Община Генерал Тошево

16 ноември ’21

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за една, три, пет и десет стопански години, считано от стопанска 2021-2022 г.

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за една, три, пет и десет стопански години, считано от стопанска 2021-2022 г.

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за една, три, пет и десет стопански години, считано от стопанска 2021-2022 г.

ОБЯВА

 

Община Генерал Тошево  обявява публичен  търг  с  тайно  наддаване по реда на Закона за общинската собственост за отдаване под наем на земеделски земи от общински поземлен фонд за  една, три , пет и десет стопански години, считано от стопанска  2021-2022 година.

 

Заповедта за откриване на тръжната процедура  и опис на поземлените имотите са публикувани на сайта на Община Генерал Тошево.

 

Тръжна документация се закупува срещу 20.00лв, до 12.00 часа на 02.12.2021 г. и се получава в Център за услуги и информация ет.1  в Административната сграда на Общинска администрация  гр. Генерал Тошево; 

 

Оглед на обектите може да се извърши всеки работен ден до деня, предхождащ деня на търга след закупуване на тръжни документи.

 

Депозит и заявления  за участие се приемат до 15.00 часа на  02.12.2021г. в Център за услуги и информация ет.1 в Административната сграда на Общинска администрация гр. Генерал Тошево; 

 

Търгът ще се проведе на 03.12.2021г. от 09.00часа в Административната сграда на Общинска администрация  гр.Генерал Тошево,  зала  „Дора Габе“ , трети етаж.

 

Допълнителна информация на телефони 05731/20-20, вътр.25 и  05731/8939.

Още новини