Община Генерал Тошево

22 януари ’21

НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик ще реализира проект „Събор Преселението“

На 20 януари в сградата на Община Генерал Тошево беше подписан първият договор по Мярка 7.8 „Изграждане на местна идентичност“ към СНЦ „Местна инициативна група/МИГ Балчик – Генерал Тошево“.

НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик ще реализира проект „Събор Преселението“

НЧ „Дора Габе – 1940“ в село Дъбовик ще реализира проект „Събор Преселението“

   На 20 януари в сградата на Община Генерал Тошево беше подписан първият договор по Мярка 7.8 „Изграждане на местна идентичност“ към СНЦ „Местна инициативна група/МИГ Балчик – Генерал Тошево“. Той е за реализирането на проектно предложение „Събор Преселението“. Водещ партньор е НЧ „Дора Габе – 1940“ – село Дъбовик, а споразумението беше разписано от Валентин Димитров – председател на СНЦ „МИГ Балчик – Генерал Тошево“ и Стоянка Първева – председател на културната институция в село Дъбовик. Одобреното финансиране по проекта за водещия партньор е в размер на 37 690 лв.  

   До момента тази мярка оставаше някак настрана, най-вече заради предпазливостта на читалищата от общините Генерал Тошево и Балчик, свързана с липсата на достатъчно капацитет за разписване на проектни предложения. Така НЧ „Дора Габе – 1940“ – село Дъбовик става първото от двете общини с подадено и одобрено проектно предложение към МИГ-а, а вече и с подписан договор за реализиране на дейностите.    

   Целта на проектното предложение е опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство, културните и исторически дадености, типичните местни легенди, поговорки, игри и занимания в Добруджа, запазване чувството на принадлежност и формиране усещането за съпричастност в младите поколения към културните традиции на региона.

   Във връзка с изискванията на процедурата водещ партньор е НЧ „Дора Габе – 1940“ – село Дъбовик, старши партньор Сдружение „Българско наследство“ – Балчик, а асоциирани партньори от първи тип са НЧ „Стефан Караджа – 1941“ – село Чернооково, община Генерал Тошево, НЧ „Иван Вазов – 1946“ – кв. Пастир, град Генерал Тошево и НЧ „Стефан Караджа – 1941“ – село Стражица, община Балчик. Съборът на преселението ще се провежда на два етапа – в село Дъбовик и град Балчик. За организиране и провеждане на събитието в село Дъбовик, се ангажира водещият партньор – местната културна институция „Дора Габе – 1940“.

  Основната задача на организираните събития на събора на преселението е запазените и съхранени традиции да се предадат на поколенията. Тези традиции са специфична и неповторима част от добруджанската духовност и от българския корен.

   Изпълнението на дейностите по проекта ще допринесе за постигане целите на Мярка 1305/7.8. „Изграждане на местна идентичност“ за развитие на динамична жизнена среда и подобряване качеството на живот чрез развитие на хоризонтални и междусекторни партньорства и взаимодействие за инициативи от общ интерес, развитие на териториална идентичност, маркетинг и марки, на база на специфичния териториален потенциал и продукти от местен характер, изграждане на местна идентичност, защото местното природно, културно и историческо наследство, традициите и ценностите са основата на местната идентичност и потенциал за ревитализация на селските общности. Инвестициите в подкрепа на автентични традиции, ритуали и форми на живот, съчетани с подходящ маркетинг, може да ги превърне в богатство и източник за просперитет на местните общности. 

Още новини