Община Генерал Тошево

29 април ’20

Община Генерал Тошево сключи договор по проект за рекултивация на депото за отпадъци в кв. Пастир

През настоящия месец април между Община Генерал Тошево и Управляващият орган по Оперативна програма „Околна среда“ се подписа договор за изпълнение на проект: „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по депо С-145/14“.

Община Генерал Тошево сключи договор по проект за рекултивация на депото за отпадъци в кв. Пастир

Община Генерал Тошево сключи договор по проект за рекултивация на депото за отпадъци в кв. Пастир

Проектът е на стойност 3 174 395,38 лв. и ще се изпълнява в рамките на 17 месеца

През настоящия месец април между Община Генерал Тошево и Управляващият орган по Оперативна програма „Околна среда“ се подписа договор за изпълнение на проект:   „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по депо С-145/14“.

Проектът включва дейности по рекултивация на съществуващо общинско депо за неопасни отпадъци на община Генерал Тошево, което е разположено в землището на града, в кв. Пастир, на площ от 54 дка. Те имат за цел максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните стари отпадъци и да се намали вредното им влияние върху почвата, водите и въздуха. Рекултивацията на депото ще протече на два етапа – техническа рекултивация и биологична рекултивация;

Техническата рекултивация ще включва пробутване, локализиране на отпадъците в новооформено тяло на депото, почистване и изграждане на газоотвеждаща система.

Биологичната рекултивация ще включва облагородяване на терена със затревяване тревни растителни видове, съответстващи на района.

Площта, предвидена за рекултивиране е с нарушена структура и почвено плодородие в резултат на дългогодишното натрупване на отпадъци.

С реализацията на проекта  ще се постигнат следните цели:

  • рекултивиране и закриване на старо общинско депо за битови отпадъци;
  • Намаляване на негативното въздействие върху компонентите на околната среда – почви, атмосферен въздух, повърхностни и подземни води;
  • Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци;
  • Вписване в релефа на околния терен на тялото но отпадъците;
  • Намалени рискове за човешкото здраве в общината;
  • Подобряване на жизнената среда на населението на територията на общината;
  • Създаване на условия за контрол на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

По този начин общинското ръководство ще минимизира общия риск от екологично замърсяване и ще изпълни препоръките, разписани в Общинския план за развитие и Програмата за управление за 2019 – 2023 година.

Още новини