Община Генерал Тошево

30 август ’21

Наградените участници от ХXII Добруджански фолклорен събор „Богородица”

Вокална група „Кардамки“ – НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам

Наградените участници от ХXII Добруджански фолклорен събор „Богородица”

След направените разисквания журито в състав:  Стоян Господинов – председател, главен худ. рък. на ПФА „Добруджа“ гр. Добрич; Мария Димитрова – нар. певица, зам.-директор на СУ „Св. Кл. Охридски“ - Добрич; Живко Желев - музикант, рък. на оркестъра при ПФА „Добруджа” гр. Добрич и Стефан Георгиев – музикант, раздели групите и индивидуалните участници по категории, класира участниците, разпредели наградния фонд и присъди следните  награди :

 

 

I.   П е в ч е с к и  г р у п и:

 

Певчески групи за автентичен фолклор

 

над 14 г.

I награда – Вокална група „Кардамки“ – НЧ „Пробуда 1941“ с. Кардам

 

II награда- ГАФ „Черноочки“ – НЧ „Ст. Караджа 1941 година“ с. Чернооково

 

III награда

ПГ „Тракийка“ – НЧ „Просвета 1905“ гр. Аксаково, обл. Варна

-          ФГ „Изворски напеви“ – НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово

 

  Поощрителни награди:

-          ГАФ „Извор“ – НЧ „Дора Габе 1940“ с. Дъбовик;

-          ФГ „Добруджански глас“ – НЧ „Св. Св. К. и Методий“ с. Пчеларово;

-          ФГ „Сенокоски славеи“ – НЧ  „Хр. Смирненски 1941“ с. Сенокос;

-          Фолклорна група – Клуб на пенсионера гр. Шабла;

-          ФГ „Здравец“ – НЧ „Васил Левски 2007“ с. Сноп;

-          Женска фолклорна група – Клуб на пенсионера „Добр. глас“ гр. Добрич;

-          ГА Капански фолклор – НЧ „Просвета 1895“ с. Топчии, обл. Разград;

-          ФГ „Мъниста“ – НЧ „Зора 1928“ с. Караманите, общ. Вълчи дол.

 

Певчески групи за обработен фолклор

над 14 г.

I награда – ФГ „Красенско веселие“ – НЧ „Йордан Йовков 1876“ с. Красен

 

II награда- Фолклорна група – НЧ „Освобождение 1940“ с. Сокол

 

III награда- ЖФГ „Китка“ – НЧ „Светлина 1941“ гр. Ген. Тошево

 

Поощрителни награди:

-   Фолклорна група – Клуб на пенсионера „Хан Кардам“ с. Кардам;

-   Фолклорна група – НЧ „Възраждане 1941“ с. Одринци;

-   Женска фолклорна група – НЧ „Отец Паисий 1897“ с. Спасово.

 

 

II.    Т а н ц о в и  г р у п и:

 

Танцови групи за автентичен фолклор

до 14 г.

I награда – ДТГ „Светулки“ – НЧ „Светлина 1904“ с. Белоградец, Ветрино

 

над 14 г.

I награда- Танцов състав – НЧ „Освобождение 1940“ с. Сокол, Главиница

 

II награда- ТГА Капански фолклор – НЧ „Просвета 1895“ с. Топчии, Разград

 

III награда- Танцов състав – КП „Добруджански глас“ гр. Добрич.

 

 

Танцови групи за обработен фолклор

над 14 г.

I награда – Представителен танцов състав – КП „Брацигово“ гр. Добрич.

 

 

 

III.         И н д и в и д у а л н и   и з п ъ л н и т е л и:

Певци до 14 г.

I награда

- Славея Яворова – гр. Шумен;

         - Преслава Галинова – НЧ „Ст. Караджа 1942 г.“ с. Малина.

 

II награда

Жени Бучекчиева – ЦПЛР – ЦРД гр. Генерал Тошево;

Цветелина Маркова – ЦПЛР – ЦРД гр. Генерал Тошево.

 

III награда- Божидара Боянова – НЧ „Йордан Йовков 1941 год.“ с. Росица

 

 

Певци над 14 г.

I награда

- Виолета Петкова – НЧ „Просвета 1940 г.“ с. Царевец;

-   Росица Тодорова – Пенсионерски клуб „Брацигово“ гр. Добрич.

 

II награда

- Желязка Желева – НЧ „Съединение 1943“ с. Изворово;

-   Янко Петров – НЧ „Съзнание 1927“  гр. Девня.

 

III награда

- Димитричка Стоянова – Клуб на пенсионера № 2 – Г. Тошево;

-  Росица Кръстева – с. Горун, общ. Шабла.

 

Певчески дуети и триа до 14 г.

I награда – не се присъжда

 

II награда- Йордан Станимиров и Стефан Бучекчиев  - ЦРД – Ген. Тошево

 

III награда- Детско фолклорно трио – НЧ „Ст. Караджа 1941“ с. Чернооково

 

 

                Поощрителни награди:

-   Дует Георги Неделчев и Никола Неделчеви – гр. Добрич;

-   Дует Ферия Алтер и Джани Мехмед – НЧ „Ас. Златаров“ с. Лозенец.

 

Певчески дуети и триа над 14 г.

I награда – Мария Петкова и Иванка Желева – НЧ „Й. Йовков 1896“ - Красен

 

II награда- Димитричка Стойкова и Анастасия Калчева – с. Китка, общ. Аврен

 

III награда- Фолклорно трио – Клуб на пенсионера с. Лозенец, общ. Крушари

 

 

 

И н с т р у м е н т а л и с т и

до 14 г.

I награда

- Александър Димитров – гр. Добрич

-   Дуо кавали – СУ „Св. Кл. Охридски“ гр. Добрич

 

 

Награда на кмета на Община Генерал Тошево:

за масово участие и отлично представяне във всички категории

 

                 Клуб на пенсионера „Европейски гласове“ гр. Добрич

 

Още новини