Община Генерал Тошево

07 декември ’20

Още една защитена зона на територията на община Генерал Тошево

Министерството на околната среда и водите публикува проект на заповед за изменения в защитена зона BG0000572 „Росица - Лозница“ на територията на Община Генерал Тошево.

Още една защитена зона на територията на община Генерал Тошево

Още една защитена зона на територията на община Генерал Тошево

   Министерството на околната среда и водите публикува проект на заповед за изменения в защитена зона BG0000572 „Росица - Лозница“ на територията на Община Генерал Тошево. В срок до 30 декември 2020 г., заинтересованите лица могат да представят мотивирани писмени становища, възражения и предложения, относно забраните или ограниченията, предвидени в заповедта входирани в  Регионална инспекция по околната среда и водите - Варна, гр. Варна, ул. „Ян Палах” № 4 или Министерство на околната среда и водите, гр. София, бул. „Мария Луиза“ № 22.  

 

   В границите на защитените зони важат редица забрани, сред които: забрана за провеждане на състезания с моторни превозни средства; движение на мотоциклети, бъгита, ATV и UTV; промяна на начина на трайно ползване; разораване; залесяване; превръщане в трайни насаждения; търсене и проучване на общоразпространени полезни изкопаеми; употреба на пестициди, минерали и други биологично активни вещества; палене на стърнища и др. 

 

   Защитена зона BG0000572 „Росица - Лозница“, в землищата на селата Лозница и Росица, е с обща площ от 18 119,824 дка. Предмет на опазване в тази защитена зона са: типът природно местообитание 6210 Полуестествени сухи треви и храстови съобщества върху варовик; бозайници (европейски вълк, пъстър пор, степен пор и лалугер); влечуги (пъстър смок, шипоопашата костенурка и шипобедрена костенурка); безгръбначни (бръмбар рогач, обикновен сечко, буков сечко, алпийска розалия, четириточкова меча пеперуда).

 

   Защитената зона се обявява с цел опазване и поддържане на типа природно местообитание, неговата популация и разпространение и подобряване на структурата и функциите му.

 

   Във файловете по-долу може да намерите допълнителна информация:

 

Още новини