Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

април 14, 2020
ОБЯВА ЗА КОНКУРС

image

Със  Заповед № 351 от 10 април 2020 година на Кмета на Община Генерал Тошево се обявява конкурс за длъжност: Началник на отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология”, Дирекция „Устройство на територията, собственост, икономически дейности и проекти”, Община Генерал Тошево.

О Б Я В Л Е Н И Е
ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО
със седалище и адрес: област Добрич, град Генерал Тошево, ул.”Васил Априлов”№5
І.Обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.Конкурсът се обявява за длъжността Началник на отдел   “Териториално устройство, строителство, инвестиционна дейности и екология” Дирекция „Устройство на територията,собственост, икономически дейности и проекти“
2.Конкурсът се обявява за заемане на една щатна бройка, Длъжностно ниво – 7, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията; Наименование на длъжностното ниво – Ръководно ниво 7Б.

ІІ. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:

2.1. Степен на завършено образование – бакалавър
2.2. Области на висшето образование – технически науки
2.3. Професионално направление –  архитектура, строителство и геодезия
2.4. Специалност – архитектура, геодезия, строителство на сгради и съоръжения, строително инженерство, пътно строителство, хидромелиоративно строителство, хидротехническо строителство
2.5. Минимален професионален опит – 4 години или придобит ранг ІІІ младши
2.6. Да отговаря на условията по чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1.Конкурсът ще се проведе   чрез решаване на тест и провеждане на интервю с допуснатите кандидати.

ІV.Необходими документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за   участие в конкурсната процедура:

4.1.Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №3 към чл. 17, ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, към което се прилагат:
4.1.1.Декларация от лицето по чл.17 ал.3 Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, ( за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност).
4.1.2.Копия от документи за придобитата образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността.
4.1.3.Копия от документи, които удостоверяват продължителността на професионалния опит (трудова, служебна, осигурителна книжка).
4.1.4. Автобиография.
4.1.5. Мотивационно писмо.

 V.Място и срок за подаване на документите за участие:

5.1.Документите за участие в конкурса се подават в срок до 17.00 часа на 27.04.2020г. включително, на адрес: Община Генерал Тошево, гр. Генерал Тошево, ул. “Васил Априлов” № 5, сградата на Общинска администрация, Информационен център, ет.1 лично от кандидатите или от техни упълномощени представители. Документите може да се подават и по електронен път на адрес mail@toshevo.org, като заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VІ. Място за обявяване на списъци или други съобщения във връзка с конкурса:

6.1.Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на интернет страницата www.toshevo.org и на Информационното табло в сградата на Общинска администрация град Генерал Тошево, етаж 1, в регламентираните от законодателството срокове.

VІІ. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на отдела в областта на строителните дейности, благоустрояването, регионалното развитие на Общината и подобряването на околната среда. Длъжността допринася за осъществяване строителната инициатива на Общината по реализиране на стратегическите цели залегнали в регионалния план за развитие, обекти по ново строителство, реконструкция на съществуващи строежи, престроявания и надстроявания на съществуващи строежи, извършване на преустройства и изменение на конструкции и на фасади на сгради, извършване на основен ремонт на сгради, направа и преустройство на вътрешни водопроводи, канализация, ел.инсталации, изграждане на подземна инфраструктура – канализации, водопроводи, газификация, съобщителни кабели, ремонт и реконструкция на пътища и тротоари, изграждане и корекция на дерета.

VІІІ. Размер на основната заплата за заемане на длъжността: от 630 лв. до 2000 лв.


Top