Община Генерал Тошево

24 януари ’20

Празничен концерт по случай 60 години град Генерал Тошево

Празничен концерт по случай 60 години град Генерал Тошево

Празничен концерт по случай 60 години град Генерал Тошево

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СОБСТВЕНИЦИ/ПОЛЗВАТЕЛИ

НА ТОВАРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

И МОБИЛНИ ОБЕКТИ ПО ЧЛ. 206 ОТ 3Г

Съгласно последните изменения и допълнения на Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии (НКГОТ), обнародвани в Държавен вестник бр. 89 от 12.11.2019 г., считано от 13.02.2020 г. влизат в сила измененията на разпоредбата на чл.146 от НКОГТ, в съответствие с която „Собствениците/ ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти но чл. 206 от ЗГ са длъжни да осигуряват непрекъснато функциониране на GPS устройството и да предоставят в РДГ Варна:

  1. Копие от регистрационните талони на съответните превозни средства, снабдени с GPS устройства:
  2. Заверено копие на документ, удостоверяваш монтирането и функционирането на GPS устройството:
  3. Удостоверение, издадено от фирмата, монтирала GPS устройствата и доставяща услугата, съдържащо потребителско име и парола за достъп в реално време до информацията от GPS устройствата - важи за собственици/ползватели на товарни превозни средства и мобилни обекти по чл. 206 от ЗГ, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев".

В тази връзка и в съответствие с изискванията на чл.14 б. ал. 4 от НКОГТ. собственици/ползватели на товарни превозни средства, превозващи дървесина и недървесни горски продукти, както и мобилните обекти по чл. 206 от ЗГ, които до момента не са регистрирани, или не са предоставили всички данни в случаите по чл.14 б. ал.З, т.З, са длъжни ла предоставят в РДГ Варна изискуемите документи преди същите да бъдат използвани за транспортиране на дървесина или недървесни горски продукти (чл.14 б, ал.6 от НКОГТ).

Забранява се транспортирането на дървесина и недървесни горски продукти с товарни превозни средства, за които не са изпълнени изискванията на чл. 14 б. ал. 1-4 (чл. 14 б, ал.8) от Наредба №1 за КОГТ.

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ ВАРНA

Телефони за контакти:

0889-400507 - инж. Атанаска Павлова гл. експерт

0886-390939 - инж. Ивайло Кондов - гл. експерт

Още новини