Община Генерал Тошево

Избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Балотаж за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

По повод предстоящите избори за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Централната избирателна комисия изработи 3 броя видео клипове с цел разясняване правата и задълженията на гражданите.

https://www.cik.bg/bg/pvr-ns14.11.2021/campaign/video

Важно за гласоподаватели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето

Съгласно решение №831-ПВР/НС/29.10.2021г. на ЦИК избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето имат право да гласуват с подвижна избирателна кутия в Изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Тези от тях, които желаят да упражнят правото си на глас в изборите  на 14 ноември 2021 г. с подвижна избирателна кутия подават заявление по образец (приложение №39-ПВР/НС от изборните книжа) 

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, гласуват в мястото, където са поставени под задължителна карантина или задължителна изолация.

Заявлението се подава в периода от 01 ноември 2021 г. до изборния ден включително, по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя, по пощата или по факс;

- заявление, подадено по електронен начин през интернет страницата на ЦИК или общината, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Секциите за гласуване с подвижна избирателна кутия се образуват, ако до три дни преди изборния ден има подадени не по-малко от 7 заявления от избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация. 

Решение №830-ПВР/НС от 29.10.2021г. на ЦИК относно: Организация на гласуването в условията на извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19 в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец (Приложение №26-ПВР/НС). Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 06.11.2021 г.

Избиратели, които имат право да гласуват, но които са изпуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение № 27-ПВР/НС). Срокът е до предизборния ден: 12.11.2021 г.

Заявление-декларация (Приложение № 28-ПВР/НС) за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. Заявлението – декларация се подава от лицата, заявили, че ще гласуват извън страната и заличени от избирателния списък на секцията по постоянния им адрес, до предаване на избирателните списъци на СИК. Срокът е до 12.11.2021 г.


Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление не по-късно от 14 дни преди изборния ден до кмета на общината (Приложение № 30-ПВР/НС) за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Срокът е до 30.10.2021 г. (събота) 

Удостоверение за гласуване на друго място гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. може да бъде издадено само на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката; народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели по постоянния им адрес след подаване на заявление-декларация (Приложение № 34-ПВР/НС) в срок до 30.10.2021 г. (събота)

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление по образец (Приложение № 39-ПВР/НС), подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в Генерал Тошево. Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал.1 ИК по постоянния адрес.

Когато само настоящият адрес е в Генерал Тошево, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес (Приложение № 30-ПВР/НС).
Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 30.10.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление (Приложение № 39-ПВР/НС)  могат да го направят в срок до 08.11.2021 г.

Заявленията се подават в: Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.