Община Генерал Тошево

Банкова сметка

От 4 януари 2022 г. Община Генерал Тошево се обслужва от УниКредит Булбанк

Банкови сметки:

Бюджетна - IBAN:BG61UNCR70003124684998

Набирателна - IBAN:BG02UNCR70003324684540 (за посътпления от гаранции и депозити за участие в общински търгове и процедури, гаранции за изпълнение по сключени договори, внасяне на обезщетения по чл.37 от ЗСПЗЗ и други чужди средства)

Приходна - IBAN:BG38UNCR70008424684999  (за постъпления от  местни данъци и такси, приходи от наеми, дарения, концесии и други видове местни приходи)

BIC:UNCRBGSF

УниКредит Булбанк

Кодове за видове плащане:

441400 Окончателен годишен (патентен) данък
442100 Данък върху недвижимите имоти
442300 Данък върху превозните средства
442400 Такса за битови отпадъци
442500 Данък при придобиване на имущества по дарения и възмезден начин /3%/
442800 Туристически данък
443400 Други данъци
444000 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
444100 Приходи от наеми на имущество
444200 Приходи от наеми на земя
445100 Дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната
445600 Приходи от продажби на земя
446500 Глоби, санкции и неустойки, нак. лихви, обезщетения и начети
447000 Други неданъчни приходи
448001 Такси за технически услуги
448002 Такси за ползване на детски градини
448005 Такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги
448007 Такси за административни услуги
448008 Такси за ползване на пазари, тържища и др.
448010 Такси за ползване на общежития и други по образованието
448011 Такси за гробни места
448012 Туристически такси
448013 Такси за притежаване на куче
448081 Приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда
448090 Други общински такси