Община Генерал Тошево

02 декември ’22

Община Генерал Тошево обявява прием на документи за предоставяне на топъл обяд

Започва прием на заявления за ползване на услуга "Топъл обяд"

Топъл обяд

Община Генерал Тошево обявява прием на документи за предоставяне на топъл обяд

О Б Я В Л Е Н И Е

Във връзка с проектно предложение по Операция BG05SFPR003-1.001  „Топъл обяд ”  за най-нуждаещите се лица от Община Генерал Тошево по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и  основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от европейски социален фонд плюс

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

ОБЯВЯВА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ НА ЛИЦА, ПОПАДАЩИ В СЛЕДНИТЕ:

допустими целеви групи за предоставяне на топъл обяд:

= Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и
самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези
доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

= Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

= Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

= Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

= Скитащи и бездомни лица;

= Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” СЕ ПОДАВАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО.

Топлият обяд ще бъде приготвен и предоставен от Домашен Социален Патронаж – Генерал Тошево за периода 1 януари 2023 г.– 30 септември 2025 г.

За информация: тел.:0887910011, Росица Петрова - началник отдел „Социални дейности и домашен социален патронаж“

Още новини