Община Генерал Тошево
Актуално!
Проведе се междинна пресконференция по проект за енергийно обновяване
На 22 февруари, четвъртък, от 14. 00 ч. в...
Свободни работни места в област Добрич към 19 февруари 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Продължава предоставянето на интегрираните услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Продължава предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие...
Покана за междинна пресконференция
Община Генерал Тошево ще поиска от държавата собствеността върху бившата ЖП гара в града
Община Генерал Тошево стартира процедура по деактуване на вече...
На извънредна сесия Общинският съвет в Генерал Тошево прие бюджета на общината за 2018, който тази година е в размер на 13 834 422 лв.
Общинският съвет прие бюджета на община Генерал Тошево за...
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРОДЪЛЖАВА
„Обществената трапезария“ в Община Генерал Тошево продължава своята дейност...
Резултати от конкурса „Вино и любов. Любов и вино.“
Първа награда: „Ритуално посрещане” Мариана Великова Стоянова гр.Силистра 1.Втора...
Празнуваме Трифон Зарезан – празникът на лозаря и виното
С награждаването на най-доброто домашно вино, с ритуалното зарязване...
ПРОВЕДЕНА СУПЕРВИЗИЯ ПО ПРОЕКТ
Във връзка с реализиране на дейностите по проект „Подкрепа...

февруари 6, 2018
Обявление за провеждане на конкурс

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

със седалище и адрес:обл.Добрич, град Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№ 5

на основание чл.10а, ал.2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл.14, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № 077 от 30 януари 2018 г.на Кмета на Община Генерал Тошево

І.Обявява конкурс за назначаване на държавен служител   при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността: юрисконсулт, дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии, управление на собствеността”, отдел „Административно-правно обслужване”.

2.Конкурсът се обявява за заемане на една щатна бройка, длъжностно ниво-11, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, наименование на длъжностното ниво – Експертно ниво 7,

ІІ.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

1.Степен на завършено образование: магистър

2.Области на висшето образование: правни науки

3.Професионално направление: право

4.Специалност: право

5.Професионална квалификация : юрист

6.Придобита юридическа правоспособност

7.Минимален професионален опит за заемане на длъжността: не се изисква                                                                                                                                                                                8.Ранг-V младши

9.Да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

ІІІ.Начин за провеждане на конкурса:

1.Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе по следния начин : чрез решаване на тест и провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

ІV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурсната процедура:

1.Заявление за участие в конкурс (Приложение 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС), към заявлението се прилагат следните документи:

2.Декларация от лицето по чл. 17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)

3.Копие от диплома за завършено висше образование и образователно -квалификационна степен

4.Удостоверение за придобита юридическа правоспособност

5.Автобиография

6.Мотивационно писмо

7.Свидетелство за съдимост

8.Медицинско свидетелство

Формулярите по образец могат да се получават всеки работен ден от 08.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 17.00ч. в град Генерал Тошево,ул.”Васил Априлов”№ 5 в Информационен център, етаж първи.

На кандидатите се предоставя длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

Място и срок за подаване на документите за участие:

1.Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 20 февруари 2018 година включително, на адрес: Община Генерал Тошево, град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5, сградата на Общинска администрация, Информационен център, етаж първи, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители с нотариално заверено пълномощно.

VІ. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

  1. Списъците и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на Информационното табло в сградата на Общинска администрация град Генерал Тошево, етаж първи и на официалният сайт на общината www.toshevo.org

VІІ.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

1.Организира правното обслужване на Община Генерал Тошево.

2.Съдейства за административното обслужване в Общинска администрация.

3.Съдейства за организацията на избори, референдуми, концесии, обществени поръчки, вероизповедания, актове на Общината.

VІІІ.Размер на основната заплата за заемане на длъжността: от 510.00 лв. до 1100.00 лв.

 

Top