Община Генерал Тошево

27 май ’20

Община Генерал Тошево възобнови учебните занятия за придобиване на част от професия „болногледач“

От 18 май 2020 година Община Генерал Тошево възобнови учебните занятия за придобиване на част от професия „болногледач“

Община Генерал Тошево възобнови учебните занятия за придобиване на част от професия „болногледач“

Община Генерал Тошево възобнови учебните занятия за придобиване на част от професия „болногледач“

От 18 май 2020 година Община Генерал Тошево възобнови учебните занятия за придобиване на част от професия „болногледач“ по проект BG05M9ОP001-2.037–0001-С01 „Подобряване пригодността за заетост и предоставяне на интегрирани услуги в домашна среда на територията на община Генерал Тошево“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ, процедура за подбор на проекти BG05M9ОP001-2.037 МИГ Балчик – Генерал Тошево. След приключване на обучението и успешно положен изпит, на позиция „болногледач“ ще бъдат назначени 14 лица, които от 01 юли 2020 година ще полагат грижи за 40 потребители от целевите групи:

– Лица с увреждания и техните семейства; –  Възрастни хора /над 65 год./ с ограничения и в невъзможност за самообслужване.

Образец на Заявления-декларация за участие в Проекта като потребител на интегрирани социални услуги може да бъде подадено в Общинска администрация Генерал Тошево, стая 103 от 01.06.2020 г.

Необходими документи:

  • Документ за самоличност (за справка);
  • Копие на ЕР на ДЕЛК, ТЕЛК, НЕЛК;
  • Копие от амбулаторен картон, други актуални медицински документи;
  • Документ, удостоверяващ представителство.

Още новини