Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево осигури шапки, светлоотразителни жилетки и сигнални свирки на Детското полицейско управление
Специализираната екипировка за най-малките полицаи бе връчена от кмета...
Важно уточнение относно годишната класация „Спортист на годината“ в Генерал Тошево
Поради огромния интерес, който предизвика анкетата за спортист на...
Благотворителен коледен базар 2018
Община Генерал Тошево със съдействието на НЧ „Светлина –...
Анкета „Спортист на годината“
По празничните дни ще работи дежурна група в ДГ „Радост“
Със заповед на кмета в празничните дни ще работи...
СУ „Н. Вапцаров“ почете своя патрон със спортен празник
На 7 декември СУ „Н. Вапцаров” – град Генерал...
Грейнаха светлините на елхата и празничната украса
Коледното настроение вече усеща в Генерал Тошево. Сградите на...
Свободни работни места в област Добрич към 4 декември 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
„Благотворителна Коледа“ 2018
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, В навечерието на светлите коледни...
Община Генерал Тошево ще изпълнява проект за заетост на хора с трайни увреждания
Община Генерал Тошево ще осигури работа на 27 жители...
  • Ное. 28, 2017
  • Румен
  • Коментарите са изключени за Обявление за провеждане на конкурс за държавен служител в Общинска администрация
  • Съобщения
  • 435 Прегледа на публикацията

О Б Я В Л Е Н И Е
за провеждане на конкурс за назначаване на държавен служител
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
със седалище и адрес:обл.Добрич, град Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№ 5
на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 1139 от 22 ноември 2017 г.на Кмета на Община Генерал Тошево

І.Обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
1.Конкурсът се обявява за длъжността Началник на отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология” в Дирекция „Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти” към Община Генерал Тошево.
2.Конкурсът се обявява за заемане на една щатна бройка; длъжностно ниво-7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво – Ръководно ниво 7Б,
ІІ.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
1.Степен на завършено образование: бакалавър
2.Области на висшето образование: технически науки
3.Професионално направление: архитектура, строителство и геодезия
4.Специалност: архитектура, геодезия, строителство и архитектура на сгради и съоръжения, строителство на сгради и съоръжения, строително инженерство, пътно строителство, хидромелиоративно строителство, хидротехническо строителство.
5.Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 4 години 6.Ранг-ІІІ младши 7.Да отговаря на условията по чл.7,ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител
ІІІ.Начин за провеждане на конкурса:
1.Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин : чрез решаване на тест и провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

ІV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсната процедура:
1.Заявление за участие в конкурс (Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), към заявлението се прилагат следните документи:
2.Декларация от лицето по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС).
3.Копие от диплома за завършено висше образование и образователно -квалификационна степен
4.Автобиография
5.Мотивационно писмо
6.Свидетелство за съдимост
7.Медицинско свидетелство
8.Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка)
Формулярите по образец могат да се получават всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. в град Генерал Тошево,ул.”Васил Априлов”№ 5 в Информационен център, етаж първи
На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

V. Място и срок за подаване на документите за участие:
1.Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 08 декември 2017 година включително, на адрес: Община Генерал Тошево, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5, сградата на Общинска администрация, Информационен център, етаж първи, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

VІ. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:
1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация град Генерал Тошево, етаж първи и на официалният сайт на общината www.toshevo.org

VІІ.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
1 Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела в областта на строителните дейности, благоустрояването, регионалното развитие на Общината и подобряването на околната среда. Длъжността допринася за осъществяване строителната инициатива на Общината по реализиране на стратегическите цели залегнали в регионалния план за развитие, обекти по ново строителство, реконструкция на съществуващи строежи, престроявания и надстроявания на съществуващи строежи, извършване на преустройства и изменение на конструкции и на фасади на сгради, извършване на основен ремонт на сгради , направа и преустройство на вътрешни водопроводи, канализация, ел.инсталации, изграждане на подземна инфраструктура – канализации, водопроводи, газификация, съобщителни кабели, ремонт и реконструкция на пътища и тротоари, изграждане и корекция на дерета.
VІІІ.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: от 460.00 лв. до 1400.00 лв.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО


Top