Община Генерал Тошево
Актуално!
Започна рехабилитацията на 7 улици в Генерал Тошево
Започна рехабилитацията на 7 улици в Генерал Тошево, включени...
Турнирът по мини футбол „Toshevo Cup 2018“ навлиза в решителната си фаза
В началото на месец октомври в град Генерал Тошево...
Община Генерал Тошево ще ремонтира водопроводи в трите си най-големи села
Кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров подписа в...
Свободни работни места в област Добрич към 15 октомври 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
„Бялата лястовица“ отново се завърна с приз от престижен национален фестивал
На провелия се във Враца XIX – ти Фестивал...
За честта на българския флаг
Поредна инициатива на Форума на българските граничари събра родолюбиви...
Поздравителен адрес до общината по повод 12 октомври
Поздравителния адрес можете да видите тук: Поздравителен адрес до...
Свободни работни места в област Добрич към 1 октомври 2018 г.
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Полицаи под прикритие ще пазят реда в СУ „Никола Й. Вапцаров“
На 1 октомври в СУ „Никола Й. Вапцаров“ тържествено...
Поздрав до пенсионерите по случай 1 октомври
ДО ПЕНСИОНЕРСКИТЕ КЛУБОВЕ ДО ВСИЧКИ ПЕНСИОНЕРИ И ВЪЗРАСТНИ ХОРА...
 • юни 5, 2018
 • Румен
 • Коментарите са изключени за Обява за конкурс за длъжността „Директор“ на ИМ – Генерал Тошево
 • Съобщения
 • 193 Прегледа на публикацията

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.91, ал.1 и ал.2 и чл.92, ал.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство, чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и заповеди №044 от 12.01.2018 г., №144 от 27.02.2018 г. и №339 от 23.04.2018 г., Община Генерал Тошево обявява конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей – Генерал Тошево.

    Място на работа – Исторически музей – Генерал Тошево.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно – за срок от 5 години.

    І. Изисквания за длъжността:

    А. Минимални изисквания към кандидатите:

~ Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”.

~ Професионални направления: „История и археология” и „Социология, антропология и наука за културата.

~ Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление.

~ Организационни умения, комуникативност, управленска компетентност, адаптивност, нагласа за работа в екип, умения за планиране и контрол на дейността и вземане на решения.

~ Познания за нормативната уредба в областта на движимите културни ценности и музейното дело и за процедурите за прилагането на закона и подзаконовите актове.

    Б. Като предимство се счита:

– Стаж в музей.

– Опит в областта на опазване на културното наследство.

– Управленски опит.

– Присъдени научни степени.

– Участие в разработване и реализация на програми и проекти.

– Компютърна грамотност.

    ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

~ Допускане по документи и разглеждане на представените концепции.

~ Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Генерал Тошево за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

~ Събеседване – познания по нормативната уредба, по управленската дейност, по административни, стопански, финансови и трудовоправни въпроси.

    ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса.
 2. Документ за самоличност (копие).
 3. Професионална автобиография.
 4. Документ за завършено образование, специалност, квалификационна степен (копие).
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие).
 6. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност).
 7. Медицинско свидетелство (в случай, че кандидатът е прекъснал работа за повече от 3 месеца или е първоначално постъпване на работа).
 8. Копия от други документи, удостоверяващи присъдени научни звания, степени, допълнително-квалификационни степени и др.

    Забележка: Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва те да са придружени от заверен превод на български език.

 1. Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Генерал Тошево за период от 5 години, подробно разработена за първата, в обем не повече от 10 страници – представя се в 7 екземпляра, заверени от кандидата с „Вярно с оригинала” и сложени в запечатани пликове, поставени в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.
 2. Концепцията трябва да съдържа:

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея; основни проблеми на функционирането му;

б) тенденции и възможности за развитието на музея като културно-просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

д) етапи за реализация на концепцията.

    ІV. Срок и място за подаване на документите и разработената концепция.

    Място за подаване на документите:

~ Документите се подават лично или чрез пълномощник на кандидата в сградата на Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5, всеки ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до17:00 часа в Информационния център на Общината – в плик с посочени имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата.

~ При подаване на документите, на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност – за запознаване.

    Срок за подаване на документите:

– Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата в местния вестник и на електронната страница на Община Генерал Тошево, но не по-късно от 16:00 часа на 06.07.2018 г.

– Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 1. Място за обявяване на списъците и съобщенията във връзка с конкурса:

~ Информационно табло на първи етаж в сградата на Общинска администрация.

~ Електронна страница на Община Генерал Тошево –  www.toshevo.org.


Top