Община Генерал Тошево
Актуално!
Свободни работни места в област Добрич към 14 януари 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Съобщение
Уважаеми съграждани, Общинска администрация – гр. Генерал Тошево информира...
Свободни работни места в област Добрич към 7 януари 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Кампания по събиране на стари задължения
След технологичната пауза по счетоводно приключване на финансовата 2018...
Община Генерал Тошево ще изгради точки с безплатен интернет на 10 публични места в града
Община Генерал Тошево и още 112 български общини спечелиха...
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРЕЗ 2019 Г.
Община Генерал Тошево продължава реализиране на Проект „Обществената трапезария“...
Кметът Валентин Димитров дари натурални сокове от ябълки на децата от детските градини в цялата община
Инициативата е резултат от добрия диалог между Общинска администрация...
Със сурвакари започна годината в Общинска администрация Генерал Тошево
Сурвакарчета от НЧ „Светлина – 1941“ навестиха днес Община...
Заедно в празничната нощ
Община Генерал Тошево ви кани на новогодишно тържество „Заедно в...
«Благотворителна Коледа» 2018, организирана от Община Генерал Тошево, зарадва 246 социално слаби души и многодетни семейства в навечерието на Коледните и Новогодишни празници
Ежегодната кампания на Община Генерал Тошево «Благотворителна Коледа» и...
  • февр. 6, 2018
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Обявление за провеждане на конкурс
  • Новини
  • 2335 Прегледа на публикацията

февруари 6, 2018
Обявление за провеждане на конкурс

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

със седалище и адрес:обл.Добрич, град Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№ 5

на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 077 от 30 януари 2018 г.на Кмета на Община Генерал Тошево

І.Обявява конкурс за назначаване на държавен служител   при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността: юрисконсулт, дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии, управление на собствеността”, отдел „Административно-правно обслужване”.

2.Конкурсът се обявява за заемане на една щатна бройка, длъжностно ниво-11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 7,

ІІ.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.Степен на завършено образование: магистър

2.Области на висшето образование: правни науки

3.Професионално направление: право

4.Специалност: право

5.Професионална квалификация : юрист

6.Придобита юридическа правоспособност

7.Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква                                                                                                                                                                                8.Ранг-V младши

9.Да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса:

1.Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин : чрез решаване на тест и провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

ІV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсната процедура:

1.Заявление за участие в конкурс (Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), към заявлението се прилагат следните документи:

2.Декларация от лицето по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)

3.Копие от диплома за завършено висше образование и образователно -квалификационна степен

4.Удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Автобиография

6.Мотивационно писмо

7.Свидетелство за съдимост

8.Медицинско свидетелство

Формулярите по образец могат да се получават всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. в град Генерал Тошево,ул.”Васил Априлов”№ 5 в Информационен център, етаж първи.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Място и срок за подаване на документите за участие:

1.Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 20 февруари 2018 година включително, на адрес: Община Генерал Тошево, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5, сградата на Общинска администрация, Информационен център, етаж първи, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

VІ. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

  1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация град Генерал Тошево, етаж първи и на официалният сайт на общината www.toshevo.org

VІІ.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

1.Организира правното обслужване на Община Генерал Тошево.

2.Съдейства за административното обслужване в Общинска администрация.

3.Съдейства за организацията на избори, референдуми, концесии, обществени поръчки, вероизповедания, актове на Общината.

VІІІ.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: от 510.00 лв. до 1100.00 лв.

 


Top