Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис

април 15, 2020
ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обяви конкурс за финансиране на проекти по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ /утвърдена със заповед № РД01-183/12.03.2020г./ Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Отпускат се средства по четири компонента:
Компонент 1 – изграждане на достъп до работните места на лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
Компонент 2 – приспособяване на съществуващи работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 10 000 лв.;
Компонент 3 – за оборудване на нови работни места за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, съответстветстващо на характера на тяхното заболяване – до 10 000 лв.;
Компонент 4 – квалификация и преквалификация, съответно обучение за професионално и служебно развитие за лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст – до 1000 лв. на лице с трайно увреждане.
Проектите се изготвят по Методика, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания.
Необходимите документи за кандидатстване, както и самата процедура на конкурса, могат да се намерят в интернет страницата на Агенцията – http://ahu.mlsp.government.bg /  в рубрика :Проекти /програми, Национална програма за заетост на хората с увреждания.

Основната цел на програмата е насърчаване и подпомагане на работодателите, съответно органите по назначаване, за създаване на условия за заетост, наемане на работа и /или повишаване на пригодността за заетост на хората с трайни увреждания.

Програмата се финансира със средства от Държавния бюджет и се осъществява на територията на Република България.

Целевата група са работодатели/органи по назначаване от обичайна работна среда, които осигуряват заетост за хора с трайни увреждания в трудосособна възраст.

Всеки работодател, съответно органът по назначаване, за да участва в Програмата, трябва да отговаря на следните общи условия:

1. да е регистриран по действащото законодателство;
2. да няма изискуеми публични задължения към държавата или общините,установени с акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влъзъл в сила;
3. общият размер на получените държавни помощи не надхвърля левовата равностойност на 200 000 евро за период от три бюджетни години – двете предходни и текущата бюджетна година, а ако работодателят изпълнява дейности по сухопътни товарни превози за чужда сметка или срещу възнаграждения, общият размер на получените помощи не надхвърля левовата равностойност на 100000 евро за период от три бюджетни години-двете предходни и текущата бюджетна година.Този таван се прилага независимо от формата на помощта или от преследваната цел и без значение дали предоставената помощ се финансира изцяло или частично със средства, произхождащи от Европейския съюз;

4. да не е получил финансови средства от други източници за същите допустими разходи или за същата цел;

5. да не е в изключенията, посочени в чл.1 от Регламент /ЕО/№ 1407/2013г. на Европейската комисия.

Всеки работодател по настоящата Програма:

• Сключва договор за финансиране с АХУ за предоставяне на средства по Програмата;
• Разкрива работни места за срок от 36 месеца, на които наема лица с трайни увреждания в трудоспособна възраст, като сключва и изменя трудови договори с тях;
• Посочва обучаваща институция, която да извърши обучение на лицата с трайни увреждания, в съответствие с изискванията за заеманата длъжност.


Top