Община Генерал Тошево

02 ноември ’20

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево обявява подбор на проектни предложения

Подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.336 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/6.4 . „ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “ по трети краен срок за подаване на предложенията

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево обявява подбор на проектни предложения

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево обявява подбор на проектни предложения

СНЦ МИГ Балчик - Генерал Тошево

с подкрепата на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.


ОБЯВЯВА

подбор на проектни предложения по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG06RDNP001-19.336 МИГ БАЛЧИК - ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО – мярка 19.2/6.4 . „ Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности “ към Стратегията за ВОМР, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони по трети краен срок за подаване на предложенията: 02.12.2020 г. 17:30 часа.

Документацията по процедурата може да намерите на сайта на СНЦ „ МИГ Балчик – Генерал Тошево “ и в ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ 2020 ( ИСУН )

Още новини