Община Генерал Тошево

13 ноември ’20

Съобщение за приемане на План сметка и определяне на ТБО за 2021 г.

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2, от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, община Генерал Тошево уведомява всички заинтересовани лица, открива производство по издаване на общ административен акт. Община Генерал Тошево предлага Общински съвет –Генерал Тошево да приеме решение, с което да се одобри план-сметката за необходимите разходи за дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци,

Съобщение за приемане на План сметка и определяне на ТБО за 2021 г.

Съобщение за приемане на План сметка и определяне на ТБО за 2021 г.

Уважаеми госпожи и господа,

На основание чл. 66, ал.1 и ал.2, от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси, община Генерал Тошево уведомява всички заинтересовани лица, открива производство по издаване на общ административен акт. Община Генерал Тошево предлага Общински съвет –Генерал Тошево да приеме решение, с което да се одобри план-сметката за необходимите разходи за дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци, поддържане чистотата на

териториите за обществено ползване 2021 г. и да се определи размера на такса битови отпадъци за 2021 г.

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, предвид разпоредбите на чл.69, ал.1 от АПК, чрез писмени предложения и възражения, в срок от 13.11.2020 г. до 15.12.2020 г. включително, които могат да се подават в информационния център в сградата на община Генерал Тошево, ул.“Васил Априлов“ No 5 в рамките на работното време от 8.00 часа до 17.00 часа или на електронна поща mail@toshevo.org.

Настоящото съобщение да се оповести на интернет-страницата на Община Генерал Тошево на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Още новини