Община Генерал Тошево

21 ноември ’23

Продължава изпълнението на проект „Топъл обяд“

Топъл обяд

Продължава изпълнението на проект „Топъл обяд“

   Община Генерал Тошево продължава да изпълнява проект „Топъл обяд в община Генерал Тошево“, процедура BG05SFPR003-01.001 “Топъл обяд“ чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс. В продължение на единадесет месеца са подпомогнати общо 154 лица /при постоянен брой 120 лица/ от най-бедните слоеве от населението на община Генерал Тошево.

   Потребителите получаващи топъл обяд са от 27 населени места от общината. Проектът е насочен към справяне с проблема на материалните лишения чрез подпомагане на най-нуждаещите се лица в община Генерал Тошево с най-необходимото за оцеляване – храната. Осигуряване на индивидуално ориентирани съпътстващи мерки за подкрепа свързани с преодоляване на идентифицирани лишения на хора, които живеят в крайна бедност, изпитват тежки материални лишения и живеят в социална изолация с цел смекчаване и намаляване на бедността и преодоляване на социалното изключване.

   Хората, които попадат в обхвата на целевите групи са:

• Лица и семейства без доходи или с ниски доходи, възрастни семейства пенсионери и самотно живеещи пенсионери, които имат ниски доходи, не могат да се издържат с тези  доходи и имуществото си и не получават подкрепа от близките си;

• Лица, обект на социално подпомагане, включително и от кръга на лицата по чл. 4, ал. 1 от Наредбата, които са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности и за тях е установена нужда от ежедневна допълнителна подкрепа;

• Лица с ниски доходи, които поради налични увреждания или здравословни ограничения са със затруднено или невъзможно самообслужване, в това число самотни лица с трайни увреждания с ниски лични доходи от пенсия, за които няма подходящ кандидат за асистент по механизма лична помощ;

• Лица, които поради инцидентни обстоятелства са в затруднена и уязвима ситуация и за тях е установена нужда от този вид подпомагане;

• Скитащи и бездомни лица;

• Лица от уязвими групи – граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците.

   Всички лица, нуждаещи се от безплатен топъл обяд, трябва да имат индивидуален месечен доход не повече от 504 лева. Принадлежността от обхванатите представители към целевите групи се определят от Дирекция „Социално подпомагане“, Генерал Тошево.

   ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ТОПЪЛ ОБЯД” СЕ ПОДАВАТ В СГРАДАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО. Заявлението се подава от кандидатите лично, чрез законен представител или чрез упълномощено лице.

Топлият обяд се приготвя и предоставя от домашен социален патронаж при Община Генерал Тошево за периода 1 януари 2023 г. –  30 септември 2025 г. За информация на телефонен номер: 0887910011

Още новини