Община Генерал Тошево

23 април ’20

Община Генерал Тошево сключи допълнително споразумение по социален проект

На 23 април 2020 год. Община Генерал Тошево сключи Допълнително споразумение №01 към Договор по проект №BG05M9OP001-2.040-0035-С01 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Община Генерал Тошево сключи допълнително споразумение по социален проект

Община Генерал Тошево сключи допълнително споразумение по социален проект

   На 23 април 2020 год. Община Генерал Тошево сключи Допълнително споразумение №01 към Договор по проект №BG05M9OP001-2.040-0035-С01 по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Договорът е  на стойност до 101 370,00 лева и срок на изпълнение до 31.12.2020 год.
Ще се изпълнява дейността: Извършване на доставки до дома на потребителя: на приготвена храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, лекарства (закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) на 85 лица от целевите групи, както следва:
 Възрастни хора над 65 г.;
 Хора с увреждания и техните семейства;
 Самотни родители;
 Лица поставени под карантина.
Всеки потребител ще има възможност да подаде заявка за доставка или за услуга по телефона.
За изпълнение на дейността се предвижда да бъдат назначени ½ „технически сътрудник“, 7 „разносвач на храна“ на пълно работно време и 7 „разносвач на храна“ на 4 часа, които ще обслужват населението на цялата община.
За позиция „технически сътрудник“ – 1 лице на трудов договор, на непълно работно време – 4 часа, висше образование.
За позиция „разносвач на храна“ – 7 лица на трудов договор, на пълно работно време и 7 лица на трудов договор, на непълно работно време – 4 часа, няма изискване за образование.

   Лицата, желаещи да се включат в проекта като предоставящи доставки до дома на потребителя, подават Искане по образец и придружаващи документи (автобиография и карта за медицински преглед) до кмета на Община Генерал Тошево в срок от 23 април до 28 април 2020 год..

Още новини