Община Генерал Тошево

20 август ’19

Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост

Обява до заинтересованите лица и общественост

На основание приложение №2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда с. Дъбовик, п.к.9551, община Генерал Тошево, област Добрич

ОБЯВЯВА

На заинтересованите лица и общественост, че:

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДОРА ГАБЕ 1940“ има инвестиционно предложение за обект:

„Организиране и провеждане на събор, представящ общото културно наследство на общините Балчик и Генерал Тошево“

Съборът ще се проведе във връзка с проект по Процедура BG06RDNP001-19.227 МИГ Балчик - Генерал Тошево – мярка 1305/ 7.8. „Изграждане на местна идентичност“, от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.), подмярка 19.2. "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" (ВОМР).

Съборът ще се проведе в две части. В продължение на 2 дни на сцените в Народно читалище „Дора Габе 1940“, с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево и на поляната пред Кметството на селото участниците в събора от двете общини ще представят местни народни песни и танци, ще пресъздадат обичаи, свързани културното нематериалното наследство на региона.

В Народно читалище „Паисий Хилендарски 1870“ – Балчик в рамките на 2 дни ще се проведе форум и конкурс за участници от различни възрастови групи, които ще изпълнят автентични песни и танци на българите, преселели се от Северна Добруджа в Южна през 1940 г.

Местоположение:

Народно читалище „Дора Габе 1940“, с. Дъбовик, общ. Генерал Тошево

Народно читалище „Паисий Хилендарски 1870“, гр. Балчик

Използвани природни ресурси: НЕПРИЛОЖИМО.

Отпадъци: По време на провеждането на събора:

По време на Събора ще се генерират битови отпадъци, които ще се съберат и транспортират до депото за битови отпадъци в с. Стожер, обл. Добрич.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ-Варна, ул. „Ян Палах” №4,

e-mail:riosv-vn@mbox.contakt.bg, тел. (052) 634589.

Още новини