Община Генерал Тошево
Актуално!
Свободни работни места в област Добрич към 13 август 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
На вниманието на работодателите!
На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за...
На вниманието на всички търсещи работа лица!
Във връзка с провеждане на проучване сред безработните лица...
Свободни работни места в област Добрич към 6 август 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Покана за информационно събитие „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в Гeнерал Тошево
Областен информационен център – Добрич има удоволствието, да покани...
За вас работодатели и безработни
Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево...
От утре спира обслужването на част от общинската и областната пътни схеми
Утре, 2 август, ще бъде преустановено обслужването на част...
Свободни работни места в област Добрич към 30 юли 2018 г.
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Фоторазказ за Празника на хляба, житото и Добруджа в Спасово
 
Ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия
На 26.07.2018 г. от 08:30 ч. до 15:30 ч.,...
  • февр. 6, 2018
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Обявление за провеждане на конкурс
  • Новини
  • 2156 Прегледа на публикацията

февруари 6, 2018
Обявление за провеждане на конкурс

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

със седалище и адрес:обл.Добрич, град Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№ 5

на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 077 от 30 януари 2018 г.на Кмета на Община Генерал Тошево

І.Обявява конкурс за назначаване на държавен служител   при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността: юрисконсулт, дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии, управление на собствеността”, отдел „Административно-правно обслужване”.

2.Конкурсът се обявява за заемане на една щатна бройка, длъжностно ниво-11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 7,

ІІ.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.Степен на завършено образование: магистър

2.Области на висшето образование: правни науки

3.Професионално направление: право

4.Специалност: право

5.Професионална квалификация : юрист

6.Придобита юридическа правоспособност

7.Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква                                                                                                                                                                                8.Ранг-V младши

9.Да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса:

1.Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин : чрез решаване на тест и провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

ІV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсната процедура:

1.Заявление за участие в конкурс (Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), към заявлението се прилагат следните документи:

2.Декларация от лицето по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)

3.Копие от диплома за завършено висше образование и образователно -квалификационна степен

4.Удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Автобиография

6.Мотивационно писмо

7.Свидетелство за съдимост

8.Медицинско свидетелство

Формулярите по образец могат да се получават всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. в град Генерал Тошево,ул.”Васил Априлов”№ 5 в Информационен център, етаж първи.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Място и срок за подаване на документите за участие:

1.Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 20 февруари 2018 година включително, на адрес: Община Генерал Тошево, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5, сградата на Общинска администрация, Информационен център, етаж първи, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

VІ. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

  1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация град Генерал Тошево, етаж първи и на официалният сайт на общината www.toshevo.org

VІІ.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

1.Организира правното обслужване на Община Генерал Тошево.

2.Съдейства за административното обслужване в Общинска администрация.

3.Съдейства за организацията на избори, референдуми, концесии, обществени поръчки, вероизповедания, актове на Общината.

VІІІ.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: от 510.00 лв. до 1100.00 лв.

 


Top