекция “Земеделие” – Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет. 1, стая 102,  тел.058/60 37 12.

5. Срок за подаване на документите: 14 календарни дни от публикуване на обявлението. Кандидатите подават лично или чрез пълномощник документите за участие в конкурса.

6. Място за подаване на документите: Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, гр.Добрич ул. “Независимост” № 5, ет. 1, ст. 102.

7.  Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения във връзка с конкурса: Информационното табло на Областна дирекция “Земеделие” – Добрич, гр. Добрич, ул. “Независимост” № 5, ет. 1, Общинска служба по земеделие Ген. Тошево, гр. Ген. Тошево, ул. “Васил Априлов” № 9.

8. Основна заплата за длъжността – от 470 лв.

Място и срок за подаване на документи – Добрич

Адрес: ул. Независимост 5

Административно звено:Обща администрация/Дирекция „Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси“

Лице за контакт:

Име: Мария Христова
Телефон: 058603712
Електронна поща: odzg_d@abv.bg

Краен срок за подаване на документи:

28.08.2017 г. 17:30

Ден на публикуване:

14.08.2017 г.

Общодостъпно място, на което ще се публикуват списъци или други съобщения:

Пълна информация за обявата можете на намерите в Административния регистър

Качени файлове

Top