Община Генерал Тошево

09 септември ’13

Интервю с началник Отдел "Образование, младежки дейности и спорт" в Община Генерал Тошево

Интервю с началник Отдел "Образование, младежки дейности и спорт" в Община Генерал Тошево

Интервю с началник Отдел "Образование, младежки дейности и спорт" в Община Генерал Тошево

Днес 4.09.2013 год. от 16.00часа в залата на Общината ІІІ-я етаж ще се проведе извънредно заседание на Общинския съвет Генерал Тошево при следния:

ДНЕВЕН РЕД:

1. Даване съгласие за кандидатстване на Община Ген. Тошево за финансиране на Проект: "Рехабилитация на път  ОВ 3034 с. Равнец - с. Дъбовик и път  ОВ 3032 Дъбовик - Пчеларово и разширяване на водоснабдителната система в с. Равнец" по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013, Мярка 321 "Основни услуги за населението и икономиката  в селските райони".

2. Даване съгласие за кандидатстване на Община Ген. Тошево за финансиране на Проект: "Основен ремонт на читалищни сгради с историческо и културно значение в селата Кардам, Спасово и Красен - Община Ген. Тошево и подобряване на прилежащите им пространства" по Програма за развитие на селските райони, Мярка 322 "Обновяване и развитие на селата".

3. Обявяване на сградата на НЧ "Й. Йовков-1896" с. Красен, НЧ "Пробуда-1941" с. Кардам и НЧ "Отец Паисий-1897" с. Спасово, находящи се в Община Ген. Тошево  за сгради с местно историческо и културно значение във връзка с кандидатстване за финансиране на Проект: "Основен ремонт на читалищни сгради с историческо и културно значение в селата Кардам, Спасово и Красен Община Ген. Тошево и подобряваве на прилежащите им пространства" по Програма за развитие на селските райони 2007 - 2013, Мярка 322 "Обновяване и развитие на селата".

Още новини