Община Генерал Тошево

Звено „Вътрешен одит“

Звено „Вътрешен одит“ при Община Генерал Тошево е създадено, считано от 01.05.2006 г. с промяна в структурата на общинска администрация, приета с решение на Общински съвет Генерал Тошево № 8-19 от 31.07.2006г. Същото е извън състава на общата и специализираната администрация и е на пряко подчинение на кмета на общината, съгласно изискванията на чл. 12, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор.

Регламентирането на дейността по вътрешен одит в Община Генерал Тошево е извършено с чл.26 от Устройствения правилник за организацията и дейността на общинската администрация в Община Генерал Тошево (променен и утвърден със Заповед № 1148 от 27.11.2006 г. на кмета на Община Генерал Тошево).

Минималната численост на звено „Вътрешен одит” съгласно Закона за вътрешен одит в публичния сектор е двама вътрешни одитори, включително ръководител. Към настоящият момент, в изпълнение на чл.14, ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор числеността на звено „Вътрешен одит” в Община Генерал Тошево е две щатни бройки /включително ръководител звено „Вътрешен одит”/, от които и двете са заети.

Звеното осъществява одити по Закона за вътрешен одит в публичния сектор на всички структури, програми, дейности и процеси в Община Генерал Тошево без изключение, включително на средствата по програми от Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен в организацията.

Ръководителят на звеното за вътрешен одит докладва пряко на кмета на общината.

Звеното за вътрешен одит осъществява следните дейности:

  • Планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие с действащото законодателство, Международните стандарти за професионална практика  по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на звеното за вътрешен одит;
  • Изготвя на базата на оценка на риска и след обсъждане с кмета на Общината и другите лица на ръководни длъжности 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си;
  • Изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажимента;
  • Дава независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
  • Оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от кмета;
  • Проверява и оценява: съответствието на дейността със законовите и подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите, надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация, създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
  • Консултира кмета и лицата на ръководни длъжности на общината по тяхно искане, като дава съвети, мнение, обучение и др. с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
  • Докладва и обсъжда с кмета и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент и представя одитен доклад;
  • Дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага кмета и ръководителите на одитираните структури при изготвянето на план за действие за изпълнение на приетите препоръки и извършва проверки за проследяване изпълнението им;
  • Изготвя и представя на кмета годишен доклад за дейността по вътрешен одит в срок до 28 февруари на следващата година.