Община Генерал Тошево

21 август ’19

Национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета"

Национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета"

Национален литературен конкурс „Земя на пеещите колелета"

Община Генерал Тошево

обявява

ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

„ЗЕМЯ НА ПЕЕЩИТЕ КОЛЕЛЕТА“

Гр. Генерал Тошево `2019

СТАТУТ НА КОНКУРСА

Националният литературен конкурс „Земя на пеещите колелета" се посвещава на големия писател и разказвач, певеца на Добруджа - Йордан Йовков.

1. Цел

Конкурсът има за цел да продължи литературната традиция на Йовковия разказ, в който действията и персонажите са вдъхновени от хуманизма, трудолюбието на добруджанеца и стремежа към красотата във всички нейни форми и проявления.

2. Организатори

Конкурсът се организира от Община Генерал Тошево под патронажа на кмета на общината, с подкрепата на Съюза на българските писатели, Издателство „Захарий Стоянов“, Издателство „Български писател“, ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“ и с медийната подкрепа на в. „Словото днес“ и сп. „Везни“.

3. Провеждане

3.1 Конкурсът е явен и се провежда през година.

3.2 Обявява се през м. юли на текущата година и приключва през м. ноември – в рамките на честванията на Йордан Йовков.

4. Право на участие

В конкурса могат да участват автори, навършили 16 години.

Не се допуска участие в конкурса на членове на журито за текущата година.

5. Изисквания към творбите

5.1. Формат на разказа - до четири стандартни страници А4, шрифт Times New Roman 12, междуредие 1.

5.2. Всеки автор може да участва с един разказ. Допуска се и съавторство.

5.3. В конкурса участват само произведения, които не са публикувани до момента на приключването на конкурса, включително и в електронен вариант.

5.4. Срок, форма и начин за предаване на творбите.

Участниците представят творбите си в срок до 08 октомври 2019 година в електронен вариант или на хартиен носител на следните адреси:

• на е-mail адрес: kultura@toshevo.org

• на адрес: Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ № 5, за конкурса /в този случай важи датата на пощенското клеймо и ръкописи не се връщат/

5.5. Придружаваща информация на отделен файл /лист: три имена на автора, възраст, населено място, личен телефон и e-mail адрес.

6. Критерии за оценяване на разказите:

6.1. Съдържание и стил:

• свързаност с проблематиката за земята, труда на хората и Добруджа;

• последователност/логика на изложението;

• динамика на повествованието;

• умение да се изграждат характери;

• композиция – завръзка, основен текст, развръзка, финал.

6.2. Език - езиков речник и умение да бъде използван; правопис и пунктуация.

7. Оценяване:

7.1. Оценяването се осъществява от тричленно жури, включващо изявени литературни творци, утвърдено със заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс.

7.2. Разказите се предоставят на журито без личните данни на автора.

8. Награден фонд.

8.1. Наградният фонд се осигурява от Община Генерал Тошево.

8.2. Конкретният размер на наградния фонд на конкурса се определя съгласно заповед на кмета на община Генерал Тошево за всеки обявен конкурс.

Награден фонд за 2019 г. – 1 800 лв.

8.3. Присъждат се следните награди:

• І, ІІ и ІІІ награда;

• Поощрителна награда;

• Награда за млад автор;

• Награда за местен творец;

• Награда на Община Генерал Тошево.

8.4. Присъждат се и следните специални награди:

• Награда на Съюза на българските писатели;

• Награда на Издателство „Захарий Стоянов“;

• Награда на Издателство „Български писател“

• Награда на ЕТ „Добруджа експорт – Георги Балабанов“.

8.3. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на сайта на Община Генерал Тошево: http://www.toshevo.org/ .

9. Награждаване

9.1. Церемонията по награждаването се състои в гр. Генерал Тошево през месец ноември.

9.2. Победителите в Конкурса се уведомяват своевременно за точното време и място за връчване на наградите.

9.3. Пътните разходи на наградените участници за участие в церемонията по връчване на наградите се поемат от Община Генерал Тошево.

9.4. Отличените разкази се публикуват във в. „Словото днес“ и общинския вестник „Добруджански глас“.

9.5. Авторите на отличените разкази предоставят на организаторите правото на последваща публикация в самостоятелен сборник

За контакт и допълнителна информация:

Община Генерал Тошево Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“ Маргарита Великова, началник-отдел тел: 0889 954880

е-mail адрес: kultura@toshevo.org

Още новини