Община Генерал Тошево

11 януари ’21

Стартира реализиране на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност на територията на Община Генерал Тошево.

Със заповед на изпълнителен директор на АСП и заповед на кмета на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение на Общински съвет Генерал Тошево от 01.01.2021 год. се разкрива специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“

Стартира реализиране на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност на територията на Община Генерал Тошево.

Стартира реализиране на специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ като държавно делегирана дейност на територията на Община Генерал Тошево.

   Със заповед на изпълнителен директор на АСП и заповед на кмета на Община Генерал Тошево, в изпълнение на Решение на Общински съвет Генерал Тошево от 01.01.2021 год. се разкрива специализираната социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност, с капацитет 50 потребители. Специализираната социална услуга включва подкрепа от асистент за:

–       самообслужване;

–       движение и придвижване;

–       промяна и поддържане на позицията на тялото;

–       изпълнение на ежедневни и домакински дейности;

–       комуникация.

   Обхват на целевите групи:

лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, които нямат определена по съответния ред степен на намалена работоспособност;

– деца с трайни увреждания и пълнолетни лица с трайни увреждания с определена чужда помощ, които не ползват асистентска подкрепа, помощ за осигуряване на асистентска подкрепа или за които не се получава помощ за грижа в домашна среда по реда на друг закон.

   Дейностите по предоставяне на социалната услуга се предвижда да започнат на 25 януари 2021 година.

   Лицата от горе посочените целеви групи, желаещи да бъдат включени като потребители, подават заявление по образец и придружаващи документи (епикриза, етапна епикриза или ТЕЛК) до кмета на община Генерал Тошево в „Център за услуги в домашна среда“, намиращ се на ул. „Станьо Милев“ № 2.

   Осемнадесет (18) лица ще бъдат назначени на позиция „социален асистент“ на трудов договор по КТ, за предоставяне на социални услуги в домашна среда.

   Желаещите да бъдат включени в услугата като предоставящи, на позиция  „социален асистент“ следва да притежават професионална квалификация „социален асистент“, „личен асистент“, „домашен помощник“, „домашен санитар“ или да имат придобит професионален опит в сферата на социалните услуги, следва да подават искане до кмета на Община Генерал Тошево в „Център за услуги в домашна среда“, намиращ се на ул. „Станьо Милев“ № 2. Необходими придружаващи документи: автобиография, лична карта за справка, карта за предварителен медицински преглед, документи доказващи професионална квалификация и/или придобит професионален опит в сферата на социалните услуги. Краен срок за подаване на документи: 20.01.2021 год.

Още новини