Община Генерал Тошево
Актуално!
Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване
На 22 февруари, четвъртък, от 14. 00 ч. в...
Свободни работни места в област Добрич към 19 февруари 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Продължава предоставянето на интегрираните услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Продължава предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие...
Покана за междинна пресконференция
Община Генерал Тошево ще поиска от държавата собствеността върху бившата ЖП гара в града
Община Генерал Тошево стартира процедура по деактуване на вече...
На извънредна сесия Общинският съвет в Генерал Тошево прие бюджета на общината за 2018, който тази година е в размер на 13 834 422 лв.
Общинският съвет прие бюджета на община Генерал Тошево за...
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРОДЪЛЖАВА
„Обществената трапезария“ в Община Генерал Тошево продължава своята дейност...
Резултати от конкурса „Вино и любов. Любов и вино.“
Първа награда: „Ритуално посрещане” Мариана Великова Стоянова гр.Силистра 1.Втора...
Празнуваме Трифон Зарезан – празникът на лозаря и виното
С награждаването на най-доброто домашно вино, с ритуалното зарязване...
ПРОВЕДЕНА СУПЕРВИЗИЯ ПО ПРОЕКТ
Във връзка с реализиране на дейностите по проект „Подкрепа...
  • ян. 23, 2018
  • Румен
  • Коментарите са изключени за Курсове за специална военна подготовка
  • Съобщения
  • 61 Прегледа на публикацията

ВИЕ СТЕ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИН
БЕЗ ВОЕННА ПОДГОТОВКА !
Във Военно окръжие – Добрич и офисите за водене на военен отчет в общините на областта можете да получите информация и да бъдете насочен в организираните курсове от Министерството на отбраната за начална и/или специална военна подготовка.
Курсовете се обявяват със заповед на министъра на отбраната, в която се определят наименованието на курсовете, мястото на обучение, броят на обучаемите, продължителността, редът за кандидатстване и други специфични изисквания.
Обучението се провежда в специализиран учебен център.
Курсовете за начална военна подготовка са с продължителност до 90 учебни часа, а за специална военна подготовка – не по-малко от 90 учебни часа.
В курсовете за специална военна подготовка се включват само български граждани, успешно преминали курс по начална военна подготовка.
Обучението в курсове за начална военна подготовка се организират от структурата по човешките ресурси към министъра на отбраната, а курсовете за специална военна подготовка от командващия на Съвместното командване на силите, от командирите на видовете въоръжени сили или от ръководителите на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.
Курсовете за специална военна подготовка се провеждат под формата на практически занятия, показни военизирани занятия и военни игри или стажантски курсове.
РЕД И УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
Българските граждани, желаещи да се обучават в курсове за начална и/или специална военна подготовка, подават заявление във Военно окръжие – Добрич и офисите за водене на военен отчет в общините, като прилагат следните документи:
-автобиография;
-копие от диплома за завършено образование;
-лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус/етапна епикриза/;
-експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия към Военномедицинска академия;
-експертно решение за психологична пригодност, издадено в Центъра по психично здраве и превенция – ВМА /прилага се служебно/.
-свидетелство за съдимост;
-декларации за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал.1, т.4-7 /т.7 при условие, че е служил/ от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
-удостоверение от регионалния център за психично здраве
/психодиспансер/.
Българските граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална и/или специална военна подготовка трябва да отговарят на следните изисквания:
-да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
-да са годни и психологически пригодни за военна служба;
-да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
-срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.
С обявяването на курса могат да се определят и други специфични изисквания извън посочените по горе.
Българските граждани при явяването си в специализираните учебни центрове сключват договор за обучение, като за времето на курса им се осигурява:
-настаняване, изхранване и униформа, при условия и по ред, определен с акт на министъра на отбраната;
-безплатно медицинско обслужване;
-задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задължения във връзка с обучението.
Обучението завършва с полагане на изпити, като на успешно издържалите изпитите се издава удостоверение за завършено обучение. Всеки български гражданин, успешно завършил обучението, полага военна клетва по реда на уставите на въоръжените сили в съответния специализиран учебен център, присвоява му се военно звание и се вписва на военен отчет.
ПРЕДИМСТВА ЗА ЗАВЪРШИЛИТЕ
 Финансовото осигуряване на курсовете по начална и/или специална военна подготовка през целия период на обучение е за сметка на бюджета на Министерство на отбраната;
 Завършилите курсове по начална и/или специална военна подготовка, имат предимство, както следва:
-при кандидатстване за приемане на военна служба и служба в доброволния резерв;
-при кандидатстване за повишаване на квалификацията и за преквалификация във Военна академия „Г. С. Раковски” и висшите военни училища.

За по-пълна и точна информация посетете:
– Военно окръжие – Добрич, бул.”Добруджа” N:4, ет.4; тел. 058 664 764
– Офиса за водене на военен отчет в общината– в сградата на общинска администрация, тел. 0888/ 321 253

Top