Община Генерал Тошево

06 юли ’21

Обява за отдаване под наем на комплекс "Басейна"

Обява за отдаване под наем на комплекс "Басейна"

Обява за отдаване под наем на комплекс "Басейна"

           ОБЯВА                                    

 

Община Генерал Тошево обявява процедура за  отдаване под наем, чрез публичен оповестен конкурс  на   недвижим имот, а именно: Комплекс Басейна, представляващ:  сграда   със  ЗП 426( четиристотин двадесет и шест) кв.м, масивна конструкция,   построена през 1973г., реконструирана през  2011г.,  соларна  тераса със ЗП 174(сто седемдесет и четири )кв.м, изградена  на кота +4.00 през 2011г., дървен навес „Заведение за обществено  хранене“ със ЗП 114( сто и четиринадесет)кв.м,  построен  през 2011г.,  машинно помещение/помпена станция/ със ЗП 62(шестдесет и два ) кв.м, масивна конструкция, построено през 2009г. , открит плувен басейн  с размери:  дължина 25(двадесет и пет)м., ширина 12.50 (дванадесет метра и петдесет см.)м., обем 380(триста и осемдесет)куб.м., площадка за душове със ЗП 21(двадесет и един)кв.м.   изградени в дворно място с площ 1 776(хиляда седемстотин седемдесет  и шест) кв.м. – публична общинска собственост, съгласно    АОС  №4750/10.03.2021г., вх. рег №477, том ІI, акт № 28 на  11.03.2021г. в СВ  Генерал Тошево при  АВ София, находящ се в УПИ V - 2024, кв.95 по плана на град Генерал Тошево, за срок от 10 /десет/ години,  при начална годишна наемна цена – 24 700.00(двадесет и четири хиляди  и седемстотин)лева  без включен    ДДС  или  29 640.00(двадесет  и девет  хиляди  и шестстотин и четиридесет)лева с включен ДДС, при следните условия: 

    

1. Критерий за оценка на офертите е най-висока предложена годишна цена, която е не по-ниска от началната годишна  цена.

 

2. Гратисен период на плащане  на наема е 3 /три/ години, считано от датата на сключване на наемния договор.

 

3. В  едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят се задължава    да извърши    ремонтни дейности в  имота, с които същият ще се използва по предназначение, съгласно Закона за туризма и Закона за физическото  възпитание и спорта.

 

Конкурсът ще се  проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево  ул. „Васил Априлов” № 5,  в зала “Дора Габе“, на  трети етаж  на 23.07.2021г. (петък) от 09:00часа.

 

Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация, гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, срещу такса  от  20,00 (двадесет) лева,   до 12.00 часа  на 22.07.2021г.

 

Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 15.00 часа на 22.07.2021г. включително.

 

Участниците в конкурса  заплащат  депозит   за участие в размер на 2 470.00 (две хиляди  четиристотин  и седемдесет)лв  в касата на община Генерал Тошево, находяща се  в Център за услуги и информация, първи етаж в сградата на Общинска администрация  гр.Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.

 

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до 22.07.2021г., след закупуване на тръжни документи.

 

За допълнителна информация: отдел„Собственост и стопански дейности”  при Община Генерал  Тошево, ул. „В.Априлов”  № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 39.

 

Още новини