Община Генерал Тошево

13 юли ’20

Съобщение от МИГ Балчик-Генерал Тошево

СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево спечели проект „Локално био и органично производство - нова възможност за развитие на селските райони”

Съобщение от МИГ Балчик-Генерал Тошево

Съобщение от МИГ Балчик-Генерал Тошево

СНЦ МИГ Балчик-Генерал Тошево спечели проект  „Локално био и органично производство - нова възможност за развитие на селските райони” (LOBOPRO) по процедура  BG06RDNP001-19.085  за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.

Целта на проекта е: промотиране и стимулиране на биологичното и органично производство и земеделие на територията на МИГ Балчик –  Генерал Тошево.

Чрез промотиране на биопродуктите, произведени на територията на МИГ Балчик-Генерал Тошево, ще се постигне и синергия между секторите биоземеделие/биопроизводство и екологичен устойчив селски туризъм. Целта е територията на МИГ Балчик – Генерал Тошево да се превърне в зона с трайно установяване на добри практики за биоземеделие и биопроизводства, които по естествен начин да постигнат синергия с другия важен за региона сектор - ено-туризъм, гастрономичен туризъм и „бавен селски туризъм (Slow tourism).                                                                                                     

В  „Националния план за действие за развитие на биологичното производство“ публикуван от Министър Десислава Танева под номер  РД 08-9/03.07.2019г., е подчертано, че:

- От 2015г.  България заема едно от челните места по

площи с лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие

в ЕС, което прави възможно производството на биовино, разрешено

от 2012 г. с регламент на ЕС (N203/2012).

- През 2015 г. България се превръща в лидер в Европа по отношение на брой пчелни кошери отглеждани в съответствие с методите на биологичното земеделие, което е предпоставка за разширяване на производството на биологични пчелни продукти.

- По размер на сертифицирани площи за събиране на диворастящи плодове, билки и гъби, през 2014 г. България е на трето място в ЕС, след Румъния и Финландия4

- България е най-големият производител на биологично розово и лавандулово масла в света6.

- Все повече млади хора се насочват към биологично производство и/или преработка. Огромното търсене на здравословни и чисти продукти в световен мащаб  помага за развитието на сектора.

- България има капацитет за разработване на иновативни земеделски и хранителни продукти, както в рамките на научно-изследователски Институти и университетски центрове, така и от страна на бизнеса.

Осигуряването на благоприятни условия за развитие на биологичното земеделие е заложено в стратегически документи на национално и местно ниво.

Биопроизводството е включено като приоритет във всички инвестиционни мерки на ПРСР.

- Развива се алтернативен туризъм, който може да ползва продуктите на биологичното земеделие.

Всичко гореизложено, заедно с факта, че територията на МИГ Балчик

– Генерал Тошево е благоприятна за развитието на биоземеделие и

производство на био продукти, ни дава основание да разработим проект за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по темата за стимулиране на биологичните производства.

        Целта на бъдещия проект е да  се установи международна партньорска мрежа, чрез която да се развият дейности, свързани с повишаване на потребителското доверие към биологичните земеделски продукти и промотирането им на националния и външни пазари; провеждане на обучения и консултантска дейност в областта на биологичното производство, вкл. насоки в посока сертифициране  както и активирането на всички заинтересовани страни.

       Чрез бъдещ  проект за сътрудничество ще развием иновативни методи за био-земеделие и биопроизводства, чрез които освен добавена стойност на територията да се постигне и синергия между двата сектора – туризъм и биоземеделие.

Дейностите по проекта включват:

1.            Стартиране на проекта;

2.            Информиране и публичност за стартиране на проекта;

3.            Подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество;

4.            Провеждане на срещи - посещение на потенциалните партньори;

5.            Дейности по публичност и информираност относно междинните резултати от проекта;

6.            Провеждане на работна / информационна среща с он-лайн включване на партньорите по проекта;

7.              Дейности по публичност и информираност във връзка с приключването на проекта;

8.            Официално приключване на проекта;

9.            Координация на изпълнението на подготвителните дейности.

 

Очакваните резултати от настоящия проект за подготвителни дейности са следните:

1. Подписано споразумение за партньорство;

2. Разработенo проектно предложение/приложение към споразумението за транснационално сътрудничество.

 

Бъдещият проект за сътрудничество ще доведе до следните резултати:

Разработване на маркетингов микс за изграждане на корелация „био-продукти – туризъм“ и постигане на синергия между двата сектора;

Добавена стойност на територията на МИГ Балчик-Ген Тошево като качествена среда за развитие на биопроизводства и селски ено и гастрономичен туризъм.

Дейностите в бъдещият проект за транснационално сътрудничество ще бъдат уточнени с партньорите по проекта, като е възможно да включва всички допустими дейности по процедурата за подбор на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3.

Общият бюджет на проекта е: 48824,20 лева.

Още новини