Община Генерал Тошево

22 юли ’16

Протокол №5 от заседание на Общински съвет проведено на 5 юли 2016 г.

Протокол №5 от заседание на Общински съвет проведено на 5 юли 2016 г.

Протокол №5 от заседание на Общински съвет проведено на 5 юли 2016 г.

Извлечение от протокол №5 от заседание на Общински съвет Генерал Тошево, проведено на 05.07.2016 година

 І. МАТЕРИАЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ПК ЗА ПРОСВЕТА, НАУКА, КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ, ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖТА, СПОРТ И ТУРИЗЪМ.

Докладва: Председателя на ПК Петя Панева

По точка І.1. Докладна записка от Валентин Димитров – кмет на общината, относно утвърждаване на самостоятелни и слети паралелки с пълняемост под задължителния минимум за учебната 2016/ 2017 година в общинските училища и обслужващи звена

Проведено беше гласуване по становището на комисията.   

На основание чл.27, ал.2 и 3 от ЗМСМА от общо 16 гласували с 16 гласа “за”, 0 гласа “против” и 0 гласа “въздържал се”, Общинският съвет взе следното

РЕШЕНИЕ № 5-1

І. На основание чл.21 ал.1, т.23 и чл.17 ал.1 т.3 от ЗМСМА във връзка с чл.11 и чл.12 от Наредба №7 / 29.12.2000г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена на Министерство на образованието и науката,

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО РЕШИ:

Разрешава функционирането на маломерни и слети паралелки в СОУ „Н.Й.Вапцаров”, ОУ „Хр.Смирненски” гр.Ген.Тошево, ОУ „Хр.Ботев” с.Кардам, ОУ „В.Левски” с.Преселенци, ОУ „Й.Йовков” с.Спасово ,ОУ „Й.Йовков” с.Красен, и маломерна група в Ученическо общежитие през учебната 2016/2017 година, а именно:

Средищни училища:

Продължението на Протокола  можете да прочетете във файл към публикацията

Още новини