Община Генерал Тошево

05 август ’19

Педагог на трудово правоотношение

Педагог на трудово правоотношение

Педагог на трудово правоотношение

На 5 август е обявен конкурс за назначаване на педагог по трудово правоотношение в Център за обществена подкрепа в град Генерал Тошево.

1. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

• Образование: висше, образователна степен бакалавър или магистър по специалностите „Социална педагогика“, „Педагогика“ или „Педагогическа правоспособност“;

• Компютърни умения за работа с Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;

2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

• Професионален опит в сферата на социалните услуги за деца е предимство;

• Да познава законодателната разпоредба: ЗСП, ЗЗД, ЗЗДН, ЗБППМН и други нормативни актове, свързани със закрилата на детето;

• Способност да планира, организира и контролира собствената си работа за постигане на поставените цели;

• Способност за ефективна работа в екип;

• Комуникативност.

3. Начин на провеждане на конкурса:

Конкурсът ще се проведе на два етапа:

• Подбор по документи;

• Провеждане на интервю и решаване на казус.

4. Минимален размер на основната работна заплата: 560,00 лв./размерът на основната работна заплата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове./

Необходими документи:

• Заявление за участие в конкурса в свободен текст;

• Автобиография;

• Мотивационно писмо;

• Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителни квалификации;

• Копие от официални документи удостоверяващи продължителността на професионалния опит – трудова книжка, осигурителна книжка, служебна книжка, официален документ на бълг. език, доказващ извършване

на дейност в чужбина;

• Свидетелство за съдимост;

• Медицинско свидетелство.

Основни задължения на длъжността:

• Работи в контакт с образователните институции на територията на общината, Дирекция „Социално подпомагане“ и други заинтересовани страни по проблемите на населението и отпадане от училище;

• Установява образователните потребности и дефицити на децата, потребителите на социалната услуга;

• Извършва директна педагогическа подкрепа на детето и консултиране на родителите/законните представители;

• Участва в договарянето на социалната услуга с деца и семействата им;

• Участва в екип или самостоятелно изготвя необходимата задължителна документация по случаите на потребители, за които е определен, като отговаря за становищата, които дава;

• Провежда групови консултации по проблеми поставени от потребителите;

• Подпомага образователният процес на деца, които изпитват затруднения с усвояване на учебния материал;

• Провежда дейности в изпълнение на мероприятия на различните клубове;

• Участва в информационно-аналитични дейности на Център за обществена подкрепа;

• Извършва и други дейности, свързани с функционирането на Център за обществена подкрепа.

Място и срок на подаване на документите:

Документи следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице, в Център за услуги и информация на Община Генерал Тошево, ул. „Васил Априлов“ №5, всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа, до 23. 08 2019 година, включително.

За допълнителна информация: лице за контакт – Иван Георгиев – управител на ЦОП, тел.: 0899 773 781

Подбор по документи ще се проведе на 26.08.2019.год. от 10:00 часа. Списъците на допуснатите до етап интервю кандидати, както и други съобщения във връзка с конкурса ще бъдат публикувани на интернет страницата на община Генерал Тошево и на информационното табло на входа на общината.

Списък на допуснатите до етап интервю кандидати:

  1. Петя Здравкова Лазарова

Втори етап: Ще се проведе на 27.08.2019 год. от 14:00 часа в зала "Дора Габе" на Общинска администрация.

Резултати от втори етап:

Кандидатът, допуснат до втори етап - Петя Здравкова Лазарова, е получил 388 точки от 390 възможни.

Още новини