Община Генерал Тошево
Актуално!
Свободни работни места в област Добрич към 13 август 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
На вниманието на работодателите!
На основание чл. 10, ал. 2 от Закона за...
На вниманието на всички търсещи работа лица!
Във връзка с провеждане на проучване сред безработните лица...
Свободни работни места в област Добрич към 6 август 2018 година
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Покана за информационно събитие „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в Гeнерал Тошево
Областен информационен център – Добрич има удоволствието, да покани...
За вас работодатели и безработни
Агенция по заетостта Дирекция “Бюро по труда”- Генерал Тошево...
От утре спира обслужването на част от общинската и областната пътни схеми
Утре, 2 август, ще бъде преустановено обслужването на част...
Свободни работни места в област Добрич към 30 юли 2018 г.
В прикачен файл към публикацията е приложена последната информация за...
Фоторазказ за Празника на хляба, житото и Добруджа в Спасово
 
Ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия
На 26.07.2018 г. от 08:30 ч. до 15:30 ч.,...
 • юни 14, 2018
 • Румен
 • Коментарите са изключени за ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК
 • Съобщения
 • 79 Прегледа на публикацията

юни 14, 2018
ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

ПРАВИЛА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР НА ФИНАНСОВА ИЛИ КРЕДИТНА ИНСТИТУЦИЯ ИЛИ ФИНАНСОВ ПОСРЕДНИК

Чл.1. При възникнала необходимост от поемане на дългосрочен или краткосрочен общински дълг по смисъла на чл. 2, 4 и 5 от Закона за общинския дълг и след проведено обществено обсъждане и взето решение от Общински съвет Генерал Тошево по чл.17 от Закона за общинския дълг, Кметът на общината стартира процедура за избор на финансова или кредитна институция или на финансов посредник.

Чл.2. (1) Кметът на общината изготвя покана за участие в процедурата, която се публикува на интернет страницата на общината и се изпраща до не по-малко от три финансови или кредитни институции или финансови посредници, в зависимост от конкретната потребност.

 • Поканата трябва да съдържа най-малко следната информация:
 1. Решението на общинския съвет по чл. 17 от Закона за общинския дълг;
 2. Изисквания към кандидатите, ако има такива и към техните оферти;
 3. Критерии за оценка на офертите;
 4. Място, срок и начин за подаване на офертите;
 5. Срок за валидност на офертите;
 6. Място и дата за отваряне на офертите;
 7. Място и дата за провеждане на преговори с участниците за подобряване на първоначално представените оферти;
 8. Наименование, адрес, телефон, факс, електронен адрес на общината и лице за контакт.
 • Срокът за подаване на офертите следва да е не по-кратък от 7 дни, считано от датата на публикуването на поканата на интернет страницата на общината.
 • В срока по ал.3 кандидатите има право да се запознаят с последния приет годишен финансов отчет на общината с цел подготовка на своята оферта.
 • Оферти могат да подават неограничен брой кандидати, независимо дали са получили индивидуална покана за участие.

Чл.3. (1) Кметът на общината назначава комисия за разглеждане, провеждане на преговори, оценка и класиране на подадените оферти.

 • Комисията се състои от нечетен брой членове, като се определят и резервни членове.
 • В състава на комисията се включват правоспособен юрист и икономист.
 • Не може да бъде член на комисията лице, което: 1.има финансов интерес от поемането на общинския дълг;
 1. е свързано лице по смисъла на Търговския закон с кандидат в процедурата.
 • Членовете на комисията представят декларация за отсъствие на обстоятелствата по ал.4.

Чл.4 (1) В деня и часа за отваряне на офертите, посочени в поканата, Комисията провежда публично заседание, на което имат право да присъстват участниците, подали оферти или техни изрично упълномощени представители, като Комисията оповестява параметрите на офертите. С това приключва публичната част на заседанието.

 

 • Комисията разглежда подадените оферти и допуска участниците, чиито документи отговарят на изискванията в поканата и чиито оферти са в съответствие с параметрите на дълга, одобрени с решението на Общински съвет Генерал Тошево.
 • Комисията класира предложенията на участниците съгласно обявените критерии, за което съставя протокол.
 • Решенията на комисията се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на членовете й. Когато член на комисията не е съгласен с взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си.
 • Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си, той се замества от резервен член, което се отразява в съответния протокол.

Чл.5 (1) В тридневен срок от предаване на протокола от работата на  комисията кметът на общината издава заповед, с която обявява класирането на участниците или прекратява процедурата.

 • Кметът на общината прекратява процедурата, ако няма подадени оферти или нито една от подадените оферти не отговаря на изискванията в поканата или на решението на Общински съвет Генерал Тошево по чл. 17 от ЗОД.
 • Кметът на общината може да прекрати процедурата при подадена само една оферта.
 • Заповедта по ал.1 се обявява на интернет страницата на общината и се изпраща на всички участници в тридневен срок от издаването й.
 • С класирания на първо място участник се сключва договор, в срок до 14 дни от датата на получаване на заповедта.
 • В договора се възпроизвеждат всички окончателни предложения на класирания на първо място участник.

ВНОСИТЕЛ:

Валентин Димитров

Кмет на община Генерал Тошево

 


Top