Община Генерал Тошево
Актуално!
Поздрав по случай 24 май
Уважаеми представители на образователните среди, на културните институции и...
С решение на Министерския съвет Община Генерал Тошево придоби имот от почти 6,5 дка
Теренът е разположен в близост до центъра и ще...
Нови осветителни тела в Генерал Тошево осигуряват чудесна видимост през тъмната част на денонощието
Четири улици в Генерал Тошево са с изцяло подменено...
100 години живот!
Казват, че животът е само миг във вечността. Малка...
Поредни два проекта за близо 1,2 млн. лв. ще изпълнява Община Генерал Тошево по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020
Европейските средства ще бъдат инвестирани в пътната и спортната...
Много висока оценка за театралния състав „Георги Шивачев“ при НЧ „Светлина- 1941“
С Втора награда се завърна Театралният състав „Георги Шивачев“...
Съобщение „Български документи за самоличност“ към МВР
Инициатива на МВР във в връзка с Евроизбори 2019...
Седмицата на спорта в Генерал Тошево „финишира“ успешно
Между 7 и 17 май в град Генерал Тошево...
„Попитай кмета“ в кв. Пастир
Този месец инициативата „Попитай кмета” ще се проведе на...
Разяснителна кампания, Европейски избори 2019
https://www.cik.bg/bg/ep2019/campaign
 • юни 5, 2018
 • Румен
 • Коментарите са изключени за Обява за конкурс за длъжността „Директор“ на ИМ – Генерал Тошево
 • Съобщения
 • 312 Прегледа на публикацията

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.91, ал.1 и ал.2 и чл.92, ал.1 от Кодекса на труда, във връзка с чл.28, ал.6 от Закона за културното наследство, чл.8, ал.5 от Закона за закрила и развитие на културата и заповеди №044 от 12.01.2018 г., №144 от 27.02.2018 г. и №339 от 23.04.2018 г., Община Генерал Тошево обявява конкурс за длъжността „Директор” на Исторически музей – Генерал Тошево.

    Място на работа – Исторически музей – Генерал Тошево.

Характер на работа – организация, ръководство и контрол на цялостната работа в музея.

Правоотношението с директора на музея е срочно – за срок от 5 години.

    І. Изисквания за длъжността:

    А. Минимални изисквания към кандидатите:

~ Образование – висше; образователно-квалификационна степен „магистър”.

~ Професионални направления: „История и археология” и „Социология, антропология и наука за културата.

~ Професионален опит – 3 години в съответното професионално направление.

~ Организационни умения, комуникативност, управленска компетентност, адаптивност, нагласа за работа в екип, умения за планиране и контрол на дейността и вземане на решения.

~ Познания за нормативната уредба в областта на движимите културни ценности и музейното дело и за процедурите за прилагането на закона и подзаконовите актове.

    Б. Като предимство се счита:

– Стаж в музей.

– Опит в областта на опазване на културното наследство.

– Управленски опит.

– Присъдени научни степени.

– Участие в разработване и реализация на програми и проекти.

– Компютърна грамотност.

    ІІ. Начин на провеждане на конкурса:

~ Допускане по документи и разглеждане на представените концепции.

~ Защита на концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Генерал Тошево за период от 5 години, подробно разработена за първата от тях.

~ Събеседване – познания по нормативната уредба, по управленската дейност, по административни, стопански, финансови и трудовоправни въпроси.

    ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

 1. Заявление за участие в конкурса.
 2. Документ за самоличност (копие).
 3. Професионална автобиография.
 4. Документ за завършено образование, специалност, квалификационна степен (копие).
 5. Документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит (копие).
 6. Свидетелство за съдимост (в срок на валидност).
 7. Медицинско свидетелство (в случай, че кандидатът е прекъснал работа за повече от 3 месеца или е първоначално постъпване на работа).
 8. Копия от други документи, удостоверяващи присъдени научни звания, степени, допълнително-квалификационни степени и др.

    Забележка: Ако сред предоставените от кандидата копия на документи има такива, които са на чужд език, следва те да са придружени от заверен превод на български език.

 1. Концепция за дейността и развитието на Исторически музей – Генерал Тошево за период от 5 години, подробно разработена за първата, в обем не повече от 10 страници – представя се в 7 екземпляра, заверени от кандидата с „Вярно с оригинала” и сложени в запечатани пликове, поставени в отделен запечатан, непрозрачен и ненадписан плик.
 2. Концепцията трябва да съдържа:

а) анализ и оценка на състоянието и дейността на музея; основни проблеми на функционирането му;

б) тенденции и възможности за развитието на музея като културно-просветен и научен институт и мястото му в националната музейна мрежа;

в) определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им;

г) мерки за реализиране на конкретни проекти по комплектуването, опазването и представянето на музейните фондове, научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея;

д) етапи за реализация на концепцията.

    ІV. Срок и място за подаване на документите и разработената концепция.

    Място за подаване на документите:

~ Документите се подават лично или чрез пълномощник на кандидата в сградата на Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” №5, всеки ден от 08:30 до 12:00 часа и от 13:00 до17:00 часа в Информационния център на Общината – в плик с посочени имена, точен адрес и телефон за връзка с кандидата.

~ При подаване на документите, на кандидатите се предоставя копие от длъжностната характеристика за конкурсната длъжност – за запознаване.

    Срок за подаване на документите:

– Срокът за подаване на документите е 30 дни от датата на публикуване на обявата в местния вестник и на електронната страница на Община Генерал Тошево, но не по-късно от 16:00 часа на 06.07.2018 г.

– Заявления за участие в конкурса, подадени след изтичане на срока, не се регистрират.

 1. Място за обявяване на списъците и съобщенията във връзка с конкурса:

~ Информационно табло на първи етаж в сградата на Общинска администрация.

~ Електронна страница на Община Генерал Тошево –  www.toshevo.org.


Top