Община Генерал Тошево

13 май ’20

Система за определяне на резултатите за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Теиториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология

Система за определяне на резултатите за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Теиториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология

Система за определяне на резултатите за конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността началник отдел „Теиториално устройство, строителство, инвестиционна дейност и екология

Начин на провеждане на конкурса:

чрез тест и интервю

Коефициенти по чл.34, ал. 3 от НПКПМДСл:

При нормативно допустими три коефициента – 3, 4 или 5 се приеха:

  • За теста – Коефициент 5
  • За интервю – Коефициент 5

Провеждане на тест по чл.33, т.1 от НПКПМДСл:

Изготвяне на три варианта на тест със затворени въпроси с един възможен верен отговор. Вариантите на теста обхващат 20 въпроса. За всеки въпрос са формулирани варианти на отговор, от които само единият е верен.

Система за определяне на резултатите:

За всеки верен отговор се получават 1 точка, максимален брой точки 20.

Максималната оценка, която кандидатът може да достигне е 5 – напълно отговаря на изискванията за длъжността при 20 верни отговора.

Кандидатът се счита за успешно издържал теста, ако е постигнал най-малко 12 точки (т.е. покаже 60% верни отговори).

Минималният резултат, при който теста се счита за успешно издържан е 12 точки, което се равнява на оценка 3 – в средна степен отговаря на изискванията на длъжността.

За всеки следващ верен отговор се добавя към оценката 0.25.

Скала за оценяване:

ТОЧКИ ОЦЕНКА
12 точки оценка 3.00
13 точки оценка 3.25
14 точки оценка 3.50
15 точки оценка 3.75
16 точки оценка 4.00
17 точки оценка 4.25
18 точки оценка 4.50
19 точки оценка 4.75
20 точки оценка 5.00

 

Резултатът от теста се умножава по коефициент – 5, съгласно чл.34, ал.3 от НПКПМДСл .

Провеждане на интервю по чл.42, ал.1 от НПКПМДСл:

Интервюто е определено с коефициент 5 съгласно чл.34, ал.3 от НПКПМДСл, тъй като в процеса на събеседването могат да се проверят професионалните и делови качества на кандидатите, комуникативните и професионалните им умения и изказ.

Минимален резултат, при който кандидата се счита за успешно издържал интервюто „оценка 3 – в голяма степен отговаря на изискванията за длъжността“.

При оценяване на компетентностите съгласно Приложение № 6 към чл.42, ал.3 от НПКПМДСл се извършва по 5-степенна скала за всяка компетентност, а именно:

  1. не отговаря на изискванията за длъжността;
  2. в малка степен отговаря на изискванията на длъжността;
  3. в средна степен отговаря на изискванията на длъжността;
  4. в голяма степен отговаря на изискванията за длъжноста;
  5. напълно отговаря на изискванията на длъжността.

Резултатите от интервюто се определя, като се умножи общия резултат от интервюто по коефициент 5

Окончателния резултата на всеки кандидат е сбора от резултатите, получени при  решаване на теста и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти.

  РЕЗУЛТАТ КОЕФИЦИЕНТ БАЛ
1. Минимално изискван резултат:     540
– тест 3,0 5,0 15
– интервю 105,0 5,0 525
2. Максимално изискван резултат:     900
– тест 5,0 5,0 25
– интервю 175,0 5,0 875

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест и интервю  на 15.05.2020 година от 10.00 часа в  зала „Дора Габе”-трети  етаж в сградата на Община Генерал Тошево. Информация за резултатите от проведения тест ще се получават лично в 11.30 часа на 15.05.2020 г.

Още новини