Община Генерал Тошево
Актуално!
Свободни работни места в област Добрич към 14 януари 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Съобщение
Уважаеми съграждани, Общинска администрация – гр. Генерал Тошево информира...
Свободни работни места в област Добрич към 7 януари 2019 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Кампания по събиране на стари задължения
След технологичната пауза по счетоводно приключване на финансовата 2018...
Община Генерал Тошево ще изгради точки с безплатен интернет на 10 публични места в града
Община Генерал Тошево и още 112 български общини спечелиха...
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ „ОБЩЕСТВЕНА ТРАПЕЗАРИЯ“ ПРЕЗ 2019 Г.
Община Генерал Тошево продължава реализиране на Проект „Обществената трапезария“...
Кметът Валентин Димитров дари натурални сокове от ябълки на децата от детските градини в цялата община
Инициативата е резултат от добрия диалог между Общинска администрация...
Със сурвакари започна годината в Общинска администрация Генерал Тошево
Сурвакарчета от НЧ „Светлина – 1941“ навестиха днес Община...
Заедно в празничната нощ
Община Генерал Тошево ви кани на новогодишно тържество „Заедно в...
«Благотворителна Коледа» 2018, организирана от Община Генерал Тошево, зарадва 246 социално слаби души и многодетни семейства в навечерието на Коледните и Новогодишни празници
Ежегодната кампания на Община Генерал Тошево «Благотворителна Коледа» и...
 • юни 14, 2018
 • Румен
 • Коментарите са изключени за ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
 • Съобщения
 • 161 Прегледа на публикацията

юни 14, 2018
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Чл.1. При възникнала необходимост от поемане на дългосрочен или краткосрочен общински дълг по смисъла на чл. 2, 4 и 5 от Закона за общинския дълг и след проведено обществено обсъждане и взето решение от Общински съвет Генерал Тошево по чл.17 от Закона за общинския дълг, Кметът на общината стартира процедура за избор на финансова или кредитна институция или на финансов посредник.

Чл.2. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в процедурата, която се публикува на интернет страницата на общината и се изпраща до не по-малко от три финансови или кредитни институции или финансови посредници, в зависимост от конкретната потребност.

 • Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:
 1. Решението на общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
 2. Изисквания към кандидатите, ако има такива и към техните оферти;
 3. Критерии за оценка на офертите;
 4. Място, срок и начин за подаване на офертите;
 5. Срок за валидност на офертите;
 6. Място и дата за отваряне на офертите;
 7. Място и дата за провеждане на преговори с участниците за подобряване на първоначално представените оферти;
 8. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.
 • Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 7 дни, считано от датата на публикуването на поканата на интернет страницата на общината.
 • В срока по ал.3 кандидатите има право да се запознаят с последния приет годишен финансов отчет на общината с цел подготовка на своята оферта.
 • Оферти могат да подават неограничен брой кандидати, независимо дали са получили индивидуална покана за участие.

Чл.3. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на подадените оферти.

 • Комисията се състои от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове.
 • В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.
 • Не може да бъде член на комисията лице, което: 1.има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
 1. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
 • Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал.4.

Чл.4 (1) В деня и часа за отваряне на офертите, посочени в поканата, Комисията провежда публично заседание, на което имат право да присъстват участниците, подали оферти или техни изрично упълномощени представители, като Комисията оповестява параметрите на офертите. С това приключва публичната част на заседанието.

 

 • Комисията разглежда подадените оферти и допуска участниците, чиито документи отговарят на изискванията в поканата и чиито оферти са в съответствие с параметрите на дълга, одобрени с решението на Общински съвет Генерал Тошево.
 • Комисията класира предложенията на участниците съгласно обявените критерии, за което съставя протокол.
 • Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
 • Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, което се отразява в съответния протокол.

Чл.5 (1) В тридневен срок от предаване на протокола от работата на  комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците или прекратява процедурата.

 • Кметът на общината прекратява процедурата, ако няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря на изискванията в поканата или на решението на Общински съвет Генерал Тошево по чл. 17 от ЗОД.
 • Кметът на общината може да прекрати процедурата при подадена само една оферта.
 • Заповедта по ал.1 се обявява на интернет страницата на общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й.
 • С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 14 дни от датата на получаване на заповедта.
 • В договора се възпроизвеждат всички окончателни предложения на класирания на първо място участник.

ВНОСИТЕЛ:

Валентин Димитров

Кмет на община Генерал Тошево

 


Top