Община Генерал Тошево

27 октомври ’16

Продължава предоставянето на интегрирани услуги по проект „Заедно можем да продължим"

Продължава предоставянето на интегрирани услуги по проект „Заедно можем да продължим"

Продължава предоставянето на интегрирани услуги по проект „Заедно можем да продължим"

Продължава предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие на деца от 0 до 7 години, психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители и формиране и развитие на родителски умения по проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01 ”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Към настоящият момент назначените специалисти по проекта - педиатър, офталмолог, медицинска сестра, подпомагани от медиатор, са извършили над 300 прегледа на деца на възраст от 0 до 7 години, като тяхната дейност продължава и през следващите месеци. Целта на услугата е превенция на детската заболеваемост, смъртност, редовно наблюдение на здравното, физическото и психомоторното развитие на бебетата и децата, както и създаване на здравна и дентална култура в ранна детска възраст.

Предвижда се специалистите от мобилния екип – социален работник , юрист, психолог, гинеколог, педиатър, акушерка да предоставят индивидуални и групови беседи освен в консултативните центрове в ДГ „Пролет‘ гр. Генерал Тошево и ДГ с. Василево и в по-големите населени места в общината, с оглед пълен обхват на уязвимите групи и превенция на социалното изключване.

Още новини