Община Генерал Тошево

07 януари ’21

Информация за изпълнение на проект BG05M9OP001 -2.040-0035-С01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Генерал Тошево"

Информация за изпълнение на проект BG05M9OP001 -2.040-0035-С01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Генерал Тошево"

Информация за изпълнение на проект BG05M9OP001 -2.040-0035-С01 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Генерал Тошево"

Община Генерал Тошево приключва изпълнение на проект BG05M90P001-2.040-0059-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Генерал Тошево", който се осъществява чрез процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Компонент 2” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейския съюз.

Общата стойност на Проекта е 143 018,40 лева, като размерът на европейското съфинансиране е 121 565,64 лева /85%, размерът на националното съфинансиране е 21 452,76 лева / 15%.

Период на изпълнение е 08.07.2019 г.-08.01.2021 г. – 18 месеца, период на предоставяне на интегрираните здравно – социални услуги в домашна среда – 12 месеца. Капацитетът на услугата е 51 потребителя от целевите групи: възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания и техните семейства . Обхванати са отдалечените населените места: Спасово, Кардам, Конаре, Средина, Дъбовик, Пчеларово, Сноп, Житен и Росен. Интегрираните здравно социални услуги в домашна среда се предоставиха от 7 лица, обучени по проекта и назначени като „Домашен санитар“ и мед. сестра. Психолог провежда ежемесечно групова и/или индивидуална супервизия на назначените като „Домашен санитар“ лица за решаване на възникнали трудности в ежедневната им работа. За периода са обхванати 68 лица. Обхода на потребителите по населени места се осъществи със закупения по Проекта лек автомобил.

За осигуряване доброто администриране на екипа за предоставяне на услугата са закупени офис обзавеждане, офис оборудване и е извършен текущ ремонт на част от помещенията на Център за предоставяне на грижи в домашна среда.

Чрез изградения модел на патронажна грижа и осигурените почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда се подобри качеството на живот и възможностите за социално включване на хората с увреждания и възрастните хора живеещи на територията на община Генерал Тошево.

Още новини