Община Генерал Тошево

03 август ’18

Покана за информационно събитие „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в Гeнерал Тошево

Покана за информационно събитие „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в Гeнерал Тошево

Покана за информационно събитие „Европейски средства за бизнеса в селските райони“ в Гeнерал Тошево

Областен информационен център – Добрич има удоволствието, да покани представители на общинска администрация, общински съветници, кметове и кметски наместници, доставчици на социални услуги, неправителствени организации, работодатели, собственици на съществуващи предприятия, земеделски стопани, граждани и медии за участие в информационна среща на тема: „Европейски средства за бизнеса в селските райони“.

Събитието ще се проведе на 6 август (понеделник) 2018 г., с начален час 15,30  в залата на община Генерал Тошево, след редовното заседание на Общински съвет.

По време на събитието ще бъде презентирана дълго очакваната подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от мярка 6 „Развитие на стопанства и предприятия“ и подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020. Информацията е насочена към всички потенциални бенефициенти в областта. Ще се акцентира на целите, основните параметри, допустими кандидати и проекти, които ще могат да получат финансиране, допустими дейности и разходи. Присъстващите ще бъдат запознати и с начина на кандидатстване, етапа на оценка и договаряне.Събитието е със свободен достъп.

Вярваме, че инициативата ще представлява интерес за Вас! 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

Екип на Областен информационен център - Добрич

ул. " България " № 12

058/ 602 758,  0897560860,  0897560660,  0897560760

Още новини