Община Генерал Тошево

Видове услуги

ДИРЕКЦИЯ „АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО, ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА”  

Административни  дейности или услуги, предоставяни от Общинска  администрация

Вид и срок на изпълнение на услугата, размер на таксата, Необходими документи,
Уникален идентификатор на услугата в Административния регистър,
Вид на предоставяната дейност или услугата

2016 - Издаване на удостоверение за наследници- Закон за гражданската регистрация-чл.24 ал.1; Закон за местните данъци и такси-чл. 110, ал.1, т.1; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.9

 • обикновена услуга (до 3 раб. дни)

- до 2 страници - 8.00лв.

- за всяка следваща страница – 2.00 лв.

 • бърза услуга (до 1 раб. ден) 

- до 2 страници - 16,00 лв.

- за всяка следваща страница – 2.00 лв.

 • искане по образец попълнено от наследник;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------

2109 - Издаване на удостоверение за семейно положение- Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.13
- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост;
 • получава се срещу подпис.

---------------------------------------------------------------------

2075 - Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца- Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.6; Наредба РД-02-20-6/ 24.04.2012 - чл.14
- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------

2036 - Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки - Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси чл.110, ал.1, т.7; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.15

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------

2057 - Издаване на удостоверение за родените от майката деца - Закон за гражданската регистрация чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба РД-02-20-6/ 24.04.2012 - чл.16

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • декларация;
 • документ за самоличност;
 • актове за раждане на деца;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2092 - Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена- Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.2; Наредба РД-02-20-6/ 24.04.2012 - чл.18

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост. Удостоверението се получава лично срещу подпис.

---------------------------------------------------------------------
2038 - Издаване на удостоверение за липса на съставен акт по гражданско състояние (акт за раждане, акт за смърт) - Закон за гражданската регистрация чл.88, ал. 4; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.3

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2039 - Издаване на препис от семеен регистър, воден до 1978г. -Закон за гражданската регистрация - чл. 106, ал.1, т. 1, Закон за местните данъци и такси - чл.110,ал. 1,т.13, Наредба №1/19.02.1999 г. на министъра на правосъдието и правната евроинтеграция за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство - чл. 15, ал. 2

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2138 - Издаване на удостоверение за вписване в регистъра на населението - Закон за гражданската регистрация -чл.24, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал. 1, т.12; Наредба РД-02-20-6/ 24.04.2012 - чл.19

  1. с придобито ЕГН за издаване на удостоверение – за комплектоване и проверка;

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 12.00 лв.

  2. по процедура за получава не на ЕГН – за комплектоване и проверка на документи към искане за присвояване на ЕГН на чужденци по чл.3, ал.2, т.2 от ЗГР

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 10.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб.ден) – 20.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------

2052 - Издаване на удостоверение за раждане – ОРИГИНАЛ - Закон за гражданската регистрация - чл. 43, ал.6; чл.88, ал.1, т.1, във връзка с; чл. 40, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.2,т.11

 - безплатно

 • съобщение за раждане или решение на Районен съд;
 • документи за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2076 - Издаване на удостоверение за раждане - ДУБЛИКАТ - Закон за гражданската регистрация-чл.88, ал.1, т.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.4-

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
1999 - Издаване на удостоверение за сключен граждански брак - ОРИГИНАЛ -Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал.1, т.2, във връзка с; чл. 40, ал.1; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.2, т.2

- безплатно

 • заявление по образец;
 • документи за самоличност;
 • медицински свидетелства;
 • декларации по образец;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2037 - Издаване на удостоверение за граждански брак -ДУБЛИКАТ- Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.2; Закон за местните данъци и такси - чл.110,ал.1,т.4

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2019 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път - Закон за гражданската регистрация - чл. 88, ал. 1, т. 3, във връзка с; чл. 40, ал. 1; Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 2, т.3
 

- безплатно

 • съобщение за смърт или решение на Районен съд;
 • документ за самоличност на починалото лице;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2034 - Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път - Закон за гражданската регистрация - чл.88, ал.1, т.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110,ал.1,т.4

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

Получава се срещу подпис.

---------------------------------------------------------------------
2079 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес след подаване на заявление за заявяване или за промяна на постоянен адрес - Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8;Наредба РД-02-20-6/ 24.04.2012 - чл.22 и чл.24

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • нотариален акт и декларация по чл.92, ал.3 или ал.6 от Закона за гражданската регистрация – при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2128 - Издаване на удостоверение за постоянен адрес при вече регистриран постоянен адрес - Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наред-ба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.22 и чл.24

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2056 - Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес, регистриран след 2000 г. - Закон за местните данъци и такси - чл.110,ал.1,т.8; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.22 и чл.24


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2107 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес - Закон за местните данъци и такси-чл. 110, ал.1, т.8; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012- чл.23 и чл.25


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • нотариален акт и декларация по чл.92, ал.3 или ал.6 от ЗГР – при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
1997 - Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран настоящ адрес - Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.22 и 24


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2104 - Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес, регистриран след 2000 г. - Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.8; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.23 и 25

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

Удостоверението се получава срещу подпис.

---------------------------------------------------------------------
2017 - Издаване на удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина - Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1;Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12;Наредба РД-02-20-6/ 24.04.2012г. - чл.20


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 10.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 20.00 лв.

 • искане по образец;
 • преведен и легализиран документ с данните за чужденеца;
 • документ за самоличност на лицето;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2073 - Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България - Закон за гражданската регистрация - чл.24, ал.1;Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.21


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 10.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 20.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2110 - Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа – чл.3; Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.11; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.7, ал.5


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 10.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 20.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2108 - Издаване на удостоверение за правно ограничение - Закон за гражданската регистрация - чл.24 ал.1;Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.17


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2020 - Издаване на заверен препис или заверено копие от семеен регистър, личен регистрационен картон или друг документ по гражданско състояние- Закон за гражданската регистрация -чл.106, чл.80 и чл.88,ал.3; Закон за местните данъци и такси-чл.110,ал.1,т.13

- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 4.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 8.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------

2033 - Възстановяване или промяна на име - Закон за гражданската регистрация - чл. 19а


- безплатно

 • нотариално заверено заявление/молба;
 • документ за самоличност на лицето;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2000 - Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние - Закон за ратифициране на Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана на 08.09.1976г. във Виена-чл.1; чл.8


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 12.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2040 - Отразяване на избор или промяна на режим на имуществените отношения между съпрузи - Семеен кодекс - чл. 19, ал. 2; чл. 19, ал. 3

- безплатно

 • искане по образец с приложен документ за избран режим;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2053 - Припознаване на дете - Семеен кодекс - чл. 65
 

- безплатно

 • заявление по образец или нотариално заверена декларация за припознаване.

---------------------------------------------------------------------
2080 - За процедурата по комплектоване и проверка на документи към искане за „Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина“ (2080) - Закон за гражданската регистрация - чл. 72, ал. 3, във връзка с; чл. 70, ал. 1


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 10.00 лв.

 • документ за самоличност на заявителя;
 • приложен преведен и заверен превод на акт за раждане, сключен граждански брак или смърт;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2132 - Промяна в актовете за гражданско състояние –Закон за гражданската регистрация – чл.74; чл.76; Закон за местните данъци и такси – чл. 110, ал.2, т.4; чл.110, ал.2, т.7
 - безплатно

 • искане по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2390 - За процедурата по окомплектоване, проверка, изпращане, получаване и предаване на удостоверението, издадено от Министерство на правосъдието по услугата „Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство“  - Наредба №1/ 19.02.1999г. на министъра на правосъдието и правната евро-интеграция за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство – чл. 15, ал. 3, във връзка с чл. 15, ал. 1


- обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 20.00 лв.

- бърза услуга (до 1 раб. ден) – 40.00 лв.

 • Заявление/молба по образец;
 • Заверено копие от акт за раждане;
 • Заверено копие от регистър на населението (ЛРК);
 • Копие от документи за самоличност на лицето;
 • Документ за идентичност на имената;
 • 2бр. документи за платена държавна такса;
 • 2бр. снимки;
 • Други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2391 - Издаване на удостоверение за настойничество и попечителство (учредено по реда на чл. 155 от СК и по право-чл.173 от СК) – Семеен кодекс – чл. 153, и следващи; чл.110, ал.2, т.5 от ЗМДТ

- безплатно

 • Заявление по образец;
 • Съдебно решение за определяне на настойник/ попечител;
 • Декларации по образец;
 • Документ за самоличност;
 • Други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2058 - Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - Граждански процесуален кодекс - чл. 431, ал. 3; чл. 431, ал. 4
В зависимост от издаденото удостоверение и предоставените данни
В зависимост от издаденото удостоверение и предоставените данни

---------------------------------------------------------------------
Забележка: Всички описани документи до тук се издават в един екземпляр, а при поискване за издаване на повече от един екземпляр се събира допълнителна такса 2.00 лв. на страница.

Срокът за извършване на обикновена услуга по гражданско състояние е до 3 работни дни. Ако извършването на обикновената услугата налага установяване на факти и обстоятелства, изискващи проверка, срокът се удължава до 14 работни дни, а при събиране на допълнителни сведения или проучвания, срока може да бъде удължен до 30 работни дни. При удължаване срока за произнасяне, заявителят задължително се информира писмено, като се посочват мотивите, налагащи произнасянето, както и срока за произнасяне.

Извън определените срокове за „обикновена услуга“, може да се извършва „бърза" услуга, за която се заплаща размера на таксата за съответната услуга, увеличен 2,0 пъти.

Услуга по гражданско състояние е „бърза”, когато се извършва до 1 (един) работен ден от подаване на заявление.
--------------------------------------------------------------------- 

2015 - Нотариално удостоверяване на подписите на частни документи, които са едностранни актове и не подлежат на вписване - Закон за нотариусите и нотариалната дейност-чл.83 – когато в населеното място няма нотариус или районен съд


- обикновена услуга – до 1 раб. ден от подаване на искането – 6.00 лв.
Извършват се от кметовете на кметства и кметски наместници.

 • Заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2072 - Нотариално удостоверяване на верността на преписи и извлечения от документи и книжа - Закон за нотариусите и нотариалната дейност-чл.83 – когато в населеното място няма нотариус или районен съд


- обикновена услуга – до 1 раб. ден от подаване на искането – 6.00 лв.
Извършват се от кметовете на кметства и кметски наместници.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2094 - Нотариално удостоверяване на съдържанието на подписите и съдържанието на пълномощно по чл.37 от Закона за задълженията и договорите - Закон за нотариусите и нотариалната дейност-чл.83 – когато в населеното място няма нотариус или районен съд

- обикновена услуга – до 1 раб. ден от подаване на искането – 6.00 лв.
Извършват се от кметовете на кметства и кметски наместници.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
1994 - За процедурата по комплектоване и проверка на документи към искане за „Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган“ – Граждански процесуален кодекс – чл.621


- обикновена услуга – до 14 дни/ до 30дни от подаване на заявлението при събиране на доказателства – 20.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
2 - Предоставяне на достъп до обществена информация - Закон за достъп до обществена информация - чл.3, ал.1 и 3, чл.4

- обикновена услуга – до 14 дни от подаване на заявлението 

Съгл. Наредба №Н-1/07.03.2022 г. на Министъра на финансите за определяне  на нормативи за за-плащане разходите по предоставяне на обществена информация:

Хартия А4 – 1 лист  -0.01 лв.
Хартия А3 – 1 лист – 0.02 лв.
Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А4 –1 стр.–0.02 лв.
Разход за тонер за едностранно отпечатване на лист хартия А3–1 стр.–0.04 лв.
CD диск 700 МВ – 1 бр. – 0.26 лв.
DVD диск 4.7 GВ–1бр–0.30лв.
DVD диск 8.5 GВ–1бр–0.67лв.
USB флаш памет 4GB-1бр–3.46 лв.
USB флаш памет 8GB-1бр–5.72 лв.
USB флаш памет 16GB-1бр–7.93 лв.
USB флаш памет 32GB-1бр–9.47 лв.

Посочените стойности са без ДДС

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
 
Предоставяне на данни по гражданска регистрация на държавни органи и институции - Закон за гражданската регистрация - чл.106, ал.1, т.2

 • обикновена услуга (до 3 раб. дни) - безплатно
 • бърза услуга (до 1 раб.ден) - безплатно
 • заявление по образец;
 • други документи при необходимост

---------------------------------------------------------------------
Издаване на всички други видове удостоверения относно гражданско състояние по искане на граждани, неописани в раздел V от Наредбата - Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12; Наредба РД-02-20-6/24.04.2012 - чл.3, ал.2

 • обикновена услуга (до 3 раб. дни)  - 6.00 лв.
 • бърза услуга (до 1 раб.ден)– 12.00 лв.
 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------

За процедурата по проверка и издаване на документ за наличие или липса на данни в архивни регистри по гражданско състояние - Закон за местните данъци и такси - чл.110, ал.1, т.12

Срок:

обикновена услуга – до 3 работни дни от подаване на заявлението - 10 лева

бърза услуга – до 1 работен ден от подаване на заявлението - 20 лева

---------------------------------------------------------------------
 
Подаване на жалби и сигнали
срок за отговор: до 30 дни
 
Забележка: Извън срока за „обикновена“ услуга, там където е изрично указано в таблицата, може да се извършва „бърза” услуга, за която се заплаща размера на таксата за съответната услуга, увеличен 2,0 пъти.  Срокът за извършване на „бърза“ услуга е указан към всяка една услуга в таблицата, там, където е посочена такава.

---------------------------------------------------------------------
Запазване на гробни места за вечни времена – чл.44, раздел VI от НОАМТЦУ
Обикновена услуга - 80.00 лв. на запазено гробно място

 • заявление по образец;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------

Цени на услуги за радостни и тъжни обреди - таблица към чл. 55 от НОАМТЦУ:
 
а/ Сватбен ритуал за сключване на граждански брак

- в ритуална зала с празнично честване в работни дни - 50 лв

- в ритуална зала с празнично честване в почивни и празнични дни -70.00 лв

- в ритуална зала, без празнично честване в работни дни - 40.00 лв.

- в ритуална зала, без празнично честване в почивни и празнични дни - 45.00 лв.

- изнесен ритуал извън залата в работни дни - 90.00 лв.

- изнесен ритуал извън залата в почивни и празнични дни  - 110.00 лв.

- честване на сребърна сватба в работни дни - 30.00 лв.

- честване на сребърна сватба в почивни и празнични дни - 40.00 лв.

- честване на златна сватба в работни дни - 10.00 лв.

- честване на златна сватба в почивни и празнични дни  - 20.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • декларация по образец;
 • медицинско свидетелство;
 • други документи при необходимост.

 
б/ Ритуал за именуване на дете - 35.00 лв.

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

 
в/ Тъжен ритуал за извършване на гражданско погребение:

- извършване на обред в града и селата - 25.00 лв.

- изкопаване и зариване на нов гроб - 45.00 лв.

- изкопаване и зариване на стар гроб - 55.00 лв.

- транспорт с катафалка в рамките на града - 35.00 лв.

- транспорт с катафалка в рамките на населените места от територията на общината - 40.00 лв.

 • заявление по образец;
 • други документи при необходимост.

Забележки:

1. За самотни жители без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги, регистрирани в службите за социално подпомагане лица, да се заплащат услугите по извършване на погребение, след представяне на фактура от Агенцията за тъжни обреди и социален доклад от Агенция социално подпомагане. Средствата са в размер до 800 лева и са за сметка на Общината.

---------------------------------------------------------------------
 
Ползване на зали в сградата на Общинска администрация- таблица към чл. 55 от НОАМТЦУ:
 
а/ за зала „Йордан Йовков“, находяща се на 1-ви етаж в сградата на Общинска администрация, както следва:

 - до 2.30 часа - 130.00 лв.

 - до 4.00 часа - 150.00 лв.  

- над 4.00 часа - 150.00 лв.+ 20.00 лв. за всеки започнат час

б/ за зала „Дора Габе“, находяща се на 3-ти етаж в сградата на Общинска администрация, както следва:

   - до 2.30 часа - 70.00 лв.

   - до 4.00 часа - 100.00 лв.    

   - над 4.00 часа - 100.00 лв. + 10.00 лв. за всеки започнат час
 

 • заявление по образец;
 • други документи при необходимост.

Забележка:

- Един път в месеца политическите сили имат право да ползвате една от залите безплатно.

За дейности с деца от детските градини и училища не се заплащат такси.

---------------------------------------------------------------------
 

Връчване на документи на ЧСИ - 25 лева

---------------------------------------------------------------------

Данните са актуални към 11.07.2024 г.

УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ВСИЧКИ ЗВЕНА В ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица по реда на глава III от НОАМТЦУ:
 
Издаване на заверено препис - извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори –таблица към чл. 55 от НОАМТЦУ
- обикновена услуга – до 7 работни дни - 6.00 лв./брой

- бърза услуга – до 3 работни дни – 12.00 лв./брой

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;

други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
 
Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка – таблица към чл. 55 от НОАМТЦУ

- обикновена услуга – до 7 работни дни - 6.00 лв./брой

- бърза услуга – до 3 работни дни – 12.00 лв./брой

 • заявление по образец;
 • документ за самоличност;
 • други документи при необходимост.

---------------------------------------------------------------------
Данните са актуални към 11.07.2024 г.

ОТДЕЛ „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ“

2787 Вписване в Регистър на местните поделения на вероизповеданията - Закон за вероизповеданията - чл. 19

 - обикновена услуга – до 7 раб. дни - безплатно

 • заявление по образец на централното ръководство на вероизповеданието

---------------------------------------------------------------------

За публикуване в общински вестник „Добруджански глас“ в 4 броя на вестника в рамките на 1 месец (таблица към чл.55 от НОАМТЦУ):

- малки обяви - 5.00 лв./ бр.

- големи обяви - по 0.50лв/кв.см., но не по-малко от 5.00 лв.

- рекламни карета - по 0.50лв/кв.см., но не по-малко от 10.00 лв.

- скръбни вести и възпоменания - по 0.50лв/кв.см., но не по-малко от 5.00 лв.

 • искане

Забележка: Цената за ползване на съответната услуга се заплаща в касата на Общинска администрация, като квитанцията се представя на редактора на вестника.

---------------------------------------------------------------------

За ползване на клубовете на пенсионера за провеждане на тъжни и весели обреди (таблица към чл.55 от НОАМТЦУ):

- до 3 часа - 50.00 лв. 

- над 3 часа - 50.00 лв. +10.00 лв. за всеки следващ час над 3 часа

 • искане

Забележка: Цената за ползване на пенсионерски клубове в селата се заплаща в кметството на населеното място. За град Ген. Тошево цените се заплащат в Общинска администрация, а квитанция за заплатената услуга се представя на уредника на клуба.

---------------------------------------------------------------------

Ползване на Лятно кино в град Ген. Тошево /за организиране на културни събития и общи прояви, организирани без участието на общината от организации, институции, политически партии и частни лица/-таблица към чл.55 от НОАМТЦУ:

- до 3 часа - 130.00 лв.                                             

- повече от 3 часа - 130.00 лв.

 • искане

Забележка: Цената за ползване на Лятно кино се заплаща в касата на Общинска администрация.

---------------------------------------------------------------------

Ползване на Филиповата кръчма в село Красен, за тъжни и весели обреди (таблица към чл.55 от НОАМТЦУ):

- до 4 часа - 60.00 лв.

- над 4 часа - 60.00 лв. + 10.00 лв. за всеки следващ час над 4 часа

 • искане

Забележка: Цената за ползване на Филиповата кръчма се заплаща в кметство село Красен.

---------------------------------------------------------------------

Ползване на стая за нощувка в обект „Къмпинг село Красен“, както следва (таблица към чл.55 от НОАМТЦУ):

- през зимния отоплителен период – от 01.11. до 31.03. - 50.00лв/на стая/на ден

- през останалият период от 01.04. до 31.10. - 45.00лв/на стая/за 1 нощувка

 • искане

Забележка: Цената за ползване на стая в къмпинг село Красен се заплаща в кметство село Красен.

---------------------------------------------------------------------

Данните са актуални към 11.07.2024 г.

ОТДЕЛ “СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ”

Обслужване на лица над 65 год. възраст и лица с определена група инвалидност; доставяне ежедневно на храна по домовете; поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищното помещение обитавано от обс

2127  Приемане и обработка на заявления за изготвяне на предложения до общинския съвет за отпускане на персонални пенсии - Наредба за пенсиите и осигурителния стаж - чл.7, ал.4, т.3, във връзка с Кодекс за социално осигуряване - чл. 92

- Срок на предоставяне на услугата – до 1 месец/ до решение на Общински съвет - безплатно

 • Заявление

---------------------------------------------------------------------

Приготвяне на храна с продукти на потребителя и разнос до дома - таблица към чл. 55 от НОАМТЦУ

- 50.00 лв. + разходи за гориво

 • искане

---------------------------------------------------------------------

Данните са актуални към 11.07.2024 г.

ДИРЕКЦИЯ „ФИНАНСИ, БЮДЖЕТ, МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ”

Издаване на удостоверение за данъчна оценка:

2393 - на право на строеж – Прил.2 от Закон за местните данъци и такси - чл.3, ал. 2;

2395 - на право на ползване – Прил.2 от Закон за местните данъци и такси - чл. 3, ал. 2;

2396 - на недвижим имот и незавършено строителство, в т.ч. зем. земи, гори, пасища и ливади – Прил.2 от ЗМДТ - чл.3, ал.2;чл.3, ал.3; чл.12 

- обикновена услуга–до 5 раб. дни – 10.00 лв.

- бърза услуга–1 раб. ден – 20.00 лв.

 • Искане по образец;
 • декларация по чл. 14 от ЗМДТ;
 • други документи.

Удостоверението се получава лично срещу подпис или с нотариално заверено пълномощно.

---------------------------------------------------------------------

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни - ЗМДТ-чл.110,ал.1,т.12, във връзка с чл.14; чл.54

- обикновена услуга–до 5 раб. дни – 5.00 лв.

- бърза услуга – 1 раб.ден– 10.00 лв.

 • искане за декларирани данни на физическо или юрид. лице.

Удостоверението се получава лично срещу подпис или с нотар. заверено пълномощно.

---------------------------------------------------------------------

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство - Закон за местните данъци и такси-чл.41 във връзка с чл.29, ал. 1

- обикновена услуга – до 5 раб. дни – 8.00 лв.

- бърза услуга – 1 раб. ден–16.00 лв.

 • искане по образец.

Удостоверението се получава лично срещу подпис или с нотар. заверено пълномощно.

---------------------------------------------------------------------

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства-Закон за местните данъци и такси - чл.4, ал.3, във връзка с чл.52

- обикновена услуга – до 1 раб. дни – 3.00 лв.

 • искане

---------------------------------------------------------------------

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация - Закон за местните данъци и такси - чл.3; чл.14, ал.1; чл. 110, ал. 1, т. 13

- обикновена услуга – до 5 раб. дни – 7.00 лв.

- бърза услуга–1 раб.ден–14.00 лв.

 • искане за издаване на копие от подадена дан. декларация

Удостоверението се получава лично срещу подпис или с нотар.заверено пълномощно.

---------------------------------------------------------------------

1998 Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по Закона за местните данъци и такси - ДОПК - чл.87,ал.6, във връзка със ЗМДТ - чл.4, ал.1; чл.4, ал.3; чл.9а, ал.1; чл. 9б, в т.ч.:

- удостоверение за платен данък МПС;

- удостоверение за платен изискуем данък МПС.

- обикновена услуга – до 5 раб. дни – 6.00 лв.

- бърза услуга – 1 раб. ден – 12.00 лв.

 • искане за издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения по ЗМДТ.

Удостоверението се получава лично срещу подпис или с нотариално заверено пълномощно.

---------------------------------------------------------------------

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения - ДОПК - чл. 87, ал. 11

- обикновена услуга–до 5 раб. дни – безплатно

 • искане по образец

---------------------------------------------------------------------

2133  Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) - Кодекс за социално осигуряване-чл.5, ал.7; Наредба за пенсиите и осигурителния стаж-чл.40, ал.1, и ал.3

- обикновена услуга–до 14 дни – безплатно

 • искане по образец

---------------------------------------------------------------------

2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) - Кодекс за социално осигуряване-чл.5,ал.7; Наредба за пенсии-те и осигурителния стаж-чл.40, ал.2, и ал.3

- обикновена услуга–до 14 дни – безплатно

 • искане по образец

---------------------------------------------------------------------

Забележка: От заплащане на гореизброените услуги в дирекция „Финанси, бюджет, местни данъци и такси” се освобождават Държавните органи и институции.

Данните са актуални към 11.07.2024 г.

ДИРЕКЦИЯ „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ“

1996 Издаване на разрешение за отсичане на над 5 /пет/ броя  дървета и на лозя над 1 декар - Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2

- обикновена услуга – до 30 дни – 10.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2086 Издаване на разрешение за отсичане и изкореняване до 5 дървета и до 1 дка лозя в селскостопанските земи - Закон за опазване на селскостопанското имущество - чл. 32, ал. 2

- обикновена услуга – до 30 дни – 10.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2068 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии - Закон за горите - чл. 211, ал. 4

- обикновена услуга – до 14 дни – 6.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2006 Маркиране на дървесина, добита извън горския фонд - Правилник за прилагане на Закона за горите - чл. 131 

- обикновена услуга – до 14 дни – 4.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2093 Издаване на разрешение за предаване  на битовите и строителните отпадъци - Закон за управление на отпадъците - чл. 19

- обикновена услуга – до 14 дни – такса съгл. чл.6 и чл. 14 от Наредба за отпадъците на Община Ген. Тошево

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2066 Издаване на позволително за ползване на лечебни растения - Закон за лечебните растения - чл. 22, т. 2

- обикновена услуга – до 14 дни – такса съгл. Тарифа на Общ.съвет за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общ. собственост 

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2031 Издаване на разрешение за отсичане на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение - Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2; Наредба № 1/1993 г. на МРРБ за опазване на озеленените площи и декоративната растителност – чл.19

- обикновена услуга – до 30 дни – безплатно

 • Заявление по образец

---------------------------------------------------------------------

1993 Издаване на разрешително за ползване на водни обекти - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал. 1, т. 3 от Закона за водите - Закон за водите - чл. 50; чл. 52, ал. 1, т. 3, б. б

- обикновена услуга–до 4 месеца – 250.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2118 Вписване на сдруженията на собствениците в общинския регистър - Закон за управление на етажната собственост - чл. 44; Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост - чл. 2

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – безплатно

 • Заявление по образец

---------------------------------------------------------------------

2005 Учредяване на еднократно право на прокарване и/или преминаване на съоръжение на техническата инфраструктура през имот - общинска собственост - Закон за устройство на територията - чл. 192; чл. 193

- обикновена услуга – до 14 раб. дни – 50.00 лв.

- бърза услуга – до 5 раб. дни – 100.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Предложен проект на трасе за преминаване;
 • Разрешително за свързване;
 • Становища от експлоатационните дружества.

---------------------------------------------------------------------

2043 Издаване на заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти - Закон за устройство на територията - чл. 193, ал. 3

- обикновена услуга – до 30 дни – Цената на учреденото право се определя от комисия по реда на чл.210 от ЗУТ.

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Предложен проект на трасе за преминаване;
 • Разрешително за свързване;
 • Становища от експлоатационните дружества.

---------------------------------------------------------------------

2114 Издаване на заповед за учредяване право на преминаване през чужди поземлени имоти Закон за устройство на територията - чл. 192, ал.2

- обикновена услуга – до 30 дни – Цената на учреденото право се определя от комисия по реда на чл.210 от ЗУТ.

 • Заявление по образец;
 • Актуална скица;
 • Предложен проект на трасе за преминаване;
 • Разрешително за свързване;
 • Становища от експлоатационните дружества.

---------------------------------------------------------------------

2105 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение -чл.111 от ЗМДТ

- обикновена услуга – до 14 раб. дни – 10.00 лв.

 • Заявление-декларация за семейно и имотно състояние по образец;
 • Документи съгл. чл.18 от Наред ба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем  и разпо-реждане с  жилища от общинския жилищен фонд;
 • Данни на заявителя;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2470 Отразяване на настъпила промяна в списъци-те на граждани с многогодишни жилищно- спестовни влогове, издаване на удостоверение за наличие на жилищно-спестовен влог- чл.111 и във връзка с чл.115 от ЗМДТ

- обикновена услуга – до 14 раб. дни – 5.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

1988 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите–общинска собственост, или за възстановен общински имот - Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 и чл. 115 от ЗМДТ

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – 12.00 лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 24.00 лв.

 • Искане;
 • Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собственост върху имота;
 • Актуална скица за имота;
 • Данни за собственика;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2021 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти - Закон за общинската собственост-чл.62, ал.4 и ЗМДТ-чл.115

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – 12.00 лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 24.00 лв.

 • Заявление;
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица на имота;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2078 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост - Закон за общинската собственост - чл. 62, ал. 4 и чл. 115 от ЗМДТ

- обикновена услуга – до 7 раб.дни–12.00 лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 24.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица на имота;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2081 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти - Закон за общинската собственост-чл.62, ал.4 и чл.115 от ЗМДТ 

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – 12.00 лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 24.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за собственост;
 • Актуална скица на имота;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2095 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост-заверен препис-извлечение на протоколи, решения и заповеди-Закон за общинската собственост-чл.62, ал.4 и ЗМДТ-чл.115 

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – 3.00 лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 6.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2069 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите - Наредба №34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта  - чл. 24

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – 40.00 лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 80.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Удостоверение за регистрация;
 • Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства;
 • Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за провер ка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителен преглед на лек таксиметров автомобил;
 • Копия от удостоверенията "водач на лек таксиметров автомобил";
 • Удостоверение, че данъчно за-дълженото лице няма задълже-ния за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на ДОПК или на КСО;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2715 Издаване на дубликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници - Наредба № 34 за таксиметров превоз на пътници на министъра на транспорта  - чл. 24

- обикновена услуга–до 7 раб.дни–10.00лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 20.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

---------------------------------------------------------------------

2878 Обработване на заявление-декларация за обстоятелствена проверка - Граждански процесуален кодекс - чл. 587, ал. 2

- обикновена услуга –до 14 раб.дни – 25.00лв.

- бърза услуга – до 5 раб. дни – 50.00 лв.

 • Заявление-декларация по образец;
 • Документ за собственост
 • Актуална скица на имота
 • Документ за платена такса

---------------------------------------------------------------------

2029 Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства - Закон за пчеларството- чл.8

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – безплатно

- бърза услуга – до 3 раб. дни – безплатно

 • Заявление по образец;
 • Копие на ветеринарномедицински дневник на пчелина;
 • Декларация за собственост на пчелни семейства по чл.9 от ЗП;
 • Копие от Удостоверение за регистрация на животновъден обект по чл.137, ал. 6 от ЗВМД.

---------------------------------------------------------------------

2012 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране - Закон за движението по пътищата-чл. 99а

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – безплатно

- бърза услуга – до 3 раб. дни – безплатно

 • Заявление по образец;
 • Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК;
 • снимка.

---------------------------------------------------------------------

3087 Приемане на уведомление за работно време при откриване на обект - Закон за защита от шума в околната среда - чл. 16б, ал. 1, във връзка с чл. 16а

- обикновена услуга – до 7 раб.дни –10.00лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 20.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса;
 • Становище на РЗИ, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум.

---------------------------------------------------------------------

2982 Издаване на сертификат за инвестиция клас В по Закона за насърчаване на инвестициите – Закон за насърчаване на инвестициите–чл.18,ал.5

- обикновена услуга – до 30 раб. дни 

 • Заявление по образец

---------------------------------------------------------------------

2087 Регистрация на пътни превозни средства с животинска тяга – Закон за движението по пътищата – чл.167, ал.2, т.4

- обикновена услуга – до 7 раб.дни – 10.00лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 20.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

2008 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечения и издаване на удостоверение - Закон за туризма - чл. 168, ал. 2

- обикновена услуга – до 14 раб.дни - Тарифа за таксите, които се съби-рат по Закон за туризма

 • Заявление по образец;
 • Документи по чл.129 и 129а от Закона за туризма;
 • Документ за платена такса.

2047 Категоризация на места за настаняване - Закон за туризма - чл. 128,ал.1 т. 1, ал.2 и ал.3

- обикновена услуга – до 3 мес.-Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 • Заявление по образец
 • Документи по чл.129 и 129а от Закона за туризма;
 • Документ за платена такса.

2048 Вписване на промени в обстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение - Закон за туризма - чл. 168, ал. 2

- обикновена услуга – до 14 раб.дни - Тарифа за таксите, които се събират по Закон за туризма

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса;
 • Документи по чл.129 и 129а от Закона за туризма.

2050 Прекратяване на категория на туристически обект - Закон за туризма - чл. 137, ал. 2

- обикновена услуга – до 14 раб.дни - Тарифа за таксите, които се събират по Закон за туризма

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

2088 Категоризация на заведения за хранене и развлечение - Закон за туризма -чл.128, ал.1, т. 2

- обикновена услуга – до 3 мес.-Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса;     
 • Документи по чл.129 и 129а от Закона за туризма.

2089 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект - Закон за туризма-чл.133, ал. 3

- обикновена услуга – до 3 мес.-Тарифа за таксите, които се събират по Закона за туризма

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса;
 • Документи по чл.129 и 129а от Закона за туризма.

2123 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект - Закон за туризма - чл. 145

- обикновена услуга – до 14 раб.дни - Тарифа за таксите, които се съби-рат по Закон за туризма

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Забележка: От заплащане на такси за гореизброените услуги в дирекцията се освобождават общинските предприятия и общинските търговски дружества с над 50 на сто общинско участие в капитала.

Други местни такси, определени със закон – съгл. чл.47 от НОАМТЦУ

Обезщетения при: - Закон за устройство на територията - чл. 63, ал. 2; Наредба №1/1993г. на МРРБ за опазване на озеленените площи и декоративната растителност; съгласно цени, определени с приложение № 6 от Наредба за базисните цени на трайните насаждения

- отсичане на местни и широкоразпространени иглолистни дървета - 40.00 лв./брой

- отсичане на екзотични иглолистни дървета - 50.00 лв./брой

- отсичане на местни и широкоразпространени широколистни дървета - 30.00 лв./брой

- изкореняване на орехови дървета - 50.00 лв./брой

- отсичане на храсти - 5.00 лв./брой

- отсичане на живи плетове - 13.00 лв./брой

- изкореняване на многогодишни цветя - 3.00 лв./брой

- унищожаване на тревни площи - 50.00 лв./брой

 • Искане по образец;
 • Документ за платена такса.

Такса за притежаване на куче – чл.46 от  раздел VII на НОАМТЦУ

- 6.00 лв

 • Декларация по образец 

Ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение – чл.21 от раздел II на НОАМТЦУ

- Централна зона гр. Ген.Тошево- 2,00 лв./ кв. м/ месец

- Извън централна зона на гр. Ген.Тошево - 1,60 лв./ кв. м/ месец

- Населени места на територията на община Ген. Тошево - 1,00 лв./ кв. м/ месец

 • Искане по образец;
 • Документ  за платена такса;
 • Карта за земеделски производител.

2100 Ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за разполагане на рекламно-информационни елементи – чл.23 (1) от раздел II на НОАМТЦУ

- до 1.00 кв.м. – 90.00 лв./година

- от 1.01 кв.м. до 5.00 кв.м. – 90.00 лв./ година + 24.00лв. за всеки квадрат над 1кв.м.

- от 5.01 кв.м.до 15.00 кв.м.–186.00лв. /година + 18.00 лв.на кв.м. за всеки квадрат над 5.01 кв.м.

- от 15.01кв.м. и на горе –366.00 лв. /година + 9.00 лв. за кв.м. над 15.01 кв.м

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Поставяне на унифицирани рекламни табели, предоставени от Общината – чл.23 (2) от раздел II на НОАМТЦУ

- 90.00 лв./1 бр. табела/на година/

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Ползване на тротоари, площади, улични плат-на и други терени за разполагане на строител-ни материали във връзка с извършване на строителство, ремонт и преустройство на сгради – чл.25 от раздел II на НОАМТЦУ

- 10,00 лв. /кв. м/ месец

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Ползване на места, върху които се организират панаири, събори и празници  за продажба на стоки – чл.26 от раздел II на НОАМТЦУ

- 2,00 лв./ кв. м/ ден

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Ползване на места, върху които са организирани атракции - стрелбища, моторни колички и други при провеждане на общински празнични мероприятия, включително разполагане на цирк–чл.27 от раздел II на НОАМТЦУ

- 1,00 лв./кв. м/ден

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Ползване на места на Общински пазар Ген.То шево с цел извършване на търговска дейност на открито се заплаща такса, както следва:

1. Ползване на маса за търговска дейност, както и разполагане на подвижни търговски маси - чл.28, ал.1, т.1 от раздел II на НОАМТЦУ:

- за производители на селскостопанска продукция - 0.70 лв./кв.м./ден или 10.00 лв./кв. м./месец

- за продажба на промишлени стоки - 2.10 лв./кв.м./ден или 30.00 лв/кв. м./месец

2. Продажба на селскостопанска продукция от товарен автомобил - чл.28, ал.1, т.2 от раздел II на НОАМТЦУ

- 8.00 лв./кв. м./ден

За ползване на общински терени на територията на град Генерал Тошево с цел извършване на търговска дейност на открито се заплаща такса в размер на 3.00лв/кв.м/ден или 60.00лв/кв.м/месец.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса;     
 • Карта за земеделски производител.

Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни по реда на глава III от НОАМТЦУ:

Бране на плодове от орехови насаждения – 1 брой орехово дърво
- 10 лв./на дърво

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Услуга с трактор Зетор за 1 час
- 27.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Услуга с багер – товарач за 1 час
- 50.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Услуга с Нисан вишка за 1 час
- 30.00 лв.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Издаване на удостоверение за изплатен приватизиран обект

- 10.00 лв./ бр.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Продажба на тръжни книжа за:

- отдаване под наем на общински обекти - 20.00 лв./бр.

- отдаване под наем на земеделски земи - 25.00 лв./бр.

- продажба/ учредяване право на строеж на/ върху общински имоти - 40.00 лв./бр.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса.

Издаване на удостоверение по чл. 66 във връзка с чл. 33 от Закона за собствеността
- 10.00лв/бр.

 • Заявление;
 • Нотариален акт за сградата или разрешение за строеж;
 • Протокол /договор/ за отстъпено право на строеж;
 • Актуална скица на имота;
 • Данни за купувача;
 • Документ за платена такса.

Уведомление за извършване на търговска дейност
- 10.00лв/бр.

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса;
 • Становище на РЗИ, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум;
 • Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, ако е приложимо;
 • Документ за собственост или договор за наем на обекта;
 • Разрешение за ползване на обекта.

Издаване на заповед за удължено работно време на туристически обект

- 30.00 лв./час/месец

 • Заявление по образец;
 • Документ за платена такса;
 • Становище на РЗИ, относно спазване на граничните стойности на показателите за шум.

Данните са актуални към 11.07.2024 г.

 

ЗВЕНО „АРХИТЕКТУРА, НАДЗОР, НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО И РЕГУЛАЦИЯ“ (АННСР )

 
 Издаване на скици за недвижим имот - чл. 107, ал.1,т.1,2,3 от ЗМДТ; чл.140 и §3 от За-кон за устройство на територията (ЗУТ); §4, ал.1, т.1 от Закон за кадастъра и имотния регистър

2027 - за нотариус

- обикновена услуга – до 7 раб.дни -15.00 лв./парцел

- бърза услуга –до 3 раб.дни-30.00 лв./парцел

2027 + 2083 за указан начин на застрояване /виза + скица/

- обикновена услуга – до 7 раб.дни -20.00 лв./парцел

- бърза услуга –до 3 раб.дни-40.00 лв./парцел

2027 презаверяване на скица

- обикновена услуга – до 7 раб.дни -5.00 лв./парцел

- бърза услуга –до 3 раб.дни-10.00 лв./парцел

2120  Вписване в регистъра към плана – Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план - Закон за кадастъра и имотния регистър - §4, т.2

- обикновена услуга – до 7 раб. дни - 3.00 лв.

- бърза услуга – до 3 раб.дни - 6.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Квитанция за платена такса.

2111  Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство - Закон за местните данъци и такси - чл. 107, т. 5

- удостоверение за идентичност на поземлен имот (по образец 2082)

- удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение

- удостоверение по §6 от Наредба №2/2003 г.

- за издаване на всички останали видове удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ

- обикновена услуга –до 14 раб. дни-10.00 лв.

- бърза услуга – до 7 раб.дни – 20.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

 

2517  Издаване на преписи от документи и планове и документация към тях – Закон за местните данъци и такси - чл.107, т.6:

- преписи от документи и документацията към тях:

- размер А4 - 6.00 лв./ лист

- размер А3- 8.00 лв./ лист

- копия от планове и документацията към тях:

- размер А4 - 2.00 лв./ лист

- размер А3 - 3.00 лв./ лист

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Квитанция за платена такса.

 

1991  Издаване на удостоверения, че обособените дялове или части отговарят на одобрени за това инвестиционни проекти за извършване на доброволна делба – Удостоверение за делба на сгради - Закон за устройство на територията - чл. 202

- обикновена услуга – до 14 раб.дни – 15.00 лв./дял

- бърза услуга – до 7 раб. дни – 30.00 лв./дял

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Експертиза от правоспособно лице;
 • Квитанция за платена такса.

2018  Удостоверение за административен адрес на поземлен имот - Закон за кадастъра и имотния регистър - §4, във връзка с чл. 27, ал. 1, т. 1; §. 1, т. 10

- обикновена услуга – до 14 раб.дни – 5.00 лв.

- бърза услуга – до 3 раб. дни – 10.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Квитанция за платена такса.

2112  Издаване на разрешение за строеж- Закон за устройство на територията- чл. 148; ЗМДТ–чл.107, т.8

- обикновена услуга – до 14 раб.дни – 50.00 лв.

 • искане по образец;
 • документ за собственост;
 • виза за проектиране;
 • одобрен инвестиционен проект; 
 • други документи при необходимост;
 • квитанция за платена такса.

2054  Съгласуване и одобрявяне на инвестиционни проекти, по които се издава разрешение за строеж - ЗУТ - чл. 142, ал.6; чл. 147

8.1. с оценка по чл.142 от ЗУТ - по 1.20 лв./кв.м

8.2. одобряване от ОЕСУТ - по 1.80 лв./кв.м

8.3. за линейни обекти - по 0.50лв./л.м., но не по-малко от 50.00 лв.

8.4. одобряване на становище - 50.00 лв

8.5. изграждане на съоръжения и ин-сталации за комуникационни и разпре делителни мрежи върху терен или покрив на сграда - 500.00лв./брой

8.6. алтернативни енергийни източници:

-   ветрогенератори - 5 000 лв./брой

-   фотоволтаици до 30 кW - 50.00 лв./имот

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Комплексен доклад по чл.142 от ЗУТ;
 • 3 екз. на инвестиционни проекти;
 • Предварителни договори или Становища от специализираните експлоатационни дружества при необходимост;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2060 Издаване разрешение за изработване на подробни устройствени планове - Закон за устройство на територията - чл. 124а; 

- обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането

- за имоти извън урбанизирани територии - 80.00 лв.

- за имоти в урбанизирани територии - 30.00 лв.

- за линейни обекти - ПУП – ПП - 50.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Скица-предложение и Задание за изработване на ПУП;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2001 Допускане за изработване на ПУП – ПРЗ - Закон за устройство на територията - чл. 135; чл. 136

- обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането

- за имоти извън урбанизирани територии - 80.00 лв.

- за имоти в урбанизирани територии - 30.00 лв.

- за линейни обекти - ПУП – ПП - 50.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Скица-предложение и Задание за изработване на ПУП;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2117  Одобряване /приемане и процедиране/ на подробен устройствен план - Закон за устройство на територията - чл. 129

Приемане и процедиране на ПУП - ПРЗ

-  за имоти извън урбанизирани територии - 80.00лв. + 40.00лв./дка

-  за имоти в урбанизирани територии - 40.00 лв. на имот

-  за линейни обекти – ПУП - ПП - 100.00 лв.+0.20 лв. /линеен метър, но не по-малко от 50.00лв.

- обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • 2 екз. на проект на ПУП /ПР, ПРЗ, ПП/;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2023  Съгласуване на идейни инвестиционни проекти - Закон за устройство на територията - чл.141, ал.1

- обикновена услуга – в едномесечен срок от внасяне на проекта

- 0.20лв./кв. м., но не по-малко от 50.00лв

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Екземпляр на идеен инвестиционен проект–част „Архитектура”;
 • Други документ при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2667 Одобряване на План за управление на строителните отпадъци и/или План за безопасност и здраве - Закон за устройство на територията - чл.156 б

обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането

- 25.00 лв./проект

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Проект на ПУО/ ПБЗ;
 • Други документи при необходимост.

1989  Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти (ВПО) - Закон за устройство на територията - чл.56; чл.107, т.7 от ЗМДТ.

- обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на искането – 30.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Скица-виза;
 • Конструктивно становище;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

1990  Осъществяване на контрол по строителството при откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строежа - Закон за устройство на територията - чл. 157, ал. 2; чл. 158, ал. 1; чл.107, т.4 от ЗМДТ

- обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането – 20.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Акт обр.2;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2098  Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строи телни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването - Закон за устройство на територията - чл.159, ал. 3

- обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането – 20.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Акт обр.3;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2063  Издаване на констативни протоколи и удостоверения за степен на завършеност на строежи - Закон за устройство на територията - чл. 181, ал. 2; Закон за местните данъци и такси - чл. 4, ал. 3

- обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на искането – 20.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Акт обр.14;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2085  Попълване на кадастралния план със сграден фонд/ имот - Издаване на удостоверение за нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а ал.3 от ЗКИР, във връзка с чл.175 от ЗУТ - Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 52, ал. 5, във връзка със Закон за устройство на територията - чл. 175

- обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на искането – 30.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Проект за попълване на сграден фонд в действащия план на НМ;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2099  Изходни данни – справки от кадастъра - Закон за кадастъра и имотния регистър - чл. 55, във връзка с §4 от Преходни и заключителни разпоредби

- обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането – 20.00 лв.

 • Искане по образец;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2062  Регистриране и въвеждане на строежи в експлоатация, издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация за видовете строежи от IV и V категория - Закон за устройство на територията - чл. 177, ал. 3

Издаване на удостоверение за въвеж-дане в експлоатация

 1. за обекти IV-та категория - 250.00 лв.

 2. за обекти V-та категория:

  - за жилищна сграда - 100.00 лв.

  - за допълващо застрояване - 50.00 лв.

  - за линейни обекти - 50.00лв.+0.20лв./л. м., но не по-малко от 50.00 лв.

- обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на искането

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Окончат. доклад на строителния надзор;
 • Разрешение за строеж;
 • Протокол за строит. линия и ниво обр.2;
 • Заверена заповедна книга;
 • Констативен акт по чл. 176, ал. 1 от ЗУТ;
 • Технически паспорт на строежа;
 • Договори с експлоа тационните дружества за присъединяване;
 • Други документи при необходимост;
 • Квитанция за платена такса.

2084  Издаване на удостоверение за търпимост на строеж - Закон за устройство на територията - §16, ал. 1

- обикновена услуга – до 30 дни от подаване на искането

 - до 100 кв.м. - 100.00 лв.

 - от 100 кв.м. до 200 кв.м. - 200.00 лв.

 - от 200 кв.м. до 300 кв.м. - 300.00 лв

 • Искане по образец;
 • Документ за собственост;
 • Скица-извадка от действащия план на НМ;
 • Декларация за период на строителство;
 • Декларация от съседи при намалени отстояния от граница;
 • Арх. Заснемане;
 • Констр. Експертиза;
 • Геодезическо заснемане;
 • Квитанция за платена такса.

Други местни такси, определени със закон съгласно чл.47 от НОАМТЦУ

Вписване в регистър на технически паспорт за строежи на техническата инфраструктура - чл.176а, ал.5 от ЗУТ и чл.15, чл.16 от Наредба №5 за техническите паспорти на строежите;

- обикновена услуга – до 7 работни дни от подаване на заявлението – 10.00 лв.

 • Искане по образец,
 • Технически паспорт – 2 екз. на хартиен носител, 1 екз. на магнитен носител
 • Квитанция за платена такса

Одобряване на комплексни инвестиционни проекти - чл.150 от Закона за устройство на територията

- обикновена услуга – до 30 дни от подаване на заявлението - 250.00 лв./бр.

 • Искане по образец;
 • Документ за собственос;
 • 3 екз. от инвестиционен проект комплексен доклад – оценка;
 • Одобрен ПУП по чл.150 от ЗУТ;
 • Други документи по ЗУТ;
 • Квитанция за платена такса.

Одобряване на екзекутивни документи - чл.150 от Закона за устройство на територията

- обикновена услуга – до 14 работни дни от подаване на заявлението - 50.00 лв./бр.

 • Искане по образец;
 • Документ за собственос;
 • 2 екз. от инвестиционен проект заверен за екзекутив;
 • Други документи по ЗУТ;
 • Квитанция за платена такса.

Данните са актуални към 11.07.2024 г.