Община Генерал Тошево

11 юли ’16

Обява за конкурс

Обява за конкурс

Обява за конкурс

1467010683В изпълнение на дейности по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002-0242-C01, сключен между община Генерал Тошево и Министерството на труда и социалната политика на 14.06.2016 година, проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”

ОБЯВЯВА конкурси за следните длъжности в Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда:

Управител- една позиция:

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование;

2. Образователно-квалификационна степен- минимум „Бакалавър”

3. Специалност- Икономика, социални дейности, управление на човешките ресурси, педагогика, психология;

4. Професионален опит- с предимство в сферата на социалните услуги;

5. Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel ), Internet;

6. Добро познаване на нормативните актове, свързани с:

- Допустимост на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020§

- Ръководство на бенефициенти за изпълнение на договор по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”;

7. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо разрешаване на проблеми

8. лицето следва да отговаря на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности на длъжността:

1. Изготвя Правилник за организация на „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда”.

2. Организира, ръководи и контролира цялостната дейност на Центъра за почасово предоставяне на услуги в домашна среда, при спазване изискванията на действащото законодателство, нормативните и поднормативни актове, регламентиращи този тип дейности;

3. Осъществява методическо ръководство и контрол по изпълнение на качеството и количеството на предоставените социални услуги в домашна среда;

4. Организира вътрешен контрол за спазване на финансово- счетоводната дисциплина и използването на материалните активи;

5. Участва в комисии, анкети и проверки по домовете на потребителите;

6. Извършва анализ на дейността на Центъра и прави аргументирани предложения за промяна дейността при възникване на необходимост от такава;

7. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд на работещите в Центъра и за лицата, предоставящи почасови социални услуги по домовете на потребителите;

8. Контролира правилното водене и съхраняване на документацията;

9. Участва в разработването на Правила и Процедури, свързани с предоставянето на социални услуги по домовете на потребителите.

10. Участва в приемането на заявления от кандидатите за потребители на почасови социални услуги и кандидатите за предоставяне на социални услуги;

11. Води и съхранява книгите за първоначален и периодичен инструктажа по здравословни и безопасни условия на труд;

12. Следи за спазването на графиците за предоставяне на социални услуги от наетия персонал.

13. Извършва ежемесечен вътрешен контрол относно качеството на предоставените социални услуги по домовете;

14. Пряко ръководи и контролира дейността на назначените лица за предоставяне на почасови социални услуги.

15. Управлява предоставеното му имущество и отговаря за съхраняване и поддържането на материално- техническата база;

16. Извършава и други задачи поставени от кмета на общината.

ІІ. Социален работник- една позиция;

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование или средно- специално;

2. Образователно- квалификационна степен- „бакалавър”, или професионална квалификация;

3. Специалност- социални дейности;

4. Професионален опит- 3 години в сферата на социалните дейности;

5. Компютърна грамотност- MS Office ( Word, Excel ), Internet;

6. Способност за планиране и организиране на дейността, умения за самостоятелна работа и работа в екип, аналитични умения и способност за адекватно и бързо разрешаване на проблеми

7. Лицето следва да отговаря на член 107а от Кодекса на труда.

Основни задължения и отговорности за длъжността:

Работа на трудов договор- пълен работен ден.

Работата се извършва при спазване на стандартите за предоставяне на социални услуги за хора над 65 годишна възраст и хора с увреждания съгласно утвърдената Методика за предоставяне на социалната услуга.

1. Приема заявления от кандидати за потребители на почасови социални услуги и кандидати за предоставяне на социални услуги;

2. Извършва първоначални индивидуални оценки на потребностите от почасови социални услуги на заявилите желание да ползват услугите по домовете си.

3. Участва в изработването на индивидуални планове и преразглеждането им на всеки 6 месеца.

4. Изготвя графици за предоставяне на социални услуги от наетия персонал.

5. Предоставя социални услуги, свързани с общуването, поддържането на социални контакти, развлечения и занимания в дома на потребителя, или извън него;

6. Организира ползването на специализиран транспорт за хората с увреждания, ползващи почасови социални услуги.

Начин за провеждане на конкурсите:

Длъжностите се заемат по трудово правоотношение- член 68 от Кодекса на труда за срок от 20 месеца;

Място на работа: „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда” с адрес: гр. Генерал Тошево, ул. „Станьо Милев”, №2;

Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;

2. Декларация по чл.107 а от КТ /по образец/;

3. Декларация за предоставяне на лични данни /по образец/;

4. Автобиография;

5. Документи за придобита образователно- квалификационна степен /Копие/

6. Документ за самоличност /копие/

Документите се подават до Ръководителя на проект „Подкрепа за независим живот чрез „Център за почасово предоставяне на услуги в домашна среда- Генерал Тошево” на адрес: гр. Генерал Тошево, община Генерал Тошево, област Добрич, ул. „Васил Априлов”, №5 в Център за услуги и информация;

Телефон за контакт: 05731/ 20-20, вътр.32

Срок за подаване на документите: от датата на публикуване на обявата до 08.08.2016 год.

1. Кандидатите ще бъдат допуснати до разглеждане само, ако са подали в срок заявления, които са попълнени по приложените образци.

2. До интервю ще бъдат допуснати кандидати, които отговарят на минималните изисквания за заемане на длъжността;

3. Списък на допуснатите кандидати и датата на провеждане на интервюто ще бъдат публикувани на електронната страница на общината до 2 дни след приключване на приема на документите на кандидатите.

ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ

Кмет на община Генерал Тошево

Zname_EU_and_ESF

Пакет документи

Още новини