Община Генерал Тошево

25 октомври ’21

Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на заведение за обществено хранене и мотел

Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на заведение за обществено хранене и мотел

Обява за провеждане на конкурс за отдаване под наем на заведение за обществено хранене и мотел

О    Б     Я    В    А

 

Община Генерал Тошево обявява процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем, за срок от 10 (десет) години, на  следния недвижим имот:

 

Нежилищна сграда, представляваща заведение за обществено хранене и мотел със ЗП 583.300 кв.м., помощна сграда със ЗП 182 кв.м., лятна тераса, построени в дворно място – поземлен имот с идентификатор 14711.200.1 по кадастралната карта на Генерал Тошево (№200001 по КВС) – частна общинска собственост.

 

Наетото общинско имущество ще се използва единствено за  извършване на хотелиерски и ресторантьорски услуги.

 

Начална годишна наемна цена – 12 500 (дванадесет хиляди и петстотин) лева без включен ДДС или 15 000 (петнадесет хиляди) лева с включен ДДС.

 

Гратисен период на плащане на наема е 3 (три) години, считано от датата на сключване на наемния договор.

 

В едногодишен срок от датата на сключване на договора за наем, Наемателят да извърши следните дейности в наетия имот:

            - ремонт на кухненско помещение;

            - ремонт на винарна;

            - ремонт на санитарни възли.

 

Конкурсът ще се проведе в сградата на Общинска администрация, в град Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов” № 5, в зала “Георги Шивачев“, на  втория етаж  на 11.11.2021г. (четвъртък) от 09.00часа.

 

Конкурсните книжа се закупуват в касата на Община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, срещу такса  от  20.00 (двадесет) лева,   до 12.00 часа  на 09.11.2021г.

 

Документи за участие в конкурса се подават в Общинска администрация Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5, в Информационния център на първия етаж в сградата до 15.00 часа на 09.11.2021г. включително.

 

Участниците в конкурса следва да заплатят депозит за участие в размер на  1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева в касата на община Генерал Тошево, намираща се в Информационния център на първия етаж в сградата на Общинска администрация Генерал Тошево, ул. „В.Априлов” № 5 или по IBAN сметка на община Ген.Тошево BG04 CREX 9260 3314708701,  BIC код CREX  BGSF при “Токуда банк” АД, офис Ген.Тошево.         

Критерий за оценка на офертите  -  най–високата  предложена цена.

          За допълнителна информация: отдел „Собственост и стопански дейности” при Община Ген. Тошево, ул. „В.Априлов”  № 5, стая 411, тел.: 05731/22-26, централа 05731/20-20, вътр. 39.

Още новини