Община Генерал Тошево

27 декември ’18

„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за тра

„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за тра

„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за тра

„Проектиране по проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор за субсидия от ЕФРР № 98923 / 31.08.2018 г. по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020“ по обособени позиции“:

Обособена позиция №1: „Проектиране на обект: "Основен ремонт на съществуваща обществена сграда Народно читалище "Пробуда-1941" и ремонт на прилежащо пространство" в УПИ XII-културен дом, читалище озеленяване, кв.32 по плана на село Кардам, Община Генерал Тошево“ и

Обособена позиция №2: „Проектиране на обект: "Основен ремонт на съществуваща обществена сграда Народно читалище "Отец Паисий-1897"" в УПИ II, кв. 27 по плана на село Спасово, Община Генерал Тошево“

Още новини