Община Генерал Тошево

28 февруари ’13

Честит празник, самодейци!

Честит празник, самодейци!

Честит празник, самодейци!

Данък моторни превозни средства /ДМПС/

Данък МПС се внася на две равни вноски през 2013 г., като първата вноска  започва да тече от 1 март до 30 юни, а втората е от 1 юли до 30 октомври 2013г. При заплащане на целия данък в периода 1 март – 30 април 2013 г. ползвате 5 % отстъпка.

Данък недвижим имот и Такса битови отпадъци /ДНИ и ТБО/

ДНИ и ТБО се внася на две равни вноски през 2013 г., като първата вноска  започва да тече от 1 март до 30 юни, а втората е от 1 юли до 30 октомври 2013г. При заплащане на цялата сума  в периода 1 март – 30 април 2013 г. ползвате 5 % отстъпка.

Такса куче

На 31 март 2013 г. изтича срокът, в който се заплаща такса за притежаване на куче. Таксата е в размер на 5 лева.

Задълженията се изпълняват доброволно в законоусановените срокове, чрез плащане:

•  на  касата на МДТ в стая 109 в сградата на Общината на адрес: ул. Васил Априлов №5, с работно време от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.30 часа.

•  Безкасово с пощенски запис или с платежно нареждане /вносна бележка/ чрез банка по сметка: IBAN BG95TTBB94008409015782, BIC:TTBBBG22 – Банка SG „Експресбанк”. Кодове за видове плащане: Патент – 441400, ДНИ – 442100, ДМПС – 442300, ТБО – 442400, Туристически данък –442800, Такса куче –448013, Местен данък /3%/ - 442500.

Още новини