Община Генерал Тошево

19 август ’21

Продължава приемът на документи за отпускане на стипендии за кандидат–студенти и студенти по две медицински специалности

Продължава приемът на документи за отпускане на стипендии за кандидат–студенти и студенти по две медицински специалности

Продължава приемът на документи за отпускане на стипендии за кандидат–студенти и студенти по две медицински специалности

Остава една седмица до крайния срок за подаване на документи за отпускане на стипендии за кандидат–студенти и студенти по две медицински специалности.

 

През следващата учебна 2021-2022 година Община Генерал Тошево ще подпомага финансово кандидат-студенти и студенти по две медицински специалности. Те ще получават стипендии, с които ще могат да покриват семестриалните си такси и част от разходите си за обучение.

 

Със заповед на кмета на общината Валентин Димитров са определени броят на стипендиите и специалностите, по които трябва да се обучават кандидатите. За учебната 2021-2022 година се отпускат една стипендия за медицински лаборант и две – за медицинска сестра. Определеният размер на стипендията за обучаващ се за медицински лаборант е в размер на 350 лева, а за медицинска сестра – 400 лева.

 

 Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:

 

1. Да имат постоянен адрес в едно от населените места, на територията на община Генерал Тошево.

 

2. Да са записани в поне първата си академична година и учат редовна или задочна форма на обучение във висши училища, акредитирани от Националната агенция за оценяване и акредитация.

 

3. Да следват по специалности, по които общината има нужда от изпълнителски и ръководни кадри с висше образование, посочени в заповедта по чл.2, ал.2.

 

 4. В случай, че в момента на подаването на молбата-декларация за предоставяне на стипендия кандидатите са записани във втора или последваща година на обучение общият успех от положените изпити през предшестващия семестър да не е по-малък от добър 4.00, а в случай че са новоприети студенти – успехът от дипломата за средно образование да е не по-малък от 4,00.

 

Кандидат-стипендиантите могат да подават документи не по-късно от 31 август 2021 година.

 

Целта на тази инициатива е да се подпомогнат и стимулират младите хора в общината, както и да им се даде възможност да работят в Генерал Тошево и бъдат в полза на обществото.

 

Повече информация относно кандидатстването и необходимите документи може да намерите тук: https://generaltoshevo.bg/obshtinski-savet/naredbi

 

 

 

 

Още новини