Община Генерал Тошево

20 август ’19

Информация за включване в Механизма за лична помощ

Информация за включване в Механизма за лична помощ

Информация за включване в Механизма за лична помощ

1) Кой има право на лична помощ до 31.12.2020 г.:

лицата с право на чужда помощ и определени 90 и над 90 процента трайна намалена работоспособност или вид и степен на увреждане;

децата с право на чужда помощ с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност;

децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане или степен на трайно намалена работоспособност.

2)Как можете да заявите желанието си да ползвате Механизма лична помощ

От 1 април 2019 г. документите за изготвянето на индивидуални оценки на потребностите от лична помощ се подават в специализираните отдели в дирекциите „Социално подпомагане“ към Агенцията за социално подпомагане по настоящ адрес на човека с увреждане.

Документите за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите са:

– заявление-декларация по образец;

-формуляр за самооценка.

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ

Документите можете да получите в дирекциите „Социално подпомагане“ по настоящ адрес или да изтеглите от електронната страница на Агенцията за социално подпомагане – меню „Социалон подпомагане“, подменю „Подкрепа на хората с увреждания“, „Индивидуална оценка на потребностите“, раздел „Документи“.

Заявлението и формулярът за самооценка се попълват от Вас, от Ваш законен или упълномощен представител.

Документите се подават лично, чрез упълномощено лице или от законен представител.

Когато ползвател на лична помощ е малолетен или поставено под пълно запрещение лице, той се представлява от законния му представител, а когато е непълнолетен или поставено под ограничено запрещение лице, се иска съгласието на законния му представител.

ОЦЕНЯВАНЕ

След подаване на документите ще бъдете посетен в дома Ви от служител на Дирекция „Социално подпомагане“, който има задължението да установи Вашите реални затруднения и потребности, и да проведе интервю с Вас или Ваш законен представител или с човека, който полага грижи за Вас.

Служителят използва специално разработен формуляр с различни въпроси, изследващи Вашите функционални затруднения. За всеки въпрос са възможни 4 степени на затруднение, като 1-ва, 2-ра или 3-та степен се определят при установяване на нарастващата степен на зависимост и 4-та степен за пълна зависимост от чужда помощ. Всяка от определените степени носи същия брой точки-от 1 до 4. При липса на зависимост се отбелязва „0“ (нула). Общият брой получени точки се сумира.

Сумата от получените точки се умножава по различен коефициент в зависимост от възрастта, като по този начин се получава броя на полагащите Ви се часове за лична помощ месечно:

-за лица над 18 години: Брой точки х 1,235 = Брой часове лична помощ месечно;

-за деца от 12 до 18 години: Брой точки х 1,313 = Брой часове лична помощ месечно;

-за деца от 0 до 12 години: Брой точки х 1,556 = Брой часове лична помощ месечно.

Въз основа на Вашата самооценка, представените документи и резултатите от проведеното интервю, на заседание на специализирания отдел се изготвя Индивидуална оценка на потребностите ви. Броят на часовете за лична помощ се определя в издаденото направление в зависимост от установената степен на зависимост, като за:

първа степен са до 15 часа месечно;

втора степен са до 42 часа месечно;

трета степен са до 84 часа месечно;

четвърта степен са до 168 часа месечно.

В 10-дневен срок от изготвянето на индивидуалната оценка на потребностите се издава направление за включването Ви в Механизма лична помощ.

Ако желаете, Вие можете да присъствате на заседанието.

3)Включване в Механизма лична помощ

За да се включите в Механизма лична помощ трябва да подадете заявление в общината по настоящ адрес

Документи за включване:

-заявление, в което посочвате избраното от Вас лице за асистент;

-направлението, издадено от дирекция „Социално подпомагане“, с определения Ви брой часове за лична помощ.

Когато в заявлението не сте посочили асистент, общината (доставчикът на лична помощ) може да Ви предложи асистент.

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. Няма догоден критерий за назначаване на личен асистент.

В случай, че не сте доволен от личния си асистент, може да поискате прекратяване на трудовия му договор и назначаване на нов такъв, без да е необходимо да преминавате през нова оценка.

В заявлението, Вие (Вашият законен представител) изрично давате съгласие:

-добавката за чужда помощ да се превежда за заплащането на ползваната услуга;

-до 380 лв. от месечната помощ по чл. 8д от ЗСПД (в зависимост от броя на определените в направлението часове), изплащана за деца с 90 и над 90 на сто вид и степен на увреждане, да се превежда за заплащане на ползваната услуга.

Важно е да знаете, за да направите избора си!!!

Даденото съгласие за трансфериране на посочените суми е задължително условие за включване и ползване на Механизма лична помощ. Трансферът ще бъде извършван само след сключване на трудов договор с асистент и при реално предоставяне на услугата.

Правата и задълженията на потребителя, личния асистент и общината/доставчика се уреждат чрез тристранно споразумение, а личният асистент се назначава с трудов договор, сключен между него и общината/ доставчика.

Важно е да знаете!!!

Първите асистенти ще бъдат назначени от 01.09.2019 г., което значи че всеки, който желае да получава асистентска помощ, трябва да подаде заявление за изготвяне на индивидуална оценка сега!

Законът за личната помощ не допуска едновременното получаване на подкрепа от няколко източника за задоволяване на същите потребности!

1051 София, ул. Триадица № 2, тел. 02/9350550, факс 02/9861198

ok@asp.government.bg

Още новини