Община Генерал Тошево

28 януари ’14

Обява Бюро по труда - гр. Генерал Тошево

Обява Бюро по труда - гр. Генерал Тошево

Обява Бюро по труда - гр. Генерал Тошево

ПРОЕКТ „ НОВА ВЪЗМОЖНОСТ  ЗА МОЕТО БЪДЕЩЕ”

 

Дирекция „Бюро по труда” – гр. Ген. Тошево уведомява всички заинтерисовани лица, че стартира консултиране по Проект „Нова възможност за моето бъдеще”  - система за признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности. Предвижда се системата да позволява издаването на документ, който да доказва придобитите извън формалното образование знания и умения, включително на работното място, у дома и т.н.

Целеви групи на проекта: всеки гражданин над 16 години може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности, в т. число:

- лица с продължителен трудов опит, които не притежават официално признат документ за придобита професионална квалификация

- имигранти с придобит трудов опит в страните, от които идват, но без наличен документ за квалификация

- имигранти с придобита професионална квалификация  в страните, от които идват, но без наличен документ за квалификация

- нискоквалифицирани безработни и заети лица, придобили определени компетентности от своя личен и трудов опит

- младежи без призната професионална квалификация

- възрастни лица, придобили знания, умения и компетентности в резултат от ежедневните дейности, свързани с работа, семейство или свободно време

Заявител на услугата освен физически лица могат да бъдат и различни обществени организации – браншови синдикат, работодателски организации, както и работодатели, които желаят да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала.

Краен срок за първоначално консултиране по Проекта в Дирекция „Бюро по труда” – 31.03.2014 год.

Още новини