Община Генерал Тошево
Актуално!
Община Генерал Тошево с нов сайт
Община Генерал Тошево има разработен нов сайт, който може...
Генерал Тошево отново с дарение за кампанията „Капачки за благотворителност – МБАЛ-Добрич“
Около половин тон пластмасови капачки и пластмасови бутилки, събирани...
Община Генерал Тошево с нов сайт
Стартира новият сайт на Община Генерал Тошево. Той ще...
Пленер по живопис „Бялата лястовица“ се провежда за трета поредна година в село Красен
Между 21 и 27 юни в село Красен се...
Митрополит Йоан освети втори параклис в община Генерал Тошево
В събота, 20 юни, Варненският и Великопреславски митрополит Йоан...
Продължава предоставянето на услуги по проект „Заедно можем да продължим”
Въпреки обявената извънредна епидемична обстановка в страната, свързана с...
Предстоящо събитие
Утре, 20 юни, ще се  освети новият параклис, носещ...
Лица в трудоспособна възраст се обучават за озеленители и строители
Във връзка със  сключен  Административен договор за предоставяне на...
Предстои преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през 2021 година
На 16 юни в Община Генерал Тошево се проведе...
Пленер по живопис
  • ян. 24, 2018
  • Доротея
  • Коментарите са изключени за Пазарни консултации
  • 2702 Прегледа на публикацията

Пазарни консултации

1.“Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово, с. Кардам и с. Люляково, Община Генерал Тошево.“

2. „Изграждане, обновяване, ремонт и реконструкция на спортна площадка на територията на ОУ „Христо Смирненски“ в УПИ I – училище, квартал 124 по ПРЗ на град Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич“

3. „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево“

4. „Доставка на обзавеждане/оборудване по проект „Вътрешно преустройство на част от първия етаж на съществуваща четириетажна сграда (бивша болница – корпус В ) за изграждане на център за настаняване от семеен тип на стари хора в гр. Генерал Тошево, Община Генерал Тошево““.

5. „Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с идн. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовков, Община Генерал Тошево“ по процедура BG 06 RDNP001-19.144  МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по ПРСР 2014-2020″

6. „Събиране и извозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Генерал Тошево, почистване на териториите за обществено ползване в гр. Генерал Тошево по обособени позиции”

7.Строително-монтажни работи по проект: „Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с идн. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовков, Община Генерал Тошево“ по процедура BG06RDNP001-19.144  МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по ПРСР 2014-2020

8.Доставка на обзавеждане по проект: „Изграждане, реконструкция и ремонт на публична инфраструктура за отдих, култура и туризъм, находяща се в ПИ с идн. 34045.54.222 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Йовков, Община Генерал Тошево“ по процедура BG06RDNP001-19.144  МИГ БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-БАЛЧИК-ГЕНЕРАЛ-ТОШЕВО” по ПРСР 2014-2020

9.  „Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР за обект: „Благоустрояване вътрешно квартално пространство кв.35 гр. Генерал Тошево“

10.„Строителни дейности по проект Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“  – изтекъл срок

11.“Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“ – изтекъл срок

12.„Строителни дейности по проект Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 по обособени позиции“

13.„Проектиране и авторски надзор на съществуващ водопровод, изграждане на канализация и проучване на съществуваща канализация на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции”:
Обособена позиция 1: „Изготвяне на работен проект  и упражняване на авторски надзор на съществуващ водопровод по улица „Васил Алексиев”, гр. Генерал Тошево”;
Обособена позиция 2: „Проучване на съществуваща канализация, изготвяне на работен проект и упражняване на авторски надзор за изграждане на канализация на територията на Община Генерал Тошево ”

14. „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици на територията на Община Генерал Тошево по обособени позиции“

15. “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”

16. „Упражняване на строителен надзор за обект: “Закриване и рекултивация на общинско депо за неопасни отпадъци, гр. Генерал Тошево”

17.“Изпълнение на строителни и монтажни работи по проектно предложение: „Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в Община Генерал Тошево“ по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020″.

18.„Извършване на оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг, по обособени позиции” по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3”, Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

19. Информация по чл.44, ал.3, т.1 от ЗОП

 


Top