Община Генерал Тошево

20 юли ’21

Продължава предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”

Продължава предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”

Продължава предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ по проект „Заедно можем да продължим”

Община Генерал Тошево продължава предоставянето на услугата „Допълнителна подготовка за равен старт в училище“ за деца на възраст от 6 и 7 години по проект № BG05M9OP001-2.004-0012-C01 „Заедно можем да продължим”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейският съюз чрез Европейски социален фонд. За две седмици малките възпитаници на ДГ „Първи юни“ и ДГ „Пролет“  гр. Генерал Тошево успяха да покажат своята ловкост, бързина, ум и сръчност. Запознаха се от близо с най-желаните от малките момчета професии – полицай и пожарникар, с интерес разгледаха как се получава най-ароматното масло в Златна Добруджа – лавандуловото; опознаха историята на града и общината, показаха своята креативност на белите платна и развихриха фантазия в света на готварството. 

 

„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. 

Община Генерал Тошево носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия  документ,  и при никакви обстоятелства не може да се приеме  като официална позиция на Европейския съюз или ОП РЧР.”

Още новини