Община Генерал Тошево

Изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

ОБУЧЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

28.09.2022 г. от 18:30 ще се проведе дистанционно обучение на членовете на СИК за работа със специализирано устройство за машинно гласуване, от представители на „Сиела Норма“ АД.

Използвана платформа: Майкрософт Тиймс (Microsoft Teams)

Инструкция за работа с Майкрософт Тиймс
Присъединете се през браузер от вашия компютър, мобилно приложение или устройство към срещата:

КЪМ ОБУЧЕНИЕТО НА СИЕЛА

Присъединете се с идентификатор и парола от вашия компютър, мобилно приложение или устройство към срещата:

Идентификатор на срещата (Meeting ID): 325 478 478 990
Парола (Passcode): EF4w4f

Съобщение във връзка с проверка в избирателния списък по ЕГН

Съобщение във връзка с проверка в избирателния списък по ЕГН на всеки избирател - български гражданин

Възможности за проверка на избирателна секция:

Чрез SMS

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

Сайт на Главна Дирекция "Гражданска Регистрация и Административно Обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството, за справки в избирателните списъци: http://www.grao.bg/elections/

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Всеки избирател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък, ако установи такива за себе си, с писмено заявление до Кмета по образец Приложение №17-НС . Заявлението се подава и приема от съответната администрация най-късно седем дни преди изборния ден. Срокът е до 24.09.2022 г. (събота).

Избиратели, които имат право да гласуват, но които са пропуснати от избирателния списък или за които е отпаднало основанието за заличаване, могат да подадат писмено заявление до Кмета по образец  (Приложение №18-НС ). Срокът е до 30.09.2022 г.

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да подаде заявление Приложение № 21-НС за гласуване по настоящ адрес, след което се включва в избирателния списък по настоящия му адрес. След като бъдете вписан в избирателния списък по настоящ адрес, автоматично ще бъдете заличен от списъка по постоянния адрес и няма да можете да упражни правото си на глас там. Заявленията се подават не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17.09.2022г. (събота), до кмета на общината по настоящия адрес на лицето

Удостоверение за гласуване на друго място

Удостоверение за гласуване на друго място може да бъде издадено само на кандидатите за народни представители, на членове на ЦИК, на РИК или на регистрирани в ЦИК наблюдатели след подаване на заявление-декларация Приложение №25-НС . Удостоверенията за гласуване на друго място се издават от органите по чл. 23, ал. 1 ИК в един екземпляр не по-късно от 14 дни преди изборния ден – 17.09.2022г. (събота).

Подвижна секционна избирателна комисия

Избирател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражни избирателното си право в изборно помещение, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия, заявява желанието си в писмена форма чрез заявление, подписано саморъчно и подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, по факс или в електронна форма, когато постоянният адрес е в община Генерал Тошево. Прилага се копие от документ на ТЕЛК/НЕЛК. Когато само настоящият адрес е в община Генерал Тошево, е необходимо да се направи и искане за гласуване по настоящ адрес Приложение №67-НС

Подвижна секционна избирателна комисия се назначава, когато не по-малко от 10 избиратели са заявили желание да гласуват с подвижна избирателна кутия. Срокът за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия е до 17.09.2021 г. (събота).

Ако бъде назначена подвижна избирателна комисия след този срок избирателите, които са пропуснали да подадат заявление могат да го направят в срок до 26.09.2022 г. (понеделник)

Заявленията се подават в: Община Генерал Тошево, Център за административно обслужване ул. Васил Априлов" 5

е-адрес: mail@toshevo.org

Всички образци на заявления съдържат допълнителни пълни разяснения.