Община Генерал Тошево

26 февруари ’15

Доклад за дейността на Център за работа с деца за първия учебен срок

Доклад за дейността на Център за работа с деца за първия учебен срок

Доклад за дейността на Център за работа с деца за първия учебен срок

ДОКЛАД –АНАЛИЗ

ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ПЪРВИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2014/2015 г.

Център за работа с деца гр. Ген.Тошево е общинско извънучилищно педагогическо учреждение в системата на народната просвета, съгласно чл. 10 ал.3 и чл.33 и чл.33а ал1 т.2 от Закона за народната просвета, чл.11 и чл.76 от ППЗНП за организиране на дейности в свободното време на децата в областта на науката, техниката , изкуствата и спорта.

Открит е със Заповед № РД-14-86/02 юли 2010 г. на Министъра на образованието младежта и науката Сергей Игнатов, по мотивирано предложение на кмета на Община Генерал Тошево, Решение № 4-1 по протокол №4 от 16.03.2010 г. на Общински съвет гр. Генерал Тошево и становище на Регионален инспекторат на образованието гр.Добрич.

Център за работа с деца се утвърди като извънучилищно педагогическо учреждение, с традиции и перспективи в педагогическото и общественото пространство на гр.Генерал Тошево. Извоюва своето престижно място като център за развитие на творческите заложби на децата и пълноценно осмисляне на свободното им време, а в същото време е и пълноправен участник в активния културен живот на града.

За учебната 2014/2015 г. Център за работа с деца започна своята дейност на първи октомври 2014 г. със утвърден Списък – Образец 1а и с щатен персонал от четири бройки, от които две педагогически и две непедагогически и 6 лектори. Броят на учениците включени в постоянните форми на Център за работа с деца е 290 ученици от всички училища на територията на града и ученическо общежитие в постоянните групи и 34 ученици във временната група през лятната ваканцията. Центърът за работа с деца се превърна в средище за цялостно личностно развитие и творческо израстване на децата в областта на науката и техниката.Основни приоритети на Центъра за работа с деца са:

 - свободен избор и достъп до вида, формата и начина на реализация на учениците;

 - удовлетворение на интересите и потребностите на децата в свободното им време;

 - разширяване на спектъра от знания и умения на учениците и повишаване на мотивацията за активен учебен процес;

 - стимулиране творческата изява на децата чрез организиране на конкурси, изложби, концерти, експедиции и др.;

 - създаване на условия за участия в общински, областни и национални конкурси, състезания и фестивали.

Център за работа с деца е училище за свободното време на учениците от гр. Генерал Тошево и предлага десет разнообразни педагогически форми в три направления – приложно – техническо, научно познавателно и художествено - творческо.

Педагогическите услуги, които предлага Център за работа с деца, са безплатни и на добро ниво, дейността е планирана за учебната година. Учениците получават добра теоретична подготовка, набляга се и на практическата работа – подготвят се изложби, участия в конкурси, концерти, продукции и др. Добрия образователно-възпитателен процес е с цел поддържането на траен интерес у децата, които с години да посещават избраната от тях кръжочна форма.

Образователният процес обхваща само учениците от I до XII клас. В Центъра за работа с деца се работи по утвърден Учебен и Годишен план, който съдържа приложение: Календарен план на дейностите. Всички останали задължителни правилници и програми се изработват регулярно, спазват се изискванията на Министерството на образованието и науката, Регионалния инспекторат по образованието гр. Добрич, Районна здравна инспекция и други контролни органи.

Преподавател в научно-познавателно направление в клубовете „ Компютърен свят”, „Екология и здраве” и в приложно-техническото направление в кръжока „Сръчни ръце” е Марияна Стефанова магистър по биология и химия, трудово обучение и преквалификация по информационни технологии.

Преподавател по гражданско образование в школата „Младежкия съвет” е Елена Дочева магистър по български език и история.

Трудностите, с които се сблъскват преподавателите са липсата на общи образователни изисквания в извънкласните форми, учебни планове, отсъствие на каквито и да било учебни помагала и методична литература.

От тази учебна година към Център за работа с деца работят и шест лектори в художествено-творческото направление на граждански договор.

В клуб по латино танци „Алегрия ГТ” преподавател е Стоян Стоянов – лицензиран инструктор по латино танци и зумба. Той идва два пъти седмично по два часа или годишно 128 ч. Учениците вече свободно танцуват джайф, пасо добле, салса и зумба.

В школата „Рисувам и творя” преподавател е Диана Мирчева – начален учител с изобразително изкуство. Госпожица Мирчева идва всяка сряда по два часа или 68 ч. годишно. Учениците от школата участваха в Общинския конкурс “Йовков и неговия свят”, организиран от НЧ «Светлина - 1941» и заслужено завоюваха специалната награда на конкурса.

Ръководител на клуба по хип-хоп танци „NNS Crew ГТ” е Миглена Георгиева. Хореограф на хип-хоп танци. Участниците тренират сряда и петък по два учебни часа или 144 ч. годишно.

Мажоретния състав е с ръководител-госпожица Павлета Петрова. Тя е квалифициран хореограф по класически и модерен балет, специалист в категориите Ботон, Помпон, Фланг и Микс.Мажоретките тренират всеки вторник и четвъртък по 2 ч. или 128 ч. годишно.

Фанфарния оркестър е с ръководител Петър Петков. Фанфаристите репитират два пъти седмично в понеделник и четвъртък по 2 ч. или 136 ч. годишно.

От тази учебна година лектор в школата «Фолклорни традиции» е госпожа Веселина Куцарова. В школата учениците се запознават с фолклорно-обредния календар на българина, правят възстановки на народни празници и обичаи и изучават богатството на българския песенен фолклор. Учениците посещават школата два пъти седмично в сряда и петък по 2 ч. или 136 ч. годишно.

На пътуващите лектори ежемесечно се изплащат от Община Генерал Тошево пътните разходи.

От началото на учебната 2011/2012 г. Центъра за работа с деца има създадена страница във Фейсбук, където се поместват снимки на всички концерти, състезания, изложби и други мероприятия, организирани от Общински младежки съвет и Център за работа с деца.

Чрез включването на учениците в разнообразни по форма и съдържание дейности се предоставя възможност всяко дете да развие своя потенциал според неговите интереси, потребности и способности, осмисляйки и оползотворявайки свободното си време, обогатявайки социалните си контакти.

При проведената анкета сред ученици и родители, получихме подкрепата и одобрението за дейността на центъра и желанието за разширяване дейностите в областта на спорта. Положителен факт са безплатните кръжоци и форми, който дава равен достъп на всички ученици независимо от социалният им статус.

Центърът за работа с деца е наследил модерна, уютна и привлекателна материална база за деца и учители създадена по проект „Заедно можем” през 2008 г. Разполага с три кабинета оборудвани със съвременни мебели и ученически маси за развитие на творческите заложби на учениците. Компютърния кабинет е обзаведен с ергономични столове и разполага с 12 компютъра, който вече са морално остарели, връзка с интернет и мултимедия за прилагане на съвременните интерактивни методи. Разполагаме и с зала за танци, която благодарение на Община Генерал Тошево е оборудвана с огледала.

Санитарният възел е нов отговарящ на всички изисквания на Регионална здравна инспекция. Всички подови настилки са от ламиниран паркет и теракот, което дава възможност за поддържане на санитарно-хигиените изисквания и опазване здравето на децата. Отоплението е на газ съвместно с ученическо общежитие гр.Ген.Тошево В помещенията е винаги топло и уютно.

Стараем се всички материали за дейността в различните форми да се осигуряват навреме. Дейностите в Центъра за работа с деца се финансират основно и единствено от Община Генерал Тошево. Училищно настоятелство в Центъра за работа с деца на този етап няма Поддържаме много добри взаимоотношения с родителите, с училищата и детските градини на територията на общината, с читалище „Светлина” и историческия музей в града. Търсим взаимоотношения с други детски комплекси из цялата страна.

МАСОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Традиционно Център за работа с деца се включва в празници на град Генерал Тошево, както и в различните календарни, фолклорни и национални празници.

По случай 134-та годишнина от рождението на големия български писател Йордан Йовков ученици от кръжока „Сръчни ръце” посетиха музея в село Красен и окачиха по дърветата в двора на Старото училище бели лястовици с написани от тях послания за доброто, приятелството и обичта към ближния. Акцията бе наречена „Посланици на доброта”.

Организирахме състезанието „Всичко знам” и за учениците от трети и четвърти клас на селските училища. Първо в село Красен гостуваха учениците от село Кардам, а след това в село Преселенци гостуваха учениците от с. Спасово. Те показаха, че всичко знаят, нищо не ги затруднява, напротив - забавлява ги.

По традиция в началото на месец декември запалихме коледните светлини в града.

На 18 декември бе открита изложбата на автентични български сурвакници и коледни рисунки и бяха наградени участниците спечелили конкурса, организиран от Център за работа с деца. В конкурса със свои рисунки и сурвакници взеха участие децата от ЦДГ с. Спасово, ЦДГ „Слънчо” с. Преселенци, ЦДГ „Дора Габе” с Пчеларово, ЦДГ с. Василево, ЦДГ „Дъга” с. Кардам, а най-масово бе участието на ОДЗ „Пролет” гр. Генерал Тошево. В конкурса се включиха и учениците от ОУ „Христо Ботев”, с. Кардам, ОУ „Васил Левски” с. Преселенци, ОУ „Йордан Йовков” с. Красен, ОУ „Христо Смирненски” и СОУ „Н. Й. Вапцаров”от гр. Генерал Тошево.

По повод 55-та годишнина от обявяването на Генерал Тошево за град организирахме и проведохме състезанието «Всичко знам» между третите класове на ОУ “Христо Смирненски”, с класни ръководители г-жа Галя Янева и г-жа Димитричка Димова и третите класове на СОУ „Н. Й.Вапцаров”, с класни ръководители г-жа Венета Йорданова и г-жа Мария Иванова.

Приключиха организираните от отдел “ОМДС” и Център за работа с деца Ученически игри 2015г.

Общински младежки съвет проведе много инициативи и концерти през първия учебен срок на учебната 2014/2015 г. Младите хора започнаха годината с обучение в лидерски умения под надслов « Обществени и лични аспекти на лидерството» с лектор социолога Илиян Илиев.

Последва хепънинг «Не на дрогата» с участието на певци от школата по поп и рок пеене към НЧ «Светлина - 1941» и първия музик айдъл на България Невена Цонева. Преди хепънинга младите хора раздадоха брошури, флаери и дипляни, в който отправиха своя апел «Не на дрогата».

В програмата за празниците на града Общински младежкия съвет се включи с организиране за четвърта поредна година конкурс „ Мис Генерал Тошево 2014 г.” В него взеха участие 10 девойки от града. За доброто настроение на публиката се погрижиха хип-хоп формация „NNS Crew” Генерал Тошево и Добрич, балет «Палитра» и певци от Арт център „Палитра” гр. Добрич, певиците от поп-рок студио „Вяра” към НЧ „Светлина”, Роул Джи и Ваня Кулева, а също така и Ирен Красимирова. Претендентките за титлата „Мис Генерал Тошево 2014 г” се явиха в два кръга - в ежедневно и официално облекло. Официалното облекло бе осигурено от бутик „Емоция”, гр. Варна, а за цялостния стайлинг на участничките в конкурса се погрижиха момичетата от салон за красота „Грация” в града. Победителките се окичиха с корони и получиха материални и парични награди, осигурени от Общински младежки съвет и Община Генерал Тошево.

За трета поредна година младите хора подкрепяни от Общинска администрация организираха „Празник на таланта” за всички момичета и момчета от Община Генерал Тошево, които освен уроците познават магията на пеенето и танца, на словото и спорта, на рисуването и свиренето. Всички те доказаха, че са много талантливи, а препълнената зала бе доказателство, че имат много почитатели. За всички участници в празника бяха осигурени награди.

На 1 декември Общински младежки съвет, съвместно с Община Генерал Тошево и съдействието на НЧ „Светлина”, организира хепънинг под надслов „ Бъди в час”, в който специално участие взе популярната рап банда „Айс Крийм”. Подгряващите изпълнения бяха на хип-хоп формация,,NNS CREW ГТ”, Симона Мигленова, Доротея Александрова и Стилияна Пламенова от класа по поп- рок студио “Вяра” към НЧ “Светлина”, Роул Джи и ОбМС с музикален скеч “Млади сърца”. Преди началото на хепънинга представители на младежката организация раздадоха на всички присъстващи брошури за борбата със СПИН и ги закичиха с червени ленти.

Център за работа с деца кандидатства с проекта “Нашата еко приказка” в Националната кампания за “Чиста околна среда -2015” на Министерство на околната среда и ПУДООС на тема ,,Обичам природата. И аз участвам”.

Предстоят ни още много дейности по календарния план - спортни празници и състезания, походи, изложби, концерти.

Работим за първи участия на децата от Център за работа с деца в част от конкурсите и състезанията от Националния календар на МОН и желаем да прославим нашата дейност и общината.

Зад всички изяви на децата до момента получаваме подкрепата на Община Генерал Тошево и отдел „Образование, младежки дейности и спорт”.

Директор: Елена Дочева

снимка: namg.eu

Още новини