Община Генерал Тошево

22 юни ’15

ПРОТОКОЛ № 2

ПРОТОКОЛ № 2

ПРОТОКОЛ № 2

ПРОТОКОЛ № 2 от ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ДОБРИЧ“  проведено на  19.06.2015 г. от 10:00 часа, малка заседателна зала Община град Добрич

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

 1. Информация по изпълнение на проект DIR № 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич.

 • Регионално депо Стожер – анализ на ситуацията от въвеждане на обекта в експлоатация до 15.06.2015 г.
 • ПСО Балчик – степен на изпълнение на обществените поръчки за доставки и избор на оператор на обекта.
 • ПСО Тервел – степен на изпълнение на СМР, планирана дата на въвеждане на обекта в експлоатация, начин на стопанисване и опериране на претоварната станция.

След разискванията беше прието следното

РЕШЕНИЕ 1:

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ приема представената информация по изпълнение на проект DIR № 5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич“ – анализ на ситуацията от въвеждане на Регионално депо Стожер към момента, степен на изпълнение на обществените поръчки за доставки и избор на обект ПСО Тервел и ПСО Балчик, като препоръчва да се организира информационна кампания сред населението относно отделяне на строителни отпадъци и биоотпадъци с оглед облекчаване на инсталациите на Регионално депо Стожер.

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“ 

 ПО ВТОРА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

„Разглеждане на постъпили искания от общини извън обхвата на регионалната система, за приемане на отпадъците им на регионално депо Стожер. Даване на становище и при изразено съгласие определяне на цена“

 След разискванията беше прието следното

 РЕШЕНИЕ 2:

 Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ предлага постъпилите запитвания от Община Белослав, Община Ветрино, Община Вълчи дол и Община Девня, относно заявяване желание да депонират отпадъци на РД Стожер, да бъдат разгледани след като двете претоварни станции, в Балчик и Тервел, започнат работа и има яснота относно постъпващите дневни количества отпадъци с оглед ненадвишаване на разрешените в Комплексното разрешително 130 тона, както и след разглеждане на окончателните доклади на кандидатстващите общини за морфологичните анализи на отпадъците.

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“.   

 ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Определяне на реда и начина за възлагане и финансиране на дейности, касаещи регионалната система.

Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ прие следното

 РЕШЕНИЕ 3:

Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ приема предложеното Споразумение за определяне на реда и начина за възлагане и финансиране на дейности, касаещи експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците, съгласно Приложение № 1.

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:

Други – предложение за финансиране на дейности с натрупаните отчисления по чл.64 от ЗУО

Общото събрание прие следното

РЕШЕНИЕ 4:

1. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ дава съгласие 51 957,60 лв. от натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО да бъдат използвани за извършване на последващи разходи, свързани с изградените съоръжения и инсталации за оползотворяване, в т.ч. за рециклиране на битови отпадъци, а именно:

 • 20 085,46 лв. с ДДС за електрозахранване на площадката за строителни отпадъци
 • 15 267,44 лв. с ДДС за изграждане на ограда с дължина от 220 м.
 • 16 604,70 лв. с ДДС за изграждане на път за достъп до резервоара за битови води

2. Общото събрание на Сдружение „Регионално управление на отпадъците – Добрич“ възлага на кмета на Община град Добрич да сключи договори за изпълнение на посочените в т.1 дейности и на основание чл.25 от Наредба №7/19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци да подаде заявление до Директора на РИОСВ – Варна.

Гласували: 9 „за“, 0 „против“, 0 „въздържали се“

Председател:

(п)

Детелина Николова                                   

Кмет на Община град Добрич

Вярно с оригинала!

Снел преписа:

Радостина Колева

Приложение № 1

СПОРАЗУМЕНИЕ

за определяне на реда и начина за възлагане и финансиране на дейности касаещи експлоатацията на регионалната система

Сключено на …………… г. в гр. Добрич

I ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Чл. 1 Общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла, Никола Козлево наричани по-долу за краткост „партньори”, обединяват усилията си и посредством сътрудничество, подписват настоящото споразумение, с което определят реда и начина за възлагане и финансиране на дейности, свързани с експлоатацията на регионалната система за управление на отпадъците в регион Добрич;

П. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2 Нормалното функциониране на регионалната система и постигането на заложените цели в Националната стратегия за управление на отпадъците, изисква координиране и съвместни действия на общините Балчик, Генерал Тошево, Добричка, град Добрич, Каварна, Крушари, Тервел, Шабла и Никола Козлево;

III. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ПАРТНЬОРИТЕ

Чл. 3. Партньорите се съгласяват, че:

 1. Община град Добрич ще извършва всички необходими действия по възлагането на дейности, свързани с експлоатацията на регионалната система, в.ч. изготвяне на планове и програми, провеждане на процедури, сключване на договори и др.;
 2. Всички партньори поемат за своя сметка финансирането на необходимите дейности по т. 1 в съотношение, съгласно процентното участие в сдружението, както следва:

 Община Балчик – 9,98 %;Община Генерал Тошево- 8,17 %;Община Добричка- 11,33 %;Община град Добрич – 46,34 %;Община Каварна – 7,44 %;Община Крушари - 2,65 %;Община Тервел - 8,32%;Община Шабла – 2,66 %; Община Никола Козлево- 3,11 %;

 3. Плащанията се извършват на база разходооправдателен документ, издаден от Община град Добрич за префактуриране на направените разходи.

 Чл.4. Общините-партньори се задължават, в рамките на тяхната компетентност и в съответствие с действащата в страната нормативна уредба да:

 1. Подпомагат дейностите, свързани с използването на регионалното съоръжение;
 2. Разрешават всички проблеми от административно и техническо естество, възникнали в хода на реализация на дейностите, свързани с експлоатация на Инвестицията, като оказват необходимото съдействие на Община град Добрич ;
 3. Партньорите имат правото и задължението да се запознаят с всички одобрени официални и работни документи, разработени от страна на Община град Добрич по отношение на възлагането на дейностите.

Чл.5. Всеки партньор, ще носи отговорност за вреди, причинени на другите партньори, вследствие на неточно изпълнение на неговите задължения, възникнали по силата на настоящото споразумение, които довеждат или могат да доведат до неосъществяване на дейностите, свързани с експлоатацията на регионалната система.

Чл.6. По всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на   Р България.

Настоящото споразумение се подписа в 10 еднообразни екземпляра – по един за всеки от партньорите и един за Сдружението.

За община Балчик:

За община Генерал Тошево:                                

За община Добричка:                                           

За община Добрич град:                                       

За община Каварна:                                                 

За община Крушари:                                                

За община Тервел:                                                                     

За община Шабла :                                                                    

За община Никола Козлево:

Още новини