Община Генерал Тошево

07 септември ’21

Информация за хода на изпълнение на интегрирани здравно – социални услуги

Развитие на човешките ресурси

Информация за хода на изпълнение на интегрирани здравно – социални услуги

Информация за хода на изпълнение

на договор BG05M9OP001-2.037-0001-С01 по проект „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на община Генерал Тошево“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на проекти BG05M9ОP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево – Мярка 19.2/2.2-2 „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост“, съфинансирана от Европейски социален фонд на европейския съюз.

В изпълнение на проектните дейности за периода месец 05-08/2021 година, Община Генерал Тошево предостави интегрирани здравно – социални услуги в домашна среда на 53 потребители /с натрупване/ от целевите групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства, при капацитет на услугата 40 потребители. От началото на Проекта до края на м.август са обгрижени 73 лица /с натрупване/. Обхванати са населените места: град Генерал Тошево и квартал Пастир, селата Люляково, Василево, Красен, Изворово, Кардам и Житен. Социалните услуги се предоставиха от 16 души персонал, успешно преминали по Проекта обучение за част от професия „болногледач“.

Сътрудник социални дейности извърши консултации на кандидат-потребителите и подготви необходимите документи за включване в проекта.

Медицинско лице-фелдшер извърши обход на потребителите по населените места, проследи жизнените им показатели чрез смарт гривна, посредством смарт устройство и софтуерен продукт.

На назначените лица, предоставящите социални услуги ежемесечно беше проведена супервизия, а на потребителите беше оказана психологическа подкрепа от психолог.

Община Генерал Тошево осигури мобилност на специалистите за работа на терен, като предостави служебен транспорт.

Чрез изградения модел на патронажна грижа и осигурените мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора живеещи на територията на Община Генерал Тошево.

 

Още новини