Община Генерал Тошево

20 октомври ’21

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни животни за стопанска 2021-2022

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни животни за стопанска 2021-2022

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни животни за стопанска 2021-2022

ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

О Б Я В Я В А

 

 

Публичен  търг  с  тайно  наддаване по реда на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд на собственици на пасищни животни, съгласно чл.37и ал.13 от ЗСПЗЗ за стопанска 2021-2022 .

 

Заповедта за откриване на тръжната процедура  и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.

 

Депозитите за участие в размер на 10лв/дка се внасят в касата, находяща се в административната сграда на Община Генерал Тошево или по сметка BG04 CREX 9260 3314 7087 01 при “Токуда банк” АД. офис град Генерал Тошево.

 

Тръжна документация се закупува срещу 20.00лв, до 12.00часа на 09.11.2021 г. и се получава в  Център за услуги и информация, ет.1  в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево.

 

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

 

Депозит и заявления  за участие се приемат до 15.00 часа на 09.11.2021г.

 

Търгът ще се проведе на 10.11.2021г. от 09.00часа в зала  „Георги Шивачев“, втори етаж на  административната сграда на Община Генерал Тошево.

 

Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и  05731/8939.

Още новини